nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005. /X.01./ önkormányzati r e n d e l e t e
Hatályos:2014-05-24 -tól
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005. /X.01./ önkormányzati r e n d e l e t e
a temetőről és a temetkezésről

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2005. /X.01./

önkormányzati r e n d e l e t e


a temetőről és a temetkezésről
  1. §


Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §  /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a törvény végrehajtásáról rendelkező 145/1999./X.1./ Kormányrendelet szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


l. §


Ezen rendelet hatálya kiterjed a Kéthely község közigazgatási területén fekvő köztemetőre, valamint annak fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre.

A temető pontos címe: Kéthely, Hegyalja u. 38.

                                     Helyrajzi száma l64.

2. §


/1/ Kéthely Község Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak

     megfelelő köztemető fenntartásáról.

/2/ Az önkormányzat által fenntartott temető köztemető, melyben az önkormányzat biztosítja

     az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji cso-

     porthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más meg-

     különböztetésre tekintet nélküli eltemetését.

/3/ A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők

     határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásai-

     nak tiszteletben tartásával történik.

/4/ Köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszűntetéséről Kéthely Község

    Önkormányzata gondoskodik, a törvény és a végrehajtási rendelet szabályainak betartásával.

/5/ Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt az önkormányzat jogosult

     lezárni, és ott a további temetkezést megtiltani.

/6/ Lezárt temetési hely kiüríthető, ha a lezárásától, illetőleg az utolsó temetkezésről számított

     használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az elhelyezett

     urna az eredeti használati időt nem hosszabbítja meg.3.§


Hatályon kívül helyezve.[1]

4. §


/1/ Az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségéről kegyeleti közszol-

    gáltatási szerződés keretében gondoskodik.

/2/ A kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése - pályázat útján - az önkormányzat képvi-

     selőtestületének a hatásköre.

/3/ A /2/ bekezdésben foglalt kegyeleti közszolgáltatási szerződés / a továbbiakban: szerződés/

     tartalmát a törvény előírásai alapján a képviselő-testület határozza meg.

/4/ A szerződés csak a vonatkozó törvényben, illetve kormányrendeletben meghatározott feltéte-

     leket teljesítő vállalkozóval köthető meg.

/5/ A szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését a jegyző ellenőrzi, szerződésszegés ese-

     tén kezdeményezi a szerződés felmondását.


A temető


5. §


/1/ A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására,

     gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhal-

     tak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetke-

     zési szolgáltatás korszerű lebonyolítását.

/2/ A temetőt az épített és a természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani

     és meg kell őrizni kert jellegét.

/3/ A temetőbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét

     parkszerűen kell kialakítani és gondozni.

/4/ A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást, és ne

     akadályozza a közlekedést.

/5/ A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről a

     temető üzemeltetője gondoskodik.

/6/ A vízvételt vízvezeték útján kell megoldani. Sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen

     használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú- és virágmaradványt az erre kijelölt lerakó-

     helyen díjtalanul lerakhatja. A ravatalozó épületében kialakított illemhelyet a temetőláto-

     gatók díjtalanul használhatják. 

/7/ A temetőt körülkerítő kerítés állapotát a műszaki főelőadó félévente ellenőrzi, amennyiben

     a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról.

/8/ A ravatalozónak alkalmasnak kell lennie az elhunyt ravatalozásra való előkészítésére,

     a kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására.

/9/ A temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről a halott hűtő berendezésben

     a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell.

/10/ Mozgássérültek, egészségi állapotuk vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott szemé-

       lyek a temetőben kiépített utakat gépjárművel ingyenesen használhatják.A temető üzemeltetése


6. §


A temető üzemeltetését a vonatkozó jogszabályokban, ezen önkormányzati rendeletben és

a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni. 


7. §


7. § A temető üzemeltetője:

 a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási

     tevékenységek ellátásának temetői rendjét;

 b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés ) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első

     temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás ) való gondoskodást;

   c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;

   d) biztosítja a ravatalozó, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei

       (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;

   e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető       

      nyitását, zárását;

   f) megőrzi a nyilvántartó könyveket;

   g) tájékoztatja a temetőlátogatókat;

   h) kijelöli a temetési helyeket;

   i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását,

     síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;

   j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;

   k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;

   l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával

      kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel 

      elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;

  m) gondoskodik az ügyfélfogadásról.

