nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
Hatályos:2014-01-01 - 2014-04-29
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

...

Hernádnémeti Nagyközség önkormányzata

képviselő-testületének

14/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvény 6 § c) pontjában és 8 § (2)  bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 35.§-ában, és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazásnak megfelelően, a 271/2001.(XII.21.) Korm. rendelet, 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet, a 213/2001.(XI.14.) Korm. rendelet, a 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet valamint a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1.§

(1 )      Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére, és ezen tevékenységek ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

(2)       A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme.

            A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.

(3)       A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás Hernádnémeti Nagyközség (a továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.

(4)       A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Ht. alapján Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata és a Szolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi (a továbbiakban: ingatlanhasználó) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék gyűjtéséről és annak a begyűjtésre feljogosított gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

            Jelen rendelet hatálya az előző mondatnak megfelelően - e rendeletben meghatározottak szerint - kiterjed a gazdálkodó szervezetekre is.

(5)       Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, a begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon ­felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

(6)       Hernádnémeti Nagyközség közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás - mely a jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően magában foglalja a Ht. 42 § (1) bekezdésében foglalt valamennyi feladat ellátását, így különösen a hulladék begyűjtésével, szállításával, előkezelésével, tárolásával, hasznosításával kapcsolatos tevékenységeket, továbbá a Hernádnémeti Nagyközség közigazgatási területén begyűjtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítását, a szelektíven gyűjtött hulladék előkezelését és a Miskolc Térségi Konzorcium létesítményeinek üzemeltetését is - ellátására külön közszolgáltatási szerződés alapján 2018. december 31-ig a MiReHuKöZ Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) jogosult.

 (7)      A Szolgáltató a Miskolc Térségi Konzorcium tagönkormányzatainak kizárólagos tulajdonával megalapított gazdasági társaság, amellyel Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 131/2013. (X. 8.) számon meghozott határozatával történt kijelölésére tekintettel került megkötésre a (6) bekezdés szerinti közszolgáltatási szerződés.

(8)       A Szolgáltató a Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat területén jelen rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint ellátott közszolgáltatási feladatai közül az alvállalkozói igénybevételre vonatkozó adatokat minden évben megadja, mely jelen rendelet 4. mellékletében kerül rögzítésre, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató az alvállalkozókat közbeszerzési eljárás alapján választja ki, és amelynek arányát a közbeszerzési eljárás eredménye alapján tudja rögzíteni.

(9)       A Szolgáltató a hulladék termelőjétől, birtokosától átvett települési szilárd hulladékon a birtokba vétellel tulajdonjogot szerez.

2.§

 (1)      Az Önkormányzat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során, a Ht-ban megfogalmazott céljainak elérése érdekében együttműködik más települési és térségi önkormányzatokkal.

 (2)      Az ártalmatlanítással kapcsolatos együttműködés tartalmát és feltételeit a Miskolci Térségi Konzorciumot létrehozó konzorciumi szerződés rögzíti. A konzorciumi szerződést megkötő tagönkormányzatok felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 (3)      Az Önkormányzat az együttműködés keretében kijelölte az 1. sz. mellékeltben felsorolt települések igényeit kielégítő Miskolc Térségi Konzorcium tulajdonában lévő regionális hulladékkezelési létesítményeket (1. sz. mellékelt III. pont).

3.§

E rendelet alkalmazásában:

1.                    települési szilárd hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék;

2.         háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy  az adott ingatlan magán (külön) tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e;

3.         lomtalanítás alá tartozó települési szilárd hulladék: az ingatlanhasználótól a szolgáltató által a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja

4.         ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást Ht. alapján Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata és a Szolgáltató között létrejött közszolgáltatási  szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a szolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll

5.         ártalmatlanítóhely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény;

6.         hasznosítóhely: a települési szilárd hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a szolgáltatásban történő felhasználására szolgáló, kizárólag erre a célra létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;

7.         hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében az ingatlanhasználótól átveszi, begyűjti, elszállítja, tárolja, hasznosítja, illetve ártalmatlanítja;

8.         hulladékkezelési tevékenység: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;

9.         hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a jelen rendelet 3.§ 1. pontjában megjelölt települési szilárd hulladék körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását, üzemeltetését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás;

10.      szolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el;

11.       közszolgáltatási díj: az ingatlanhasználó által a közszolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetendő, az Önkormányzat rendeletében, vagy amennyiben erre sor kerül úgy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletében meghatározott egy éves díjfizetési időszakra általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtétel szerint megállapított díj.

12.      kijelölt ártalmatlanítóhely: Hernádnémeti közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék kizárólag a Miskolc Térségi Konzorcium létesítményeiben, különösen a Hejőpapi 073/6. helyrajzi szám alatt működő Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Központban ártalmatlanítható, melynek üzemeltetését a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint a MiReHuKöz Nonprofit Kft. látja el.

13.      gazdálkodó szervezet: a Ptk. 685. § c) pontja alapján meghatározott szervezetek

14.      Miskolc Térségi Konzorcium: a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében létrejött önkormányzati társulás, melynek tagjai az 1. sz. melléklet I. pontjában felsorolt települési önkormányzatok.

15.      papír hulladék: újságpapír és csomagolási papír;

16.      műanyag hulladék: csomagolási műanyag hulladék;

17.      fém hulladék: csomagolási fém hulladék;

18.      társított hulladék: italos karton.

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

4.§

(1)       Az Önkormányzat az ingatlanhasználóknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.

