nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (V.30.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2016-07-01 - 2016-07-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (V.30.) Ör. számú rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/2007. (II.15.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX. törvény  (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazása alapján, továbbá az Mötv. 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/2007. (II. 15.) Ör. sz. rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

(1) A R. 3. §-a az alábbiakra módosul:

(1) A 2. §-ban szabályozott tiszteletdíj az arra jogosultakat havonta illeti meg.

(2) Ha a képviselő, illetve a bizottsági tag a testület, illetve a bizottság üléséről távol marad, a tiszteletdíját arányosan csökkenteni kell az alábbiak szerint:


Üléseken való részvételi arány

Tiszteletdíj mértéke

                     100 % - 80 %

                            100 %

                       79 % - 50 %

                              75 %

                         49 % - 0 %

                                0 %


(3) A képviselő-testületi tagok esetében a részvételi arány megállapításánál figyelembe kell venni a bizottsági tagként a bizottsági üléseken való részvételt is.

(4) A részvételi arányt háromhavonta kell összesíteni és megvizsgálni. Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltak szerinti csökkentett tiszteletdíj alkalmazására kerül sor, akkor azt a következő havi tiszteletdíj folyósítása során kell érvényesíteni.

(5) A képviselői tisztség, illetve bizottsági tagság megszűnése esetén a tiszteletdíj időarányos részét kell folyósítani.

(6) A tiszteletdíjat havonta, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell folyósítani bankszámlára történő átutalással.

(7) A helyi önkormányzati képviselőt, illetve bizottsági tagot az önkormányzat érdekében kifejtett tevékenysége során felmerülő, szükséges költségek fedezésére költségtérítés, a külföldi kiküldetése idejére napidíj illeti meg, amelynek kifizetését a polgármester engedélyezi.2. §

Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.               Szabóné Karsai Mária s. k.                                          Dr. Hajdu Miklós s. k.

                          polgármester                                                                  jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!