8.      


A temető üzemeltetője a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést

nem alkalmazhat.

9. §


(1) A temetőben – a kegyeleti jogok gyakorlása céljából – a temetési helyekről az

      üzemeltető nyilvántartásokat vezet.

      A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek

      nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál.        

(2) A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: folyószám, temetés (urna-

      elhelyezés vagy a hamvak szétszórásának ) napja, az elhalt családi neve és utóneve,

      születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének a címe,

      az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az

      eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme,

      és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.

/3/ A holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén a temetőben vezetett nyilvántartó

     könyv rovatába a közös sírba történő helyezést, időpontjának és a közös sírnak a meg-

     jelölésével kell jegyezni.


/4/ Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság

     nevét, az eljárás ügyszámát.

/5/ A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett ren-

     delkezni jogosult személy tekinthet be.


/6/ Az üzemeltető a nyilvántartó könyv, illetve a sírbolt könyv adatai alapján a temető nyitva-

     tartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye iránt érdek-

     lődőknek.


(7) A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt

      könyvbe bejegyzett (tárolt ) személyes adatok biztonságáról.


( 8) Az üzemeltető a sírbolt könyv és a nyilvántartó könyv adatait elektronikus adathordozón

       is tárolhatja. Elektronikus nyilvántartás esetén hiteles biztonsági másolat készítése

       vagy párhuzamos manuális nyilvántartás vezetése szükséges. 


Temetési hely


10. §


/1/ A temetőt sírhelytáblákra /parcella/m a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani.

     A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.

/2/ A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek

     nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a

     helyszínen is fel kell tűntetni.

/3/ A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni.

/4/ A temetőben  lévő sírhelyek méretei:


     a) Felnőtt egyes sírhely:                250 cm hosszú, 200 cm mély, 150 cm széles

         Felnőtt kettes sírhely:               250 cm hosszú, 200 cm mély, 250 cm széles


         Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata

         Legalább 160 cm mélységben legyen.


     b) Sírboltok:

         Két- és négyszemélyes:             400 cm hosszú, 200 cm mély, 300 cm széles


      c) Gyermeksírhely:                       130 cm hosszú, 200 cm mély, 115 cm széles


      d) Urna földbe temetésnél

           szegéllyel együtt:                    155 cm hosszú, 100 cm mély, 115 cm széles


     

11. §


/1/ A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja.

/2/ Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni.

/3/A sírbolt (kripta) legalább két koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, illetve

    kizárólag terepszint feletti építményrészből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadott

    koporsók száma határozza meg. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa

    (üzemeltetője) jelöli ki. Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, a külön

    jogszabályban meghatározott esetekben, az építési hatóság engedélyével építhető. A

    tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta.

/4/ A sírbolt, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás céljából

     külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.

/5/ A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál 30 cm-nek kell

     lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.


§


/1/ Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke

     /kolumbárium /, urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető.

(2) Az urnafülke (kolumbárium) hamvakat tartalmazó urnák elhelyezésére épített temetési hely,

   amelyet a temető tulajdonosa külön jogszabályban meghatározott esetekben az építésügyi

   hatóság engedélyével létesíthet.

 (3) Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret legalább 30x30 cm. Urnafülke

  építmény kialakításához a szabályzat előírhatja a természetes anyagok és művészi formák

  alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható

  legyen.

/4/ A hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére urnasírhely és urnasírbolt alakítható ki,

     amelyek a rendelkezési jogosultság időtartamában /használati idő / különböznek egymástól.

5) A temető tulajdonosa a hamvak szétszórásához és bemosásához külön temetőrészt jelölhet ki,

 amelyet parkszerűen kell kialakítani.


§


/1/ A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sír-

     jelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.

/2/ A halva született magzat sírhelyét jelzőfával kell megjelölni, amelyen a temetés napját és a

     temetési hely sorszámát kell feltűntetni.

/3/ Ha a halva született magzat eltemetéséről közeli hozzátartozója gondoskodott, a sírhelyen

     kereszt vagy fejfa is elhelyezhető  és azon utónevét is fel lehet tüntetni.