            Feladata e tekintetben különösen:

a)                    a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladék rendszeres begyűjtésének, elszállításának és ártalmatlanításának megszervezése,

b)        a közszolgáltatás ellátására a Szolgáltató kiválasztása, illetőleg kijelölése, a Szolgáltatóval szerződés megkötése,

c)        gondoskodás a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezésére szolgáló ártalmatlanítóhely, hasznosítóhely kialakításáról, fenntartásáról, üzemeltetéséről, megszüntetéséről, illetve rekultivációjáról,

d)        erre vonatkozó eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a közszolgáltatási díjnak és a díjfizetés rendjének megállapítása,

e)        a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos egyes - a jogszabályban meghatározott ­hatósági jogkörök gyakorlása;

f)         a közszolgáltatással összefüggő - egyéb jogszabályban nem rendezett - önkormányzati feladat- és hatáskör megállapítása.

g)        a Szolgáltató  kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása.

h)        a tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításáról és kezeléséről a közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik;

(2)       A közszolgáltatás a közszolgáltatás ellátására feljogosított Szolgáltató, vagy alvállalkozója szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött, és a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, a jelen rendelet 3. § 1. pontjában megjelölt települési szilárd hulladék jelen rendeletben foglaltak szerinti átvételére, gyűjtésére, elszállítására, kezelésére, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartására, üzemeltetésére, házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre, továbbá a jelen rendeletben foglaltak szerint, az edényzet ürítésére, a lomhulladék begyűjtésére és elszállítására, valamint a díszüket vesztett, kidobott karácsonyfák összegyűjtésére és elszállítására terjed ki.

Az ingatlanhasználó kötelezettségei

5.§

(1)       Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

 1. a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja,

 1. az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást vegye igénybe, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,

 1. a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,

           d) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

 1. A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot –a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint - hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére megfizette.

 1. Ha az ingatlanhasználó a zöldhulladék komposztálásáról saját maga nem gondoskodik, a zöldhulladékot elkülönítetten gyűjti, és a szolgáltatónak úgy adja át, hogy a zöldhulladék komposztálhatósága, illetve lebontása biztosítható legyen.

 1. A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a szolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét és adóazonosító jelét a 2/A és 2/B számú melléklet szerinti adatlap kitöltésével megadja.

 1. Az ingatlantulajdonos a veszélyes hulladékokat az egyéb települési hulladékoktól elkülönítve gyűjti

 (2)       Az ingatlanhasználó köteles a Szolgáltatónak 8 napon belül a 2/A. és 2/B. számú melléklet szerinti adatlap kitöltésével bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(3)       Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és hulladék sem keletkezik.

(4)       Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjteni és arra a közszolgáltatást igénybe venni.

(5)       Szüneteltethető a közszolgáltatás kötelező igénybevétele azokon az ingatlanokon, amelyeken legalább 30 napig senki sem tartózkodik, s emiatt azokon hulladék nem keletkezik.

(6)       A közszolgáltatás igénybevételének szünetelésére vonatkozó igényét az ingatlanhasználó a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően írásban köteles bejelenteni a Szolgáltatónak.

(7)       Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, a tulajdonos a Szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.

(8)       Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - a tulajdonos egyidejű értesítése mellett - a Szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

II. fejezet

A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

6. §

(1)       Az ingatlanhasználó köteles a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.

(2)       A helyi közszolgáltatás körében az ingatlanhasználó és a Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3)       A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Szolgáltató az ingatlanhasználót írásban köteles értesíteni (3. sz. melléklet szerint) vagy felhívás közzététele útján, tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) - a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével - a Szolgáltató köteles elkészíteni és arról az ingatlanhasználókat - változás esetén is - értesíteni.

           

(4)       A települési szilárd hulladéknak nem minősülő hulladék keletkezésének tényét az ingatlanhasználó köteles a Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatalnak írásban haladéktalanul bejelenteni. A bejelentésben az ingatlanhasználó köteles megjelölni azokat a körülményeket, amelyek miatt az adott hulladék nem minősül települési szilárd hulladéknak, továbbá azokat az intézkedéséket, amelyek útján a hulladék kezeléséről gondoskodik.

(5)       A Szolgáltató és az ingatlanhasználó jogaira és kötelezettségeire, valamint a Ht. alapján Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata és a Szolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződéses jogviszony teljesítésére vonatkozó szerződés tartalmi elemeire a jelen rendelet 7. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(6)       Ha az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Szolgáltató - az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg - jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot, vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

(7)       A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlanhasználót - a változás bekövetkezte előtt - írásban értesíteni köteles.

A hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés

egyes tartalmi elemei

7. §

(1)       A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a Szolgáltatót és a Megrendelőt (Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatát).

(2)       Az Önkormányzat és a Szolgáltató között létrejött közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt a szolgáltató saját honlapján illetve ügyfélszolgálatán közzéteszi.

(3)       A közszolgáltatási szerződésnek legalább a Ht-ben és a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben kötelezően előírt tartalmi elemekkel kell rendelkeznie, továbbá tartalmaznia kell a :

            a) a szolgáltató eszköz- és vagyon-nyilvántartási, különösen az önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak vagyon-nyilvántartási kötelezettségeit,

            b) információ szolgáltatási és adatszolgáltatási kötelezettségének részletese szabályait.

            c) Az önkormányzati tulajdonban, közös tulajdonban álló, illetőleg közös tulajdonba kerülő eszközök berendezések és létesítmények igénybevételével kapcsolatos részletes szabályokat, különösen a szolgáltató által történő igénybevétel jogcímére is tekintettel az üzemeltetés részletes feltételeit, a szolgáltató által teljesítendő ellenszolgáltatást (bérleti, üzemeltetési díj) is ideértve

            d) a szolgáltató felelősség és vagyonbiztosítással kapcsolatos kötelezettségeit

            e) A szolgáltató által ellátható egyéb bevétel megszerzésére irányuló tevékenységeket és azok elszámolási szabályait

            f) Alvállalkozók és egyéb közreműködők igénybevételével kapcsolatos szabályokat

            g) a szerződés megszűnésének részletes feltételeit

            h) a nyilatkozattételre és kapcsolattartásra kijelölt személyek körét mind az önkormányzat mind a szolgáltató tekintetében

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek

8. §

(1)       A helyi közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét a Szolgáltató az Önkormányzat egyetértésével állapítja meg a keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési/ürítési gyakoriság figyelembevételével.

