nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2019 (I.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2019-01-05 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2019 (I.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ 5/2018. (X.2.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 5/2018.(X.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:


„1. § (3) A rendeletet hatálya kiterjed továbbá a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.9. pont szerinti  települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás előirányzatra, további 20 m3 tűzifa támogatás felhasználására. A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény IX. Helyi önkormányzati támogatásai fejezet 44. jogcím szerinti.”

2.§ A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 5/2018.(X.2.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (3) A jogosultak részére háztartásonként legfeljebb a mindenkori pályázati felhívásban meghatározott mennyiségű és minőségű tűzifa adható. A tűzifa támogatás kizárólag természetben állapítható meg.”


3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!