§


(1) Az önkormányzat a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos

használatot veszélyeztető sírjel vagy a sírbolt helyreállítására köteles

      felhívni. A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a temető hirdetőtábláján és a parcella

      sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert

      lakcímén is meg kell kísérelni.
(2) Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az életet is

  fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére

  a temető tulajdonosa szünteti meg.

(3) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.


Temető létesítése, lezárása, megszűntetése, újbóli használatbavétele


§


A temető létesítésére, lezárására, megszűntetésére, újbóli használatbavételére az önkormányzat

a törvény és a végrehajtási rendelet szabályait alkalmazza.


Sírnyitás

      

16. §


/1/ A sír vagy sírbolt felnyitását a temető fekvése szerint illetékes intézet engedélyezheti.

     Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelye-

     zése céljából történő megbontása.

/2/ A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges.

     Nem kell hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett sírnyitáshoz, de az

      eljárásról a temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell.


17. §


(1) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel - a sír megfelelő

      mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve - további, legfeljebb egy

      elhalt vagy a szabályzatban rögzített, az intézet által engedélyezett számú,

      25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető rá. Fertőző betegségben elhunyt

      sírhelyére csak az intézet előzetes engedélye alapján lehet rátemetni. Ez esetben

      a rátemethető elhaltak számát az intézet korlátozhatja. Rátemetés esetén

      - a 25 évnél régebben temetett és exhumált maradvány kivételével - biztosítani kell

      a temetési hely legalább 25 éves használatát. Rátemetés esetén a meghosszabbított

      sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat kell megfizetni.


(2) Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély csak

      hamvasztás, más temetési helyre való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve

      a nyomozó hatóság rendelkezésére adható.

Temetés


18. §


/1/ Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik,

     egyházi vagy világi szertartás mellett.

/2/ Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó,

     amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet.

/3/Az elhunyt életében tett rendelkezés hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza

     meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más szerv

     vagy személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt a saját halottja volna.


/4/ Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében

     nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet.

/5/ Ha a temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezett-

     ségét nem teljesíti, a temetésről az önkormányzat gondoskodik - illetékességi területén

     belül.

19. §


/1/ A temetési hely felett az rendelkezik aki megváltotta.

/2/ A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatáro-

      zására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.

/3/ A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvé-

     nyes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.


Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama


20. §


/1/ A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama /használati idő /:

      a./ egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

      b./ kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,

      c./ sírbolt esetén 60 év,

      d./ az urnafülke és urnasírhely esetén 10 év,

      e./ urnasírbolt esetén 20 év.

/2/ A temetési hely felett rendelkezési jog a /3/ bekezdésben foglalt kivétellel meghosszabbítható

     /újraváltható /. A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az /1/ bekezdésben foglaltak az

      irányadók. A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.

/3/ A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa bizonyítja,

     hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett

     rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet.

/4/ Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában

     lejár, illetve, ha a temetési hely megszűnik.

/5/ A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyről kikerült holttest új temetési

     helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az urnát

     ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.

/6/ Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen ki-

     vánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.21. §

Díjak


  1. Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre

      kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét e rendelet 1. számú melléklete

      tartalmazza. 

  1. A temetőben építési, felújítási munkát végző vállalkozók temetőfenntartási

hozzájárulási díjat kötelesek fizetni a temető üzemeltetőjének.
 (3) A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatónak díjat kell fizetni.


 (4) A (2)-(3) bekezdésben foglalt díjak mértékét e rendelet 2. számú melléklete

      tartalmazza.

A temető használatának rendje


22. §


/1/ A temető fenntartójának a temetőről térképet kell készítenie, amelyen fel kell tűntetni, hogy mely

     sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva.

/2/ A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokat legalább

     évenként ki kell egészíteni.

/3/ A temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva tartás idejéről,

     a temető rendjéről.

23. §


/1/ A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.

    12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

/2/ A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást,

     a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető üzemeltetőjének be kell

     jelenteni.