(2)       A hulladék ürítésének minimális gyakorisága

 1. A tömbházas beépítésű lakóterületeken, társasházak, lakásszövetkezetek esetén minimum: heti egy alkalommal.
 2. A családi házas, sorházas, kertvárosi területeken, magánházaknál és vidéken: minimum heti egy alkalom.

(3)       A gyűjtőedényzet űrtartalmának ingatlan típusonként az alábbi minimális mértéket kell elérnie:

 1. tömblakás:       90 liter/lakás/hét vagy 80/lakás/hét, a jelen rendeletben foglalt szabályok szerint,
 2. családi ház, sorház: 120 liter/lakás/hét vagy 80 liter/lakás/hét, a jelen rendeletben foglalt szabályok szerint,
 3. egy vagy két fő által lakott családi ház, sorház esetén kedvezményes minimális mérték: 60 liter/lakás/hét. A kedvezményre jogosító feltétel teljesülését a     kedvezményt igénybe vevő ingatlanhasználónak kell a Szolgáltató felé igazolnia.

(4)       Ha az ingatlanhasználó a Szolgáltató felé a valóságnak meg nem felelő mennyiséget vagy adatot közöl - ide értve az ingatlanon rendszeresen tartózkodó személyek számára vonatkozó adatot is - és ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a Szolgáltató - az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg - jogosult a tényleges mennyiségű hulladéknak megfelelő űrtartalmú edényre cserélni az eredeti gyűjtőedényt, illetve jogosult megemelni az ürítési gyakoriságot vagy a gyűjtésre átadott gyűjtőedények számát.

(5)       A Szolgáltató jogosult a gyűjtőedényzet mellé kirakott hulladék elszállítására, amennyiben az adott területen alkalmazott technológia erre lehetőséget nyújt. A többletszolgáltatás tényéről és az ennek megfelelő díj alkalmazásáról a Szolgáltató az ingatlanhasználót egyidejűleg értesíteni köteles.

(6)       A Szolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlanhasználó erre irányuló írásbeli szerződés alapján jogosult megvásárolni vagy ­külön díj ellenében - bérbe venni egyéb más Szolgáltatótól. A megvásárolt vagy bérbe vett gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról kicseréléséről, javításáról - a szerződésben foglalt megállapodás szerint – az edényzetet biztosító fél köteles gondoskodni.

 (7)       A Szolgáltató által a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényeket az ingatlanhasználó jogosult megvásárolni vagy bérbe venni.

            A megvásárolt vagy az önkormányzat tulajdonát képező gyűjtőedények elhelyezéséről, pótlásáról, kicseréléséről, javításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni saját költségén, kivéve a Szolgáltató általi, bizonyított károkozás esetét.

(8)       A Szolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a lakossági gyűjtő edényzet mellé kihelyezett karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül szállítja el a Hejőpapi Regionális Hulladékkezelő Telepre komposztálás céljából minden év január 31-ig.

(9)       A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére Szolgáltató szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a Szolgáltató köteles gondoskodni, a gyűjtőszigetek és környékük tisztántartásáról, a hó és síkosság mentesítéséről az önkormányzat gondoskodik, melynek területén a gyűjtősziget található. A hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetése során a kihelyezett edények és szigetek ürítéséről a Szolgáltató legalább kéthetente egy alkalommal gondoskodik.

(10)     Az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém, társított hulladékokat a házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett - e rendelet 5. mellékletében meghatározott területeken lakossághoz csere rendszerben kihelyezett szelektív gyűjtőzsákban elkülönítetten gyűjti. A szolgáltató legalább hetente egy alkalommal gondoskodik a kihelyezett gyűjtőzsákok ürítéséről.

(11)     A szolgáltató által létesített és üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre történő hulladék szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.

(12)     Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten - a szolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok ne keveredjenek, és a környezetet ne szennyezzék.

(13)     A 1. sz. mellékelt III. pontban meghatározott hulladékgyűjtő udvarokat a szolgáltató a hatályos jogszabályoknak és a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon megfelelően üzemelteti, ürítéséről edények telítettségének függvényében gondoskodik.

A hulladék gyűjtésére és elszállításra való átadására szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével kapcsolatos kötelezettségek

9.§

(1)       Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag az Önkormányzat rendeletében szabályozott közterület-használati hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-használati engedély alapján lehet..

(2)       Az ingatlanhasználó köteles az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Szolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. Az edények ürítése a megjelölt szállítási napon 6.00 és 22.00 óra között történik.

           

            A gyűjtőedényt a szállítási napon, 06 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(3)       A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.

            A kihelyezett gyűjtőedényből guberálni tilos. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

10. §

(1)       A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.

 (2)       A Szolgáltató tulajdonát képező, az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsátott vagy általa bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről az ingatlanhasználó bejelentése alapján a Szolgáltató köteles gondoskodni.

(3)       A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt az az ingatlanhasználó köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedény használati jogát (bérleti vagy tulajdonjogát) a 8. § (8) bekezdésében foglaltak szerint megszerezte.

(4)       A Szolgáltató kárát az ingatlanhasználó a kár bekövetkeztétől számított harminc napon belül köteles megtéríteni.

11. §

(1)       A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:

a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 13 kg,

b) 80 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 17 kg,

c) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg,

d) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

e) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg,

f) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb  250 kg lehet.

(2)       Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Szolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

(3)       Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét.

(4)       A (2) bekezdésben foglalt esetben és a (3) bekezdésben foglaltak megszegése esetén a szolgáltató a közszolgáltatás teljesítését megtagadhatja. Ezen túlmenően a szolgáltató jogosult megtagadni a közszolgáltatás teljesítését az alábbi esetekben:

            a) a hulladék nem jelen rendeletben meghatározott edényzetben vagy zsákban került elhelyezésre

            b) a gyűjtőedényben települési hulladéknak nem minősülő hulladékot helyeztek el, különösen építési és bontási hulladékot, állati tetemet, valamint elektromos, elektronikai és veszélyes hulladékot,

            c) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, illetve ártalommentesen nem helyezhető el, illetve nem minősül települési hulladéknak

            d) a gyűjtőedény oly mértékben sérült, hogy a gépi ürítés során balesetveszélyt okozhat.

