nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (VIII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-08-29 - 2015-08-29
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015 (VIII.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § - a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 73.798 ezer forintban állapítja meg.”


2. § A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


      „ a) működési bevételek                                                                    49 570 ezer forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                       45 486 ezer forint

közhatalmi bevételek                                                                        3 820 ezer forint  

működési bevételek                                                                             203 ezer forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                       61 ezer forint”


3. § A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

  1. működési kiadások                                                                                64 859 ezer forint

            személyi juttatások                                                                          26 666 ezer forint

munkaadót terhelő járulékok                                                               5 293 ezer forint

dologi kiadások                                                                                18 049 ezer forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                5 865 ezer forint

egyéb működési célú kiadások                                                            8 986 ezer forint

  1. felhalmozási kiadások                                                                              7 977 ezer forint

beruházások                                                                                                     267 ezer forint

felújítások                                                                                          7 500 ezer forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                           210 ezer forint”


4. § A költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:


„ b) finanszírozási kiadások (nettósított int.fin.nélküli)                         961 ezer forint

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        961 ezer forint”


5. § A költségvetési rendelet 12. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


     „ a) működési bevételek                                                                     49 518 ezer forint

működési célú támogatások államháztartáson belülről                       45 486 ezer forint

közhatalmi bevételek                                                                        3 820 ezer forint

működési bevételek                                                                            202  ezer forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                      10 ezer forint”6. § A költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként


  1. működési kiadások                                                                               50 699 ezer forint

személyi juttatások                                                                         18 596 ezer forint

munkaadót terhelő járulékok                                                              3 096 ezer forint

dologi kiadások                                                                               14 156 ezer forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               5 865 ezer forint

egyéb működési célú kiadások                                                           8 986 ezer forint

  1. felhalmozási kiadások                                                                             7 951 ezer forint        

            beruházások                                                                                         241 ezer forint

felújítások                                                                                         7 500 ezer forint

egyéb felhalmozási célú kiadások                                                          210 ezer forint”


7. § A költségvetési rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„ b) finanszírozási kiadás                                                                  15 086 ezer forint

irányító szervi támogatás                                                                  14 125 ezer forint

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          961 ezer forint”


8. § A költségvetési rendelet 4. alcíme helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:


„4. Az önkormányzat Herencsényi Napsugár Óvoda költségvetési szervének költségvetése


18. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 14 187 ezer forintban állapítja meg.


19. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként

  1. működési bevételek                                                                                   52 ezer forint

működési bevételek                                                                                1  ezer forint

működési célú átvett pénzeszközök                                                        51 ezer forint”


20. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként

  1. működési kiadások                                                                                  14 187 ezer forint

     személyi juttatások                                                                              8 070 ezer forint

munkaadót terhelő járulékok                                                                  2 197 ezer forint

dologi kiadások                                                                                     3 894 ezer forint

ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                         0 ezer forint

kisértékű eszközbeszerzés                                                                       26 ezer forint

    

21. § (1) A Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi finanszírozási bevételei kiemelt előirányzatonként

  1. finanszírozási bevétel                                                                               14 135 ezer forint

  irányító szervi támogatás                                                                    14 125 ezer forint

       költségvetési maradvány                                                                           10 ezer forint

               ebből: működési maradvány                                                               10 ezer forint


22. § A Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési mérlegét az 1. 2. melléklet tartalmazza.

23. § A képviselő-testület a Herencsényi Napsugár Óvoda 2015. évi közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg.”


9. § A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


10. § A költségvetési rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.


11. § A költségvetési rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.


12. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


13. § A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


2. Záró rendelkezések


14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
215.98 KB
1.1. melléklet
223.34 KB
1.2. melléklet
194.42 KB
2. melléklet
187.66 KB
3. melléklet
196.02 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!