/3/ A temetőben lévő síremléket, sírjelet felállítani és bontani csak a temető üzemeltetőjének történő

     előzetes – a rendelkezési jogosulttól származó írásbeli nyilatkozattal – bejelentés után, szakirányú

     végzettséggel rendelkező személy végezhet. A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát

- vagyonvédelmi okokból – csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad

kivinni.

/4/ Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne

     akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem

     sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a te-

     metési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

/5/ Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang- vagy egyéb hatás nem zavarhatja a

     szertartást.


24. §

Értelmező és záró rendelkezések


E rendelet alkalmazásában:

a./ temető: Kéthely község igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti

    zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendel-

    tetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak,

    vagy használtak.

b./ köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem

     önkormányzati tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat – a temető

     tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó

     kötelezettségét teljesíti.


c./ temetési hely: a temetőben létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt. A temetési

     helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben vagy építményben történő elhelyezkedése

     alapján különböznek egymástól.

d./ hősi temető, hősi temetési hely: nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában

      a honvédelmi kötelezettség fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése közben elesettek,

      továbbá a teljesítést követően, ezzel közvetlenül összefüggésbe hozható okból

      elhunytak, valamint háborúban kényszermunkára hurcoltak és elhunytak eltemetésére,

      hamvaik elhelyezésére szolgáló temető (temetőrész ), temetési hely.

e./ kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített építmény,

     emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla.

f./ kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni

    és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékeny-

    ségek összessége.

25. §


/1/ Ezen rendeletet alkalmazni kell a temető fenntartását, üzemeltetését, valamint temetkezési

     szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személyeknek, illetőleg azoknak, akik-

     re nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.

/2/ Ezen rendelet 2005. október l. napján lép hatályba.

/3/ Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a temetőről és a temetkezési tevékenységről

     szóló 13/2000. /X.01./ számú, valamint az ezt módosító 21/2001./XII.31./, 6/2002./IV.01./,

     15/2003. /XII.31./ és a 27/2004./XII.31./  számú önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

/4/ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács

     2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.[2]Kéthely, 2005. október 1.
Nagy Gáborné                                                                       Sipos Balázs

jegyző                                                                        polgármester

[3]1. számú melléklet a 17/2005./X.01./ számú önkormányzati rendelethez
Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díja


1./ Felnőtt sírhely 25 évre:                          

     - Felnőtt sírhely egyszemélyes                            5.000 Ft

     - Felnőtt sírhely kétszemélyes                            8.000 Ft

2./ Gyermeksírhely 25 évre:                                    3.000 Ft


3./ Sírbolt 60 évre:                                                   50.000 Ft


4./ Urnasírhely, 10 évre:                                          3.000 Ft


5./ Urnafülke 10 évre:                                                         15.000 Ft


6./ Urnasírbolt 20 évre:                                           5.000 Ft


7./ Előreváltott temetési helyek váltási díja az 1./-6./ pontban szereplő díjtételek kétszerese.A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.


2. számú melléklet a 17/2005./X.01./ számú önkormányzati rendelethez1./ A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók

     által fizetendő díj:                       15.000 Ft/temetés2./ A községi köztemetőben – a temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozási

     tevékenységet végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja:


                       2005. december 31-ig                        2.247 Ft/munka

                        2006. január 1-jétől                             500 Ft/munkaA díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2005. /X.01./

önkormányzati r e n d e l e t e


a temetőről és a temetkezésről
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §  /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a törvény végrehajtásáról rendelkező 145/1999./X.1./ Kormányrendelet szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1. §


Ezen rendelet hatálya kiterjed a Kéthely község közigazgatási területén fekvő köztemetőre, valamint annak fenntartásával és a temetéssel kapcsolatos összes tevékenységre.

A temető pontos címe: Kéthely, Hegyalja u. 38.

                                     Helyrajzi száma l64.

2. §


/1/ Kéthely Község Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak

     megfelelő köztemető fenntartásáról.

/2/ Az önkormányzat által fenntartott temető köztemető, melyben az önkormányzat biztosítja

     az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji cso-

     porthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más meg-

     különböztetésre tekintet nélküli eltemetését.

/3/ A temetés módja lehet egyházi és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők

     határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásai-

     nak tiszteletben tartásával történik.