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával, illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

12. §

(1)          Miskolc és az 1. sz. mellékletben felsorolt tagönkormányzatok, illetve együttműködő települési önkormányzatok közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék kizárólag az Önkormányzat illetve a feladat ellátására létrejött Miskolc Térségi Konzorcium tulajdonában és a közszolgáltatási szerződés alapján 2018. december 31-ig az MiReHuKöZ Nonprofit Kft. kizárólagos üzemeltetésében levő jelen rendelet 1. sz. mellékelt III. pontban szereplő ártalmatlanító helyen ártalmatlanítható. Az ártalmatlanító helyen lerakással ártalmatlanított hulladék a Miskolc Térségi Konzorcium tulajdonát képezi.

(2)       Lakossági hulladékgyűjtő udvarokban is elhelyezhetőek a háztartásokból származó elkülönítetten gyűjtött hulladékok (pl. színes, vegyes és kartonpapír, fehér és színes üveg, italos fémdoboz, szárazelem) és a Szolgáltató, mint hulladékgyűjtő udvar kizárólagos üzemeltetője által meghatározott egyéb hulladékalkotók (pl. textil, műanyag, akkumulátor, bio hulladék), a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetője által közzé tett nyitvatartási időben és feltételekkel.

(3)       A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Szolgáltató külön szerződésben rögzítetteknek megfelelően köteles gondoskodni.

(4)       Az ingatlanhasználó

a)        negyedévente max. 250 kg települési szilárd hulladékot a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakón és a Miskolc, József Attila u. 65. szám alatti úti átrakó állomáson

b)        a hulladékudvarokban ingyenesen

            az 5/2002. (X.29.) KvVM rendelet előírásai szerint helyezhet el, az adott telephelyre vonatkozó szabályok betartásával.

(5)       Valamennyi hulladékkezelő létesítményben, ártalmatlanító helyen, illetőleg hulladékudvarokban guberálni tilos.

A lomtalanítás alá tartozó alkalmi háztartási szilárd hulladékra vonatkozó

külön rendelkezések

13. §

(1)       A jelen rendelet 3. § 3. pontjában meghatározott hulladékra nézve a lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról az Szolgáltató gondoskodik évi két alkalommal

(2)       A hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, illetve hasznosítását a Szolgáltató végzi.

(3)       Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(4)       A Szolgáltató az előírásoktól eltérő módon, szabálytalanul elhelyezett hulladékot köteles - külön díjfizetés ellenében - elszállítani. Ha a külön díj megfizetésére kötelezett személye nem állapítható meg, a Szolgáltató a számlát a települési önkormányzatnak nyújtja be.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj

14. §

(1) A Ht. 2014. december 31. napjáig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat az alábbiak szerint állapítja meg (2013. november 1-től hatályos szöveg).

a) A természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) nem haladhatja meg a 2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékát.

b) A közszolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles írásban igazolni a fogyasztóvédelmi hatóságnak a (1), c), (4) és az (4) bekezdés a) pontban foglalt előírások teljesülését.

c) A közszolgáltató részéről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszegésének minősül, ha a (1), (4) és (4) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettségét nem teljesíti.

d) Az (1) bekezdés szempontjából alkalmazott díjnak a települési önkormányzat rendeletében a természetes személy ingatlantulajdonosra megállapított teljes díj, vagy ha a települési önkormányzati rendelet díjat nem állapított meg, akkor a 2012. április 14-én a közszolgáltatóval fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben a természetes személy ingatlantulajdonosokra vonatkozóan meghatározott díj összegének a díjfizetésre egyébként kötelezett lakos számra eső értéke tekintendő.

e) Ha a szolgáltatási, illetve műszaki tartalom változása vagy a közszolgáltató döntése folytán a 2012. április 14-ét követően 2013. június 30-ig alkalmazott díj a 2012. április 14-én alkalmazott díjnál alacsonyabb, a (1) bekezdés szerinti díj számításánál ezt - több alacsonyabb alkalmazott díj esetén a legalacsonyabbat - kell a számítás alapjául venni.

(2) A társasházat a (1) bekezdésben meghatározott díjcsökkentés a társasházat alkotó azon albetétek vonatkozásában illeti meg, amelyeket természetes személy ingatlanhasználó használ. A társasház évente írásban tájékoztatja a közszolgáltatót a természetes személy és nem természetes személy ingatlanhasználók társasházon belüli megoszlásáról. A közszolgáltató a tájékoztatás kézhezvételét követően kiállított, esedékes számlájában érvényesíti a természetes személy ingatlanhasználók után a társasházat e rendelkezés alapján megillető díjcsökkenést. E rendelkezés megfelelően alkalmazandó a lakásszövetkezetre is. A díjcsökkenést vita esetén a közhiteles nyilvántartásból megismerhető, természetes és nem természetes személy tulajdonosok tulajdoni hányadainak egymáshoz viszonyított aránya alapján kell elszámolni.

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő társasház vagy lakásszövetkezet a társasházban, illetve lakásszövetkezetben lakó természetes személy ingatlanhasználót a (2) bekezdésben meghatározott díjtétel alapján a díjcsökkentés összegéről tájékoztatja.

(4) A közszolgáltató a kibocsátott számlán szereplő fizetendő összeg vonatkozásában a számla kiküldésével köteles tájékoztatást nyújtani a természetes személy ingatlanhasználók, illetve társasházak és lakásszövetkezetek részére a (1), a (1) bekezdés e) pont, a (2) és a (9) bekezdésben foglaltak teljesüléséről. A tájékoztatásnak összegszerűen tartalmaznia kell, hogy a rezsicsökkentés nélkül milyen fizetési kötelezettség terhelte volna a természetes személy ingatlanhasználókat, illetve társasházakat és lakásszövetkezeteket.

a) A közszolgáltató a kibocsátott számlán köteles jól láthatóan, színes mezőben kiemelve feltüntetni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkező megtakarítás összegét az elszámolt időszak vonatkozásában, valamint a 2013. július 1-je óta eltelt időszakban.

b) Az (4) bekezdésben foglalt rendelkezés a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezés.

