nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 6/2017 (VI.26..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-07-11 - 2017-07-12
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 6/2017 (VI.26..) önkormányzati rendelete
Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 6/2014. (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testületének

6/2017. (VI.26.) önkormányzati rendelete

Balatonakarattya Község Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 6/2014. (XII. 08.)

önkormányzati rendelet módosításáról


Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében Veszprém Megyei Kormányhivatal, Fejér Megyei Kormányhivatal, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Veszprémi Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Veszprém Megyei Önkormányzat, Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági Osztály, Balatonkenese Város Önkormányzata, Balatonalmádi Város Önkormányzata, Balatonkenese Város Önkormányzata, Balatonvilágos Község Önkormányzata, Papkeszi Község Önkormányzata, Csajág Község Önkormányzata, Balatonfőkajár Község Önkormányzata, valamint Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 20/2015. (XII.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonakarattya közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 6/2014 (XII. 08.) önkormányzati rendelet módosításaBalatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonakarattya közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 6/2014 (XII. 08.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 2.§ (4) bekezdése a következő li)-lq) pontokkal egészül ki:

           (A HÉSZ méllékletei:)

(l)12. melléklet: SZT módosítások:)

li) SZT/1/2017mód

lj) SZT/2/2017mód

lk) SZT/3/2017mód

lm) SZT/4/2017mód

ln) SZT/5/2017mód

lo) SZT/6/2017mód

lp) SZT/7/2017mód

lq) ) SZT/8/2017mód


A HÉSZ 12.§ (4) a következő f) ponttal egészül ki: 


„f) helyi értékvédelmi övezeten belül elhelyezkedő vegyes területen új épületek a szomszédos és szemben levő hétvégi házas üdülőterületen elhelyezkedő épületek építménymagasságától legfeljebb +/-1,5 m-rel térhet el.”

A HÉSZ 28.§ (2) bekezdésébe foglalt táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

Településközpont vegyes övezetben az építési telek

övezeti

Jele

Beépítés

Módja

Legkisebb területe

Legnagyobb

beépítettsége

%*

Építmények

legnagyobb építmény- magassága (m)

Kialakítható telek

minimális

zöldfelületi aránya

%

Kialakít-ható m2

Beépít-hető m2

Legkisebb szélessége (m)

legkisebb mélysége (m)

Vt3

SZ

1000; K

550; K

30

4,5; 6,0;8,5

--

--

30

Vt5

SZ

K

K

30

4,5; 6,0

--

--

30

Vt6

SZ

2500

2500

30

4,5; 6,0,

--

--

30

Vt13**

SZ

5000

3000

30

7,5

-

-

50

Vt14

SZ

1000 (2880)

550

15/20 (30)

6,0 (7,5)

-

-

30

Vt15

SZ

1500

1500

30

7,5*

-

-

30

Vt16

SZ

1440

720

30

6,050


HÉSZ 28.§ a következő (10)-(11) bekezdésekkel egészül ki:

„(10)Vt3 és Üh építési övezetek határán levő Vt3 építési övezetbeli telkek esetében a kötelező oldalkert nagysága az építménymagasság mérténél 2,25 m-rel kisebb érték.

  (11) A Vt 13** építési övezetben egy telken több épület is elhelyezhető.”

HÉSZ 35.§ (2) bekezdésbe foglal táblázat Üh4 sorának 4. mezejében az „550/K” helyébe az „550; K” szöveg lép.

HÉSZ 35.§ (3) bekezdése a következő j)-k) bekezdésekkel egészül ki:

„j) a táblázat Üh1; Üh1k; Üh3; Üh4; sorainak 5. mezejében a legnagyobb beépítettségi százalékot jelző számok között elhelyezkedő „/” jel után szereplő szám jelenti a legnagyobb beépíthetőséget, amennyiben a telek nem éri el a legkisebb kialakítható teleknagyságot, de meghaladja a legkisebb beépíthető teleknagyságot.

Az Üh1; Üh1k; Üh3; Üh4 építési övezeti jelek esetében a szabályozási terveken szereplő beépíthetőségi értékek a kialakítható legkisebb teleknagyságot elérő, illetve meghaladó nagyobb telkek esetén érvényesek.

k) „;” jellel elválasztott több érték szerepeltetése esetén a szabályozási tervlap övezeti pecsétjében szereplő érték tartandó be.”

A HÉSZ 37.§ (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (7)       Az építési övezetben Balatonakarattya teljes területén egy egységes üdülő építhető, kivéve, ha a telek az építési övezetre előírt minimális beépíthető telekterület másfélszeresét eléri, illetve ezt meghaladja. Ilyen telken kétegységes épület is létesíthető.”

A HÉSZ 49.§ a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A Zkp1 övezetben a Szabályozási terven jelölt területen „termelői piac” elhelyezhető. A „termelői piac” területén az árusításra szolgáló építmények és azzal egybeépített tetőszerkezet helyezhető el, amelynek legmagasabb gerincmagassága legfeljebb 5,0 m lehet.[1]Záró rendelkezések


Hatályon kívül helyező rendelkezések

Hatályát veszti a HÉSZ

a)19.§ (3) bekezdése,

b)28.§ (3) bekezdés f) pontja.
Hatályba léptető rendelkezésE rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
               Polgár Beatrix                                                                 Matolcsy Gyöngyi

                     jegyző                                                                           polgármester
Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2017. június 26.


Polgár Beatrix

       jegyző[1]

OTÉK előírásaitól eltérő szabályozáshoz való hozzájárulással—Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