/4/ Köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszűntetéséről Kéthely Község

    Önkormányzata gondoskodik, a törvény és a végrehajtási rendelet szabályainak betartásával.

/5/ Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt az önkormányzat jogosult

     lezárni, és ott a további temetkezést megtiltani.

/6/ Lezárt temetési hely kiüríthető, ha a lezárásától, illetőleg az utolsó temetkezésről számított

     használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az elhelyezett

     urna az eredeti használati időt nem hosszabbítja meg.3.§


Hatályon kívül helyezve.[4]

4. §


/1/ Az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségéről kegyeleti közszol-

    gáltatási szerződés keretében gondoskodik.

/2/ A kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése - pályázat útján - az önkormányzat képvi-

     selőtestületének a hatásköre.

/3/ A /2/ bekezdésben foglalt kegyeleti közszolgáltatási szerződés / a továbbiakban: szerződés/

     tartalmát a törvény előírásai alapján a képviselő-testület határozza meg.

/4/ A szerződés csak a vonatkozó törvényben, illetve kormányrendeletben meghatározott feltéte-

     leket teljesítő vállalkozóval köthető meg.

/5/ A szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését a jegyző ellenőrzi, szerződésszegés ese-

     tén kezdeményezi a szerződés felmondását.


A temető


5. §


/1/ A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására,

     gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhal-

     tak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetke-

     zési szolgáltatás korszerű lebonyolítását.

/2/ A temetőt az épített és a természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani

     és meg kell őrizni kert jellegét.

/3/ A temetőbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét

     parkszerűen kell kialakítani és gondozni.

/4/ A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást, és ne

     akadályozza a közlekedést.

/5/ A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és kezeléséről a

     temető üzemeltetője gondoskodik.

/6/ A vízvételt vízvezeték útján kell megoldani. Sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen

     használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú- és virágmaradványt az erre kijelölt lerakó-

     helyen díjtalanul lerakhatja. A ravatalozó épületében kialakított illemhelyet a temetőláto-

     gatók díjtalanul használhatják. 

/7/ A temetőt körülkerítő kerítés állapotát a műszaki főelőadó félévente ellenőrzi, amennyiben

     a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról.

/8/ A ravatalozónak alkalmasnak kell lennie az elhunyt ravatalozásra való előkészítésére,

     a kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására.

/9/ A temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről a halott hűtő berendezésben

     a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell.

/10/ Mozgássérültek, egészségi állapotuk vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott szemé-

       lyek a temetőben kiépített utakat gépjárművel ingyenesen használhatják.A temető üzemeltetése


6. §


A temető üzemeltetését a vonatkozó jogszabályokban, ezen önkormányzati rendeletben és

a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott rendelkezések szerint kell ellátni. 


7. §


7. § A temető üzemeltetője:

 a) meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási

     tevékenységek ellátásának temetői rendjét;

 b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés ) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első

     temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás ) való gondoskodást;

   c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;

   d) biztosítja a ravatalozó, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei

       (infrastruktúra) karbantartását, és működteti azokat;

   e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető       

      nyitását, zárását;

   f) megőrzi a nyilvántartó könyveket;

   g) tájékoztatja a temetőlátogatókat;

   h) kijelöli a temetési helyeket;

   i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását,

     síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;

   j) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;

   k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;

   l) összehangolja a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával

      kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel 

      elősegíti a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;

  m) gondoskodik az ügyfélfogadásról.

8.      


A temető üzemeltetője a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést

nem alkalmazhat.

9. §


(1) A temetőben – a kegyeleti jogok gyakorlása céljából – a temetési helyekről az

      üzemeltető nyilvántartásokat vezet.

      A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek

      nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál.        

(2) A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: folyószám, temetés (urna-

      elhelyezés vagy a hamvak szétszórásának ) napja, az elhalt családi neve és utóneve,

      születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének a címe,

      az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az

      eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme,

      és a síremlékre vonatkozó bejegyzések./3/ A holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén a temetőben vezetett nyilvántartó

     könyv rovatába a közös sírba történő helyezést, időpontjának és a közös sírnak a meg-

     jelölésével kell jegyezni.


/4/ Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság

     nevét, az eljárás ügyszámát.