(5) E § vonatkozásában a költségvetési szervre és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézményre a természetes személy ingatlanhasználóra irányadó szabályokat kell alkalmazni.

(6) A nem természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a települési önkormányzat 2012. december 31-én hatályos rendeletében meghatározott - kedvezmények és mentességek nélküli - teljes közszolgáltatási díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegét.

(7) Ha a nem természetes személy ingatlantulajdonos vonatkozásában a települési önkormányzat 2012. december 31-én külön díjat nem alkalmazott, a (6) bekezdés esetében közszolgáltatási díjnak

a) a települési önkormányzat rendeletében általánosan megállapított, vagy

b) a természetes személy ingatlantulajdonos által - kedvezmények és mentességek nélkül - fizetett

közszolgáltatási díjat kell tekinteni.

(8) 2013. évre vonatkozóan a közszolgáltató a felügyeleti díjat a Hivatal részére díjfelügyeleti tevékenységéért szeptember 1. napjáig fizeti meg.

(9) Ha a (1) vagy a (1) bekezdés e) pontja szerint megállapított díj 2013. július 1-jét követően legalább 10%-kal nem alacsonyabb a 2013. június 30-án alkalmazott díjnál, akkor a közszolgáltató köteles azt legalább annyival csökkenteni, hogy a fizetendő díj a 2013. június 30-án alkalmazott díjnál legalább 10%-kal alacsonyabb legyen.

(10) A Hivatal a 47/A. § (1) bekezdése szerinti javaslatát első alkalommal 2014. szeptember 30-ig küldi meg.

(11)     Ha a közszolgáltatási díjat az Önkormányzat a 64/2008. (III.23.) Korm. rendelet 3. § (1)-(4) bekezdése alapján számított díjnál alacsonyabb mértékben állapítja meg, a különbséget díjkompenzáció formájában köteles a Szolgáltatónak megtéríteni.

            Az Önkormányzat - az általa megállapított díjkedvezmény esetén - a felmerülő költségeket a Szolgáltató számára köteles megtéríteni.

(12)     Ha a gyűjtőedényt külön bérlettel a Szolgáltató vagy harmadik személy, szervezet biztosítja, annak költsége a díj megállapításánál nem vehető figyelembe.

(13)     A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlanhasználó, illetve az a gazdálkodó szervezet köteles, aki a jelen rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére kötelezett.

            Lakóközösségek (társasházak, lakásszövetkezetek, stb.) által közösen használt edényzet után a díj – a Szolgáltató által kiállított számla ellenében – közösen fizetendő.

(14)     Az ingatlanhasználó, illetve a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére - a teljesített közszolgáltatás alapján, számla ellenében – havi illetve negyedéves bontásban, utólag köteles megfizetni.

(15)     A közszolgáltatás díját a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell kiegyenlíteni. Késedelmes kiegyenlítés esetén a megfizetni elmulasztott összeg után, a Szolgáltató a Ptk. által meghatározott késedelmi kamatot számítja fel.

(16)     Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, vagy jelen rendelet rendelkezéseit egyébként megsérti feltéve, hogy részére a Szolgáltató a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(17)     A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozásnak minősülnek.

            A behajtási eljárásra – az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a Ht 52. §-ban foglalt rendelkezések az irányadók.

(18) A rendszeres települési szilárd hulladék gyűjtéséhez rendelkezésre álló tartálytérfogaton túl alkalmanként keletkező többlethulladék tárolására a Szolgáltatótól az általa erre a célra rendszeresített gyűjtőzsák vásárolható, melyet a gyűjtőtartály mellé kihelyezve a gyűjtési napon a szolgáltató elszállít.

            A zsák csak alkalmi kiegészítésként használható, önmagában nem.

            A Szolgáltató nem köteles elszállítani a nem rendszeresített zsákban kihelyezett hulladékot.

(19)     Ha az ingatlan tulajdonosa a gyűjtőtartály tárolási helyéről a tartály ürítésére való átadásának helyére történő mozgatás és visszaállítás céljából a Szolgáltatót kívánja igénybe venni, a Szolgáltató a tulajdonossal kötött külön megállapodás alapján határozza meg a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét.

(20)     A helyi közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival kapcsolatban az ingatlanhasználó a fogyasztóvédelemről szóló törvény rendelkezéseiben foglaltak szerint a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál kifogást emelhet.

            A kifogásnak a számla kiegyenlítésével kapcsolatos kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.

            Ha a túlszámlázást megállapító kifogásnak a Szolgáltató helyt ad, a többletösszeget és annak időarányos kamatait a tulajdonosnak visszafizeti vagy írásbeli kérelmére azt az esedékes díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.

(21)     A Szolgáltató által rendszeresített gyűjtőzsák a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok esetében is csak alkalmi kiegészítésként használható.

(22)     Az ingatlanhasználónak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége az 5. § (5) bekezdése alapján szünetelt.

(23)     A tulajdonosnak nem kell közszolgáltatási díjat fizetni azokra a hónapokra, amelyek során a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége az 5. § (5) bekezdése alapján szünetelt.

(24) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Szolgáltatót a helyi közszolgáltatással kapcsolatos kötelességének teljesítésében az időjárás vagy más elháríthatatlan ok akadályozta és a Szolgáltató az akadály elhárulását követően a legközelebbi gyűjtési napon pótolta mulasztását.

(25) Annak a családi házas, sorházas övezetben lakó ingatlanhasználónak, aki kötelezettséget vállal arra, hogy a települési hulladék részét képező papír, műanyag, fém és társított hulladékokat a vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti és azt a Szolgáltatónak a házhoz menő szelektív gyűjtés során a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, erre a célra szolgáló szelektív hulladékgyűjtő zsákban elhelyezve átadja és a hulladék elkülönített gyűjtését ténylegesen teljesíti, abban az esetben az ingatlanhasználó a Szolgáltatóval létrejövő megállapodás alapján a rendelkezésére álló 120 literes gyűjtőedény helyett 80 literes gyűjtőedényt vehet igénybe. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék űrmértékének havi átlagban el kell érnie a két gyűjtőedény űrmértékének különbözetét.

