nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-07-01 -tól
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

(1) bekezdés a) pontjában foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések


1. A rendelet célja


1.§


E rendelet célja Balatonújlak község területén elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások elkövetőivel szemben alkalmazható jogkövetkezmények és eljárási szabályok meghatározása.


2. A rendelet hatálya


2.§


(1) E rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Balatonújlak község közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást tanúsít.


(2) Nem alkalmazható e rendelet, nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás,            ha:

     a) az adott magatartás bűncselekményt, vagy szabálysértést valósít meg,

     b) törvény vagy kormányrendelet az adott magatartás tekintetében közigazgatási bírság kiszabását rendeli el.


3. Értelmező rendelkezések


3.§


(1) Közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti, vagy veszélyezteti, s jelen rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősíti.


(2) E rendelet alkalmazása során

a) közterület fogalmán a község környezetvédelméről, köztisztaságáról szóló 11/2004.(IV. 30.)    

    önkormányzati rendelet 2 § (5) bekezdésében meghatározottat kell érteni.

    b) tisztántartás fogalmán a község környezetvédelméről, köztisztaságáról szóló 11/2004.(IV. 30.)

        önkormányzati rendelet 2 § (5) bekezdésében meghatározottat kell érteni.



4. Eljárási szabályok


4.§


(1) Aki megsérti az önkormányzati rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályait, első alkalommal írásban figyelmeztetni kell, és fel kell szólítani az együttélés szabályainak betartására.


(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője a jogsértés jellegéhez igazodó közigazgatási bírsággal sújtható.


(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, akkor is, ha bármely szerv vagy személy kezdeményezi azt.


(4) Fiatalkorú elkövetővel szemben (aki a tizennegyedik életévét betöltötte, de még a tizennyolcadikat nem) pénzbírság pedig csak akkor, ha önálló jövedelemmel rendelkezik.


(5) A fiatalkorú elkövetővel kapcsolatos döntésről törvényes képviselőjét értesíteni kell, ha pedig meghallgatása válik indokolttá, a tárgyalásra törvényes képviselőjét is idézni kell. A közösségi együttélési szabályok kettőnél többszöri megsértése esetén értesíteni kell a Járási Hivatal Gyámügyi Osztályát[1].


(6) [2]A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény, és a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017.évi CLXXIX. törvény rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.


(7) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás nem indítható a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak az eljáró hatóság tudomására jutásától számított 1 év, vagy az elkövetéstől számított 5 év elteltével.


(8) E rendelet szerint kiszabott közigazgatási bírságot – a bírságról rendelkező döntés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül – a döntéshez mellékelt postai befizetési nyomtatványon, vagy átutalással Balatonújlak Község Önkormányzata 669000104-10001679 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.


5.§


(1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének átruházott hatáskörében eljárva a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője folytatja le a közigazgatási eljárást, és szabja ki a közigazgatási bírságot.


(2) A másodfokú hatóság Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.





A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK


1. Állattartással kapcsolatos  magatartások


6.§


[3](1) Aki úgy tart állatot, hogy az közterületre, valamint más magánterületre át tud jutni,  közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(2) Aki az állatok elhelyezésére szolgáló és tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények létesítésével összefüggő előírásokat nem tartja be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(3) Aki ebet póráz nélkül közterületre kivisz, harapós és támadó természetű ebet szájkosár nélkül a tartási helyéről közterületre kivisz vagy kivezet, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


2. Köztisztasággal kapcsolatos magatartások


7.§


(1) Az az ingatlanhasználó, aki ingatlana tisztán tartásáról, gyommentesítéséről nem gondoskodik közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(2) Az az ingatlanhasználó, aki nem gondoskodik az ingatlannal érintkező járdaszakasz, járda hiányában 1 méter széles[4] területsáv, illetőleg az ingatlan melletti zöldsáv, nyílt csapadékvíz-elvezető árok és ennek műtárgyai, valamint kérelmére engedélyezett és általa megvalósított zárt csapadékvíz elvezető tisztántartásáról, föld és más hordalékanyag eltávolításáról, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(3) Aki az ingatlanáról a járda, vagy az úttest fölé nyúló ágakat, bokrokat nem nyesi le, és ezzel a közlekedést akadályozza, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.



3. Hó- és síkosságmentesítéssel kapcsolatos magatartások


8.§


(1) Az az ingatlanhasználó, aki az ingatlana előtt az ónos esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált járda napi rendszerességű síkosság-mentesítéséről nem gondoskodik, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(2) Aki az ingatlana előtti járdaszakasz síkosságmentesítésére bomló, szerves anyagot, szennyező vagy burkolatra káros anyagot használ, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.



4. Az avar és kerti hulladékok égetésével kapcsolatos magatartások


9.§


(1) Aki avart és kerti hulladékot a 11/2004.(IV. 30.) önkormányzati rendelet 9. § (13) bekezdésében engedélyezett időszakon túl, az engedélyezett időtartamtól eltérően éget, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.



5. Temetkezéssel kapcsolatos magatartások


10.§


(1) Aki a temetőben síremlék, sírjel felállítása, a felállított síremlék lebontása, áthelyezése előtt a munkálatokat az üzemeltetőnek nem jelenti be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(2) Aki a községi köztemető területéről sírkövet, síremléket, fejfát a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés nélkül kivisz, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(3) Aki a községi köztemetőben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő zajt kelt vagy nem a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(4) Aki a községi köztemetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezi vagy a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot nem az arra kijelölt gyűjtőhelyeken helyezi el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.


(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott magatartás természetes személyek esetén százezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


11.§


(1) Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.


(2) Rendelkezéseit a hatálybalépése után elkövetett cselekményekre kell alkalmazni



[1]

A szövegrészt módosította a 13/2018.(VI.26.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.

[2]

Megállapította a 13/2018.(VI.26.) Ör. 2. §-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.

[3]

Megállapította a 13/2018.(VI.26.) Ör. 3. §-a. Hatályos 2018. júluus 1. napjától.

[4]

A szövegrészt módosította a 13/2018.(VI.26.) Ör. 4. §-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!