/5/ A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett ren-

     delkezni jogosult személy tekinthet be.


/6/ Az üzemeltető a nyilvántartó könyv, illetve a sírbolt könyv adatai alapján a temető nyitva-

     tartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye iránt érdek-

     lődőknek.


(7) A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt

      könyvbe bejegyzett (tárolt ) személyes adatok biztonságáról.


( 8) Az üzemeltető a sírbolt könyv és a nyilvántartó könyv adatait elektronikus adathordozón

       is tárolhatja. Elektronikus nyilvántartás esetén hiteles biztonsági másolat készítése

       vagy párhuzamos manuális nyilvántartás vezetése szükséges. 


Temetési hely


10. §


/1/ A temetőt sírhelytáblákra /parcella/m a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani.

     A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.

/2/ A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek

     nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a

     helyszínen is fel kell tűntetni.

/3/ A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni.

/4/ A temetőben  lévő sírhelyek méretei:


     a) Felnőtt egyes sírhely:                250 cm hosszú, 200 cm mély, 150 cm széles

         Felnőtt kettes sírhely:               250 cm hosszú, 200 cm mély, 250 cm széles


         Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata

         Legalább 160 cm mélységben legyen.


     b) Sírboltok:

         Két- és négyszemélyes:             400 cm hosszú, 200 cm mély, 300 cm széles


      c) Gyermeksírhely:                       130 cm hosszú, 200 cm mély, 115 cm széles


      d) Urna földbe temetésnél

           szegéllyel együtt:                    155 cm hosszú, 100 cm mély, 115 cm széles


     

11. §


/1/ A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja.

/2/ Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni.

/3/A sírbolt (kripta) legalább két koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, illetve

    kizárólag terepszint feletti építményrészből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadott

    koporsók száma határozza meg. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a temető tulajdonosa

    (üzemeltetője) jelöli ki. Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, a külön

    jogszabályban meghatározott esetekben, az építési hatóság engedélyével építhető. A

    tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építtető a sírbolt helyét megváltotta.

/4/ A sírbolt, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás céljából

     külön táblát vagy sorokat lehet kijelölni.

/5/ A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermek síroknál 30 cm-nek kell

     lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.


12. §


/1/ Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke

     /kolumbárium /, urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető.

(2) Az urnafülke (kolumbárium) hamvakat tartalmazó urnák elhelyezésére épített temetési hely,

   amelyet a temető tulajdonosa külön jogszabályban meghatározott esetekben az építésügyi

   hatóság engedélyével létesíthet.

 (3) Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret legalább 30x30 cm. Urnafülke

  építmény kialakításához a szabályzat előírhatja a természetes anyagok és művészi formák

  alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható

  legyen.

/4/ A hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére urnasírhely és urnasírbolt alakítható ki,

     amelyek a rendelkezési jogosultság időtartamában /használati idő / különböznek egymástól.

5) A temető tulajdonosa a hamvak szétszórásához és bemosásához külön temetőrészt jelölhet ki,

 amelyet parkszerűen kell kialakítani.


13. §


/1/ A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sír-

     jelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.

/2/ A halva született magzat sírhelyét jelzőfával kell megjelölni, amelyen a temetés napját és a

     temetési hely sorszámát kell feltűntetni.

/3/ Ha a halva született magzat eltemetéséről közeli hozzátartozója gondoskodott, a sírhelyen

     kereszt vagy fejfa is elhelyezhető  és azon utónevét is fel lehet tüntetni.


14. §


(1) Az önkormányzat a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos

használatot veszélyeztető sírjel vagy a sírbolt helyreállítására köteles

      felhívni. A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a temető hirdetőtábláján és a parcella

      sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert

      lakcímén is meg kell kísérelni.


(2) Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére a sírjelet nem állítja helyre és az életet is

  fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére

  a temető tulajdonosa szünteti meg.

(3) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.


Temető létesítése, lezárása, megszűntetése, újbóli használatbavétele


15. §


A temető létesítésére, lezárására, megszűntetésére, újbóli használatbavételére az önkormányzat

a törvény és a végrehajtási rendelet szabályait alkalmazza.


Sírnyitás

  16. §


/1/ A sír vagy sírbolt felnyitását a temető fekvése szerint illetékes intézet engedélyezheti.

     Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helynek urna elhelye-

     zése céljából történő megbontása.

/2/ A sírnyitáshoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges.

     Nem kell hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett sírnyitáshoz, de az

      eljárásról a temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell.


17. §


(1) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel - a sír megfelelő

      mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve - további, legfeljebb egy

      elhalt vagy a szabályzatban rögzített, az intézet által engedélyezett számú,

      25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető rá. Fertőző betegségben elhunyt

      sírhelyére csak az intézet előzetes engedélye alapján lehet rátemetni. Ez esetben

      a rátemethető elhaltak számát az intézet korlátozhatja. Rátemetés esetén

      - a 25 évnél régebben temetett és exhumált maradvány kivételével - biztosítani kell

      a temetési hely legalább 25 éves használatát. Rátemetés esetén a meghosszabbított

      sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat kell megfizetni.


(2) Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély csak

      hamvasztás, más temetési helyre való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve

      a nyomozó hatóság rendelkezésére adható.

Temetés


18. §


/1/ Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik,

     egyházi vagy világi szertartás mellett.

/2/ Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó,

     amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet.

/3/Az elhunyt életében tett rendelkezés hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza

     meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más szerv

     vagy személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt a saját halottja volna.


/4/ Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében

     nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet.

/5/ Ha a temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezett-

     ségét nem teljesíti, a temetésről az önkormányzat gondoskodik - illetékességi területén

     belül.

19. §


/1/ A temetési hely felett az rendelkezik aki megváltotta.

/2/ A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatáro-

      zására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.

/3/ A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvé-

     nyes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.


Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama


20. §


/1/ A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama /használati idő /:

      a./ egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

      b./ kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,

      c./ sírbolt esetén 60 év,

      d./ az urnafülke és urnasírhely esetén 10 év,

      e./ urnasírbolt esetén 20 év.

/2/ A temetési hely felett rendelkezési jog a /3/ bekezdésben foglalt kivétellel meghosszabbítható

     /újraváltható /. A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az /1/ bekezdésben foglaltak az

      irányadók. A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.

/3/ A meghosszabbítás nem tagadható meg, kivéve akkor, ha a temető tulajdonosa bizonyítja,

     hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett

     rendelkezni jogosult nyilatkozatot kérhet.

/4/ Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában

     lejár, illetve, ha a temetési hely megszűnik.

/5/ A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyről kikerült holttest új temetési

     helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve, ha az urnát

     ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.

/6/ Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen ki-

     vánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.21. §

Díjak


  1. Az egyes temetési helyekért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre

      kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét e rendelet 1. számú melléklete

      tartalmazza. 

  1. A temetőben építési, felújítási munkát végző vállalkozók temetőfenntartási

hozzájárulási díjat kötelesek fizetni a temető üzemeltetőjének.
 (3) A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatónak díjat kell fizetni.


 (4) A (2)-(3) bekezdésben foglalt díjak mértékét e rendelet 2. számú melléklete

      tartalmazza.

A temető használatának rendje


22. §


/1/ A temető fenntartójának a temetőről térképet kell készítenie, amelyen fel kell tűntetni, hogy mely

     sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva.

/2/ A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokat legalább

     évenként ki kell egészíteni.

/3/ A temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva tartás idejéről,

     a temető rendjéről.

23. §


/1/ A nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja.

    12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

/2/ A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást,

     a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető üzemeltetőjének be kell

     jelenteni.

/3/ A temetőben lévő síremléket, sírjelet felállítani és bontani csak a temető üzemeltetőjének történő

     előzetes – a rendelkezési jogosulttól származó írásbeli nyilatkozattal – bejelentés után, szakirányú

     végzettséggel rendelkező személy végezhet. A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát

- vagyonvédelmi okokból – csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad

kivinni.

/4/ Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne

     akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem

     sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a te-

     metési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

/5/ Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang- vagy egyéb hatás nem zavarhatja a

     szertartást.