(26) Az a lakásszövetkezet, társasház ingatlanhasználó, aki a Szolgáltatóval kötendő írásbeli megállapodásban kötelezettséget vállal arra, hogy a települési hulladék részét képező papír, műanyag, fém és társított hulladékokat a vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjti és azt a Szolgáltatónak a megállapodásban foglaltak szerint átadja és a hulladék elkülönített gyűjtését ténylegesen teljesíti, abban az esetben a lakásszövetkezet illetve a társasház ingatlanhasználó bejelentése alapján a 8. § (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott mérték helyett 80 liter/lakás/hét minimális mértéknek megfelelő űrmértéket (kalkulált űrmérték) elérő gyűjtőedényt vehet igénybe. Az igénybe vehető gyűjtőedény űrmértéke, illetve a gyűjtőedények összesített űrmértéke nem lehet kevesebb a kalkulált űrmértéknél. Az elkülönítetten gyűjtött hulladék űrmértékének havi átlagban el kell érnie a két gyűjtőedény űrmértékének különbözetét.

(27) A Szolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását megelőzően ellenőrizheti az előkészített elkülönítetten gyűjtött hulladékokat tartalmazó gyűjtőedény, vagy gyűjtőzsák tartalmát, mennyiségét.

(28) Amennyiben az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben, vagy gyűjtőzsákban nem csak az elkülönítetten gyűjtött hulladék kerül elhelyezésre, vagy az elkülönítetten gyűjtött hulladék űrmértéke havi átlagban nem éri el a cserével érintett gyűjtőedény űrmértékének különbözetét, akkor a Szolgáltató az elkülönített gyűjtés szabályainak megsértését bizonyítható módon dokumentálja, és az ingatlanhasználót igazolható módon felszólítja az elkülönített hulladékgyűjtés szabályainak jövőbeni betartására. Amennyiben gyűjtőzsákban nem csak az elkülönítetten gyűjtött hulladékok kerültek elhelyezésre a szelektíven gyűjtött hulladék elszállítását a Szolgáltató megtagadhatja.

(29) Ha a (19) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítást követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal az elkülönített gyűjtés szabályait sérti oly módon, hogy az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben, gyűjtőzsákban nem a megfelelő hulladékot helyezi el, vagy az elkülönítetten gyűjtött hulladék űrmértéke havi átlagban nem éri el a cserével érintett gyűjtőedények űrmértékének különbözetét, és ezt a Szolgáltató észleli, akkor a Szolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtés szabályainak megsértését bizonyítható módon dokumentálja, valamint a kicserélt gyűjtőedényt az ingatlanhasználó egyidejű felszólítása és a szelektív gyűjtésre vonatkozó megállapodás azonnali hatályú felmondása mellett az eredetileg használt űrmértékű gyűjtőedényre visszacseréli. Az edénycserével kapcsolatos költségeket az ingatlanhasználó köteles a Szolgáltató részére 30 napon belül megfizetni.

15. §

(1)       A Szolgáltató köteles a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megadni, amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A szolgáltató a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének. Ha a szolgáltató e kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti, a Hivatal bírságot szabhat ki.

            Ha a Szolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység mellett más gazdasági tevékenységet is folytat, a költségtervében a költségek szigorú elkülönítésének módszerét is alkalmaznia kell.

A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése

16. §

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben vagy kormányrendeletben, illetőleg e rendeletben meghatározott esetekben szüneteltethető, illetőleg korlátozható.

III. fejezet

A települési szilárd hulladékot érintő közszolgáltatásra vonatkozó külön szabályok

17. §

(1)       Gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 39. § (1) és (3) bekezdése szerint gondoskodik a hulladék kezeléséről. A gazdálkodó szervezetnek a hulladék kezelésére kötött polgári jogi szerződés érvényességét jelen rendelkezés nem érinti.

(2)       A gazdálkodó szervezetek a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékuk mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról kötelesek a Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatalt a hulladékszállítás megkezdését megelőzően, valamint évente a tárgyévet követő január 31. napjáig tájékoztatni.

(3)       Üdülőingatlanok, illetőleg időlegesen használt ingatlanok (a továbbiakban együtt: időlegesen használt ingatlan) esetében a közszolgáltatás igénybevétele május 1. napjától szeptember 30. napjáig tartó használati szezonban kötelező.

IV. fejezet

A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenység ellátásának rendjére vonatkozó előírások

18. §

(1) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.                                      

(2)       A hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségét a kötelezett:

a)         jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy

b)         az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

(3)       A háztartásban keletkező települési szilárd hulladékot a hulladék termelője (birtokosa) külön engedély nélkül a (6) bekezdésben meghatározott feltételekkel a jelen szerződés 1. sz. mellékelt III. pontban megjelölt hulladékkezelő létesítménybe maga is elszállíthatja és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette.

(4)       Gazdálkodó szervezet üzletszerűen, rendszeresen hulladékszállítási tevékenységet csak a külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel, a környezetvédelmi hatóság engedélyével folytathat.

(5)       A települési szilárd hulladék szállítását zárt konténerben, vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel, környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.

            A hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék.

            Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a szállítást követően haladéktalanul köteles gondoskodni.

(6)       Gazdálkodó szervezet igénybevétele mellett történő szállítás esetén a gazdálkodó szervezet, saját szállítás esetén pedig a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az ingatlanhasználó az átvett, illetve átadott hulladék mennyiségét és összetételét - a külön jogszabályokban meghatározott módon és tartalommal - köteles fajtánként nyilvántartani és erről a hatóságoknak bejelentést tenni.

