nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (X.29.) rendelete
Hatályos:2015-10-29 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (X.29.) rendelete
a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 4/2013. (III.12.) rendeletének módosításáról

Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete


18/2015. (X.29.) rendelete

 a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 4/2013. (III.12.) önkormányzat rendeletének módosításárólAkasztó Község Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkelye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 42. §-ában, valamint a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. Tv. 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetés ( a továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2013. (III.12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.), a következők szerint módosítja:  1. §A R. 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Az Önkormányzat térítési díj támogatást állapít meg azon személynek, akinek gyermeke általános iskola iskolaotthonos( tízórai, ebéd, uzsonna) ellátásban, általános iskolai menza (ebéd) ellátásban részesül, valamint a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(2) A térítési díj támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő évi két alkalommal a polgármesterhez nyújthatja be e rendelet 2. számú melléklete szerint kérelem alapján.

A támogatás a költségvetési éven belül két részletben kerül megállapításra: január 1-től június 15-ig illetve szeptember 1-től december 31-ig.

(3) A kérelem benyújtás esetén az egy főre jutó jövedelmet a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó jövedelem, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző év SZJA bevallásban szereplő egy év átlaga alapján kell megállapítani. A támogatás a kérelem benyújtását követő hó1-től vehető igénybe.

(4) A térítési díj támogatásról a polgármester határozattal dönt.

(5) A támogatás a jogosultak részére természetben, havonta a térítési díj befizetésével egyidejűleg kerül elszámolásra.2.§


  1. A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
  2. A R. kiegészül e rendelet 2. számú mellékletével.

    3.§Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

                Suhajda Antal                                                 Varga Béláné

                 polgármester                                                        jegyző
Záradék:A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Akasztó, 2015. október 29.
                                                                                                    Varga Béláné

                                                                                                         jegyző             Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
25 KB
2.melléklet
54.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!