nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015 (IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2016-01-01 - 2019-12-17
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015 (IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: támogatott).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.

(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, az ösztöndíjakra, a lakáscélú támogatásokra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.


Értelmező rendelkezések


2. § (1) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet) részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.

(2) Támogatásnak minősül: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó (nem szociális ellátás) pénzbeli juttatás.

(3) A céljellegű támogatás eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást.

(4) A működési támogatás a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.


II. Fejezet

Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

Az átadott támogatás forrása


3. § Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon költségvetési előirányzatait, melyek terhére céljelleggel támogatást nyújt.


A támogatás nyújtásának alapelvei, a támogatás odaítélése


4. § (1) A támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület, a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés ii) pontjában megállapított juttatás terhére nyújtott támogatások odaítéléséről a polgármester dönt.

(2) Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs.

(3)  A céljellegű és működési támogatási kérelmek az 1. melléklet szerinti pályázati adatlap kitöltésével nyújthatók be , az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel. A kérelmet az előirányzat feletti rendelkezési joggal bíró támogatást nyújtónál lehet benyújtani.

(4) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.


A támogatási megállapodás


5.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell: 
               a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket,
    b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
    c) a forrás összegét,
    d) a forrás felhasználásának célját,
    e) a forrás felhasználásának feltételeit,
    f) a pénzügyi teljesítést,
    g) a teljesítés ütemezését,
    h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
    i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
    j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(2) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(3) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(4) A támogatási megállapodás aláírására a polgármester, a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester jogosult.

(5) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően kizárólag átutalással lehet teljesíteni.

(6) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie. 

(7) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a helyszínen ellenőrizni.


Az elszámolás


6. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal felé az alábbiak szerint:

    a) Céljellegű támogatások:
        A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
        aa) kitöltött Elszámoló lap (2. melléklet)
    ab) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
(Az elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányain szükséges feltüntetni a támogatót, a határozatszámot, a támogatás jogcímét)
    ac) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás     1-1 eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
    ad) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint     szerződéses melléklet 
    ae) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat,     műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén     teljesítésigazolás)

    b) Működési támogatások:
A támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról nyilvántartást vezetni.
A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
ba) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló,
bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat,   Naplófőkönyv kivonata, számlanyilvántartás, stb.
Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni.

(2) Elszámolási határidő: a támogatási megállapodásban rögzítettek szerint.
    a) a  civil szervezetek esetében lehetőleg a tárgyévet követő év március 31-ig, 
b) az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai esetében a tárgyévet követő év március 31-ig,
c) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év március 31-ig.

(3) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.

(4) A benyújtott elszámolásokat a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzéssel megbízott köztisztviselője ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.

(5) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról az 5. § (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.    
(7) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.


A támogatási megállapodás módosítása, elállás a megállapodástól


7.§ (1) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(2) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.


Nyilvántartás és közzététel


8. § (1) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről az érintett szervezeti egység köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a támogatott nevét, címét, a támogatást nyújtó megnevezését, a támogatás összegét és célját, az átutalás idejét, a támogatás célszerinti felhasználása elszámolásának határidejét, az elszámolás időpontját, valamint az elszámolás és bizonylat fellelhetőségét, a bizonylat számát.

(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Gyöngyöstarján község honlapján közzé kell tenni. 

(3) A közzétételt a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon belül kell megtenni.

(4) A közzétételről a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.


III. Fejezet

Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok


9.§ (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átvételre felajánlott ingó vagy ingatlan vagyon esetében annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos  költségeket és egyéb kötelezettségeket, a hasznosítás módját, valamint a vagyontárgy besorolását.

(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői véleményt kell beszerezni.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.


IV. Fejezet

Záró rendelkezések


10. § Jelen rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. január 1-jét követően átadott és átvett forrásokra kell alkalmazni.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
35 KB
2. melléklet
63.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!