(7)       A (6) bekezdésben előírt kötelezettség - a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - mind a kijelölt ártalmatlanítóhely üzemeltetőjét, mind pedig az egyéb ártalmatlanítóhely tulajdonosát (üzemeltetőjét, használóját) is terheli.

(8)       Ha a hulladék termelője, birtokosa a hulladékot saját maga e rendeletben megjelölt ártalmatlanító-helyre szállítja, a hulladék átadásával egyidejűleg, számla ellenében díjat köteles fizetni a Szolgáltató részére.

19. §

(1)          Ha a hulladék termelője, birtokosa a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékának elszállításával a Szolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő külön megállapodásuk alapján a Szolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a megjelölt mennyiségű, és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt a hulladék termelője, birtokosa rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.

(2)          A hulladék termelője, birtokosa a Szolgáltató részére a megállapodásban kikötött díjat köteles megfizetni.

20. §

(1)          A közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa, illetőleg az általa szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezet köteles a közterület tisztántartására vonatkozó jogszabályok szerint eljárni.

(2)          A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás, illetve engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre.

               Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztántartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállíttatásáról.

(3)          A szállítást végző gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával helyezhet ki:

a)      főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhessen;

b)      tömegközlekedési útvonalon, amennyiben a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni;

c)      egyéb útvonalakon a konténert, a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani.

(4)          Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a hulladék termelőjének, birtokosának, illetőleg a szállításra igénybe vett gazdálkodó szervezetnek nevét, cégnevét, címét, telefonszámát és a konténer azonosító számát.

V. fejezet

Általános, jogi felelősség

21. §

Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a Ht-ban, illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi, stb.) felelősséggel tartozik.

Hulladékgazdálkodási bírság

22. §

(1)          Az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég, egyéni vállalkozó, továbbá jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki (amely)

a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,

b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy

c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol,

azt a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási bírsággal kapcsolatos részletes szabályokról szóló kormányrendelet szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

(2)          A hulladékgazdálkodási bírságot a jogsértés szerint egyszerű bírságként, mérlegelési szempontok alapján megállapított bírságként vagy alapbírság és módosító tényezők szorzataként megállapított bírságként kell kiszabni.

(3)          Ha a jogsértés a tevékenység vagy mulasztás súlyára, az elkövetés vagy kötelezettségszegés következményeire tekintettel annyira csekély, hogy bírság alkalmazása szükségtelen, a bírság kiszabása mellőzhető.

(4)          Ha a hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezett a kiszabott bírságot megállapító határozat kiadásáig az eredeti állapotot helyreállítja, illetve a jogellenes állapotot megszünteti, a környezetvédelmi hatóság - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - a bírságot kérelemre csökkentheti, ha a bírság célja csökkentett összeggel is elérhető.

(5)          A hulladékgazdálkodási bírság

a) a visszafordíthatatlan környezetkárosítást okozó,

b) az ugyanazon jogsértés ismétlődésével vagy egyéb súlyosbító körülmény felmerülésével megvalósuló, vagy

c) a hulladékgazdálkodási tevékenységet ellenőrző környezetvédelmi hatóság szándékolt félrevezetésével, ellenőrzésének akadályozásával együtt járó

jogsértés esetén nem mérsékelhető.

(6)          A hulladékgazdálkodási bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására vagy a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy eredeti környezeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

(7)          A jogerősen kiszabott hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

VI. fejezet

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése

23.§

 1. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve adóazonosító jel) a szolgáltató köteles zártan kezelni a magasabb szintű jogszabályok rendelkezései szerint, és az adatbázist kizárólag közszolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódóan használhatja fel.
 2. Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései által meghatározott keretek között Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata köteles átadni a szolgáltatónak a szolgáltatói kötelezettsége hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő közérdekű adatokat és információkat
 3. A szolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a jogszabályokban előírt iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett ingatlanhasználó Ht-ben meghatározott és a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatokat. A szolgáltató jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.

VII. fejezet

Záró rendelkezések

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

24. §

(1)       A jelen rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.

(2)       A települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására, illetve ártalmatlanítására vonatkozóan az ingatlanhasználók és - jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően - a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett gazdálkodó szervezetek kötelesek igénybe venni az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást, melynek keretében kizárólag a rendelet 1.§. (6) bekezdésében megjelölt szolgáltatóval köthetnek szerződést.

25. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hernádnémeti Önkormányzat 21/2004. (XI.30.) önkormányzati rendelete.

Hernádnémeti,

                     dr. Orosz Zsolt sk.                                             Boros Lajosné dr. sk.

                    polgármester                                                     jegyző


1. melléklet a 14/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelethez

I.

A hulladékgazdálkodási feladatok ellátása érdekében társulás útján létrejött Miskolc Térségi Konzorcium települési tagönkormányzatai

 1. Alsózsolca Község Önkormányzata
 2. Aszaló Község Önkormányzata
 3. Boldva Község Önkormányzata
 4. Borsodgeszt Község Önkormányzata
 5. Borsodszirák Község Önkormányzata
 6. Bükkaranyos Község Önkormányzata
 7. Bükkszentkereszt Község Önkormányzata
 8. Csincse Község Önkormányzata
 9. Emőd Város Önkormányzata
 10. Felsőzsolca Város Önkormányzata
 11. Gelej Község Önkormányzata
 12. Harsány Község Önkormányzata
 13. Hejőbába Község Önkormányzata
 14. Hejőkeresztúr Község Önkormányzata
 15. Hejőszalonta Község Önkormányzata
 16. Hejőpapi Község Önkormányzata
 17. Hernádnémeti Község Önkormányzata
 18. Igrici Község Önkormányzata
 19. Kisgyőr Község Önkormányzata
 20. Kistokaj Község Önkormányzata
 21. Mezőcsát Község Önkormányzata
 22. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
 23. Nemesbikk Község Önkormányzata
 24. Ónod Község Önkormányzata
 25. Oszlár Község Önkormányzata
 26. Répáshuta Község Önkormányzata
 27. Sajólád Község Önkormányzata
 28. Sajóörös Község Önkormányzata
 29. Sajópálfala Község Önkormányzata
 30. Sajópetri Község Önkormányzata
 31. Sajósenye Község Önkormányzata
 32. Sajószöged Község Önkormányzata
 33. Szakáld Község Önkormányzata
 34. Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
 35. Tiszakeszi Község Önkormányzata
 36. Tiszapalkonya Község Önkormányzata
 37. Vatta Község Önkormányzata


II.

