nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 42/2016 (XII.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-12-30 -tól
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 42/2016 (XII.29.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 42/2016. (XII. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 86. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 13. §-ában és 34. §-ában meghatározott feladatkörében, az 5. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró LABE Lakásbérlők és Lakók Egyesülete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya a Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában álló minden lakásra kiterjed, beleértve a szobabérlők házában lévő lakrészeket, a nyugdíjasházak lakásait és a szükséglakásokat is (a továbbiakban: önkormányzati lakások).


2. A szociális helyzet alapján bérbe adott lakás lakbér-megállapításának elvei


2. §


(1) A tulajdonos önkormányzatoknak a szociális helyzet alapján bérbe adott lakások lakbérének képzésénél különösen az épület karbantartásával, a központi berendezések üzemeltetésével, a közös használatú helyiségek állagának megőrzésével, az ilyen helyiségekben keletkező hibák kijavításával, valamint a közös használatú területek tisztán tartásával, megvilágításával, a háztartási szemét elszállításával kapcsolatban felmerülő kiadásokat kell számításba venniük.
(2) A tulajdonos önkormányzatok a szociális helyzet alapján bérbe adott lakások lakbérét évente egyszer növelhetik az (1) bekezdésben meghatározott költségek figyelembevételével.
(3) A lakbérképzés során nem lehet figyelembe venni a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos munkálatok költségeit, mivel ezen munkák elvégzése a bérlő feladata.


3. §


(1) A lakbér megállapításánál - mint alapelvet - figyelembe kell venni a bérlakásként hasznosított lakások alapvető jellemzőit, így különösen a lakás komfortfokozatát, alapterületét, minőségét, a lakóépület állapotát, a lakóépületen belüli elhelyezkedését.
(2) A komfortfokozat alapján eltérő lakbérmértéket úgy kell meghatározni, hogy a növelő-csökkentő tényezőkkel nem rendelkező komfortos lakás lakbéréhez képest a növelő-csökkentő tényezőkkel ugyancsak nem rendelkező
a) összkomfortos lakás esetén a lakbér mértéke attól legfeljebb 25%-kal térhet el,
b) félkomfortos lakás esetén a lakbér mértéke annak legfeljebb 65%-a,
c) komfort nélküli lakás esetén a lakbér mértéke annak legfeljebb 50%-a,
d) szükséglakás esetén a lakbér mértéke annak legfeljebb 40%-a lehet.
(3) A lakbér mértékét a lakóépület állapotára tekintettel csökkenteni lehet:
a) ha az épület 15-25 év között épült, vagy részesült teljes felújításban, legfeljebb 10%-kal,
b) ha az épület 25 éven belül nem részesült teljes felújításban, legfeljebb 20%-kal.
(4) A Fővárosi Önkormányzat, illetve a kerületi önkormányzatok rendeleteikben a lakbér mértékét differenciálhatják a lakás kerületenkénti, illetve kerületen belüli elhelyezkedésére tekintettel is.
(5) A tulajdonos önkormányzatok helyi rendeleteikben további növelő és csökkentő tényezőket alkalmazhatnak azzal, hogy a csökkentés mértéke a csökkentő tényezők együttes fennállása esetén is legfeljebb 50% lehet.


3. Hatályba léptető rendelkezés


4. §


Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


4. Hatályon kívül helyező rendelkezés


5. §


Hatályát veszti az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. rendelet.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!