nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2014 (VII.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2014-07-12 - 2015-02-28
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2014 (VII.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRGYÚ RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében, 47. § (1) bekezdésében és 92. §-ában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


 1. § A gyermekek támogatásáról és a gyermekjóléti alapellátásról szóló 11/2006. (V. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R1.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § Az Önkormányzat a következő gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgáltatás,

b) gyermekek napközbeni ellátása (családi napközi).”


 1. § Az R1. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.


„3. § (1) A Képviselő-testület:

 1. tárgyév április 1-jéig rendeletben szabályozza a helyi önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátások, intézmények intézményi térítési díját (Gyvt. 147.§),
 2. gyakorolja az intézmények fenntartójának irányítási jogkörét a saját intézményei vonatkozásában (Gyvt. 104.§),
 3. évente értékeli a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladat ellátását (Gyvt. 96.§ (6) bek.),
 4. dönt a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások ellátási szerződés alapján történő biztosításáról (Gyvt. 97. §).


(2) A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a Gyvt. 32. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített hatáskörét.”


 1. § Hatályát veszti a R1. 4-7. §-a.


 1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 22/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R2.) 3. § (1) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


[E rendeletben szabályozott szociális ellátások közül a polgármester hatáskörébe tartozik]

„d) gyógyászati segédeszköz és gyógykezeléshez kapcsolódó igazolt kiadások támogatására nyújtott önkormányzati segély,”


 1. § Az R2. 3. § (2) bekezdése a következő d)-e) ponttal egészül ki:


[(2) E rendeletben szabályozott szociális ellátások közül a Pénzügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe tartozik:]

„d) természetben, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként nyújtott önkormányzati segély,

e) természetben, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott önkormányzati segély.”


 1. § Az R2. 13. § (1) bekezdése g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő h)-i) ponttal egészül ki:


[Az önkormányzati segély formái:]

„g) gyógyászati segédeszköz és gyógykezeléshez kapcsolódó igazolt kiadások támogatására nyújtott önkormányzati segély,

h) természetben, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként nyújtott önkormányzati segély,

i) természetben, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott önkormányzati segély.„


 1. § Az R2. 13. § (2) bekezdése e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a következő f) ponttal egészül ki:


[Önkormányzati segélyben lehet részesíteni azt a személyt,]

„e) az (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti ellátás esetén akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedülállóként jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át nem haladja meg,

f) az (1) bekezdés h) és i) pontja szerinti ellátás esetén akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, egyedülállóként jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át nem haladja meg.”


 1. § Az R2. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„20. § (1) Gyógyászati segédeszköz támogatására nyújtott önkormányzati segély állapítható meg évente egy alkalommal annak, akinek jövedelme nem haladja meg a 13. § (2) bekezdésében megállapított jövedelmet és mozgás, látás vagy hallás károsodása miatt az OEP által nem támogatott gyógyászati segédeszköz szükséglete meghaladja a 100.000 forintot.

(2) Gyógykezeléshez kapcsolódó igazolt kiadások támogatására nyújtott önkormányzati segély állapítható meg annak, akinek jövedelme nem haladja meg a 13. § (2) bekezdésében megállapított jövedelmet és gyógykezelésével összefüggően keletkező igazolt kiadása miatt támogatásra szorul.

(3) A jelen § rendelkezései szerint megállapított önkormányzati segély összege az 50 000 Ft-ot nem haladhatja meg.”


 1. § A R2. a következő 20/A. §-sal egészül ki:


„20/A. § A természetben, a tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként nyújtott önkormányzati segély a köznevelési intézmény vezetője javaslata alapján állapítható meg, melynek összege legfeljebb köznevelési intézmény vezetője javaslatában szereplő összeg lehet.”


 1. § A R2. a következő 20/B. §-sal egészül ki:


„20/B. § A természetben, a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott önkormányzati segély összege legfeljebb a térítési díj 50 %-a vagy a térítési díj tartozás összegének 100 %-a lehet.”


 1. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!