A miskolci hulladékkezelési közszolgáltatáshoz csatlakozott

települések listája

 1. Abaújlak
 2. Abaújszolnok
 3. Bánréve
 4. Borsodszentgyörgy
 5. Bükkmogyorósd
 6. Csernely
 7. Dubicsány
 8. Felsővadász/önk
 9. Gadna/önk
 10. Hangács
 11. Hét
 12. Homrogd
 13. Irota
 14. Királd
 15. Kupa/önk
 16. Monaj/önk
 17. Nyésta
 18. Nyomár
 19. Sajónémeti
 20. Sajópüspöki
 21. Sajószentpéter
 22. Szakácsi
 23. Tiszatarján
 24. Ziliz

III.

A Miskolci Térségi Konzorcium Regionális Hulladékkezelési létesítményei

Lerakó ingatlan: Hejőpapi 073/1. hrsz.-ú ingatlan, melynek helyrajzi száma – az időközben bekövetkezett telekmegosztásra tekintettel – a jelen okirat aláírásának időpontjában 073/6. hrsz.-ra változott, továbbá kialakításra került a 073/7. hrsz.-ú véderdő funkciójú kivett ingatlan.

Depó: a Hejőpapi 073/6. hrsz.-on létesített és hatósági engedéllyel rendelkező regionális hulladéklerakó az ingatlanon található épületekkel és építményekkel, valamint a Depó üzemszerű működéséhez szükséges eszközökkel.

Hulladékudvarok és átrakóállomás: Miskolc, József A. u. 65. sz. alatt található átrakóállomás és hulladékudvar (4752/3. hrsz.), a Miskolc, Lórántffy Zs. utcában létesült hulladékudvar (33783/3. hrsz.), a Miskolc, Bogáncs utcában létesült hulladékudvar (0156/4. hrsz.).

2/A. melléklet

BEJELENTÉS

hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség keletkezéséről (Magánszemélyek adatlapja)

AZ INGATLAN TULAJDONOS(OK) ADATAI:

Neve:                                  __________________________________________

szül. hely, idő:                  __________________________________________

anyja neve:                       __________________________________________

Neve:                                  __________________________________________

szül. hely, idő:                  __________________________________________

anyja neve:                       __________________________________________

Neve:                                  __________________________________________

szül. hely, idő:                  __________________________________________

anyja neve:                       __________________________________________

Az ingatlan címe:                __________________________________________

Levelezési cím:                   __________________________________________

Adóazonosító jele:             ___________________________________________

Ingatlanon lakók száma (kitöltése nem kötelező)*:    

Várhatóan keletkező hulladék mennyisége hetente:            __________________

 edényzet:                                                                                                                                                             ______________________Az ingatlan használatba vételének időpontja:                                                     ________________________

Hernádnémeti, 20...... ..................................

                                                                       ...............................................................

                                                                                  ingatlanhasználó(k)

*           Ezen pont kitöltésével az ingatlanhasználó(k) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. számú törvény 3. § (1) bekezdése alapján felhatalmazást ad(nak) a Szolgáltatónak az itt megadott személyes adatai(k) kezeléséhez. A Szolgáltató vállalja, hogy – a törvényi kötelezettségének megfelelően – az adatokat harmadik félnek nem adja tovább.

2/B. melléklet

B e j e l e n t é s

Hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételi kötelezettség keletkezéséről

(Lakóközösségek adatlapja)

1./ A (társasház, lakásszövetkezet, garázsszövetkezet, stb) neve: ……………………..

2./Címe: ………………………………………………………………………………………...

3./Bankszámla száma:………………………………………………………………………….

4./Adószáma: ………………………………………………………………………  …………..

5./ A közös képviselő neve: …………………………………………………………………….

6./ A közös képviselő címe:…………………………………………………………………….

7./ A közös képviselő telefon/fax száma:……………………………………………………

8./ Háztartások száma: ……………………………………………………………………….

9./ Garázsok száma………………………………………………………………….

10./ Várhatóan keletkező hulladék mennyisége hetente: …………………………………

11./ A szolgáltatás helye:                                                    tárolótartály típusa:   Darabszám:

………………………………………………..        ……..………………………….………

 ………………………………………………..       ……………..……………………………    

  ………………………………………………..      ………………………..………………..      

12./ A szolgáltatás kezdő időpontja: ………………………………………………………….

Hernádnémeti, 20….. év, …….hó ……nap

                                                                                                              közös képviselő

3. melléklet

Értesítés a rendszeres háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos

komplex helyi közszolgáltatás igénybevételének feltételeiről

A Miskolc Megyei jogú Város Közgyűlésének 56/2001.(XII.12.) sz. rendelete értelmében a rendszeres háztartási szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására vonatkozóan az ingatlanhasználók kizárólag az MiReHuKöz Nonprofit Kft-velköthetnek szerződést.

A Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a közszolgáltatást:

1.                    A megjelölt szolgáltatást………………………………napjától folyamatosan végzi.

2.  az ingatlanhasználónál rendelkezésre álló tárolótartály típusa és darabszáma:

  60 literes tartály.......db

80 literes tartály...........db

120 literes tartály……db

240 literes tartály……db

770 literes tartály……db

                                                         1100 literes tartály…...db

3.                    A tárolótartály ürítési gyakorisága:……….alkalom/hét, ürítési napok:………………

Miskolc,………………………

                                                                                                                                                                                                                               …………………………………..

                                                                                       Szolgáltató


4. melléklet

Alvállalkozói igénybevétellel kapcsolatos szolgáltatói tájékoztatás


5. melléklet

Házhoz menő szelektív gyűjtéssel érintett területek

 


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!