24. §

Értelmező és záró rendelkezések


E rendelet alkalmazásában:

a./ temető: Kéthely község igazgatási területén belüli, beépítésre szánt, építési használata szerinti

    zöldfelületi jellegű különleges terület, amely kegyeleti célokat szolgál, közegészségügyi rendel-

    tetésű, és amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak,

    vagy használtak.

b./ köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem

     önkormányzati tulajdonban lévő temető is, amelyben az önkormányzat – a temető

     tulajdonosával kötött megállapodás alapján – a köztemető fenntartására vonatkozó

     kötelezettségét teljesíti.


c./ temetési hely: a temetőben létesített sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt. A temetési

     helyek egyes formái, a temetés módja, továbbá a földben vagy építményben történő elhelyezkedése

     alapján különböznek egymástól.

d./ hősi temető, hősi temetési hely: nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában

      a honvédelmi kötelezettség fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése közben elesettek,

      továbbá a teljesítést követően, ezzel közvetlenül összefüggésbe hozható okból

      elhunytak, valamint háborúban kényszermunkára hurcoltak és elhunytak eltemetésére,

      hamvaik elhelyezésére szolgáló temető (temetőrész ), temetési hely.

e./ kegyeleti emlékhely: elhunytak emlékének megjelölésére és megőrzésére létesített építmény,

     emlékmű, emlékjel, épületen elhelyezett emléktábla.

f./ kegyeleti közszolgáltatás: a köztemető fenntartását, továbbá üzemeltetését magába foglaló egyéni

    és közösségi kegyeleti célú, az elhunyt emlékének megőrzésére irányuló önkormányzati tevékeny-

    ségek összessége.

25. §


/1/ Ezen rendeletet alkalmazni kell a temető fenntartását, üzemeltetését, valamint temetkezési

     szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személyeknek, illetőleg azoknak, akik-

     re nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.

/2/ Ezen rendelet 2005. október l. napján lép hatályba.

/3/ Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a temetőről és a temetkezési tevékenységről

     szóló 13/2000. /X.01./ számú, valamint az ezt módosító 21/2001./XII.31./, 6/2002./IV.01./,

     15/2003. /XII.31./ és a 27/2004./XII.31./  számú önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

/4/ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács

     2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.[5]Kéthely, 2005. október 1.
Nagy Gáborné                                                                       Sipos Balázs

jegyző                                                                        polgármester
[6]1. számú melléklet a 17/2005./X.01./ számú önkormányzati rendelethez
Temetési helyek, illetőleg az újraváltás díja


1./ Felnőtt sírhely 25 évre:                          

     - Felnőtt sírhely egyszemélyes                            5.000 Ft

     - Felnőtt sírhely kétszemélyes                            8.000 Ft

2./ Gyermeksírhely 25 évre:                                    3.000 Ft


3./ Sírbolt 60 évre:                                                   50.000 Ft


4./ Urnasírhely, 10 évre:                                          3.000 Ft


5./ Urnafülke 10 évre:                                                         15.000 Ft


6./ Urnasírbolt 20 évre:                                           5.000 Ft


7./ Előreváltott temetési helyek váltási díja az 1./-6./ pontban szereplő díjtételek kétszerese.A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.Temetési szolgáltatások díjai:
A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.2. számú melléklet a 17/2005./X.01./ számú önkormányzati rendelethez1./ A temetői létesítmények igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók

     által fizetendő díj:                       15.000 Ft/temetés2./ A községi köztemetőben – a temetkezési szolgáltatók kivételével - vállalkozási

     tevékenységet végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja:


                       2005. december 31-ig                        2.247 Ft/munka

                        2006. január 1-jétől                             500 Ft/munkaA díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
[1]

Módosította a 20/2012.(XII.11.) Ör.,  hatályos 2013. január 1. napjától.

[2]

Módosította a 14/2009.(VIII.31.) ÖR., hatályos 2009. szeptember 1. napjától.


[3]

Módosította a 16/2013. (XII.20.) önkormányzati  rendelet. Hatályos 2014.január 1-től.

[4]

Módosította a 20/2012.(XII.11.) Ör.,  hatályos 2013. január 1. napjától.

[5]

Módosította a 14/2009.(VIII.31.) ÖR., hatályos 2009. szeptember 1. napjától.


[6]

Módosította a 12/2014. (V.23.) önkormányzati  rendelet. Hatályos 2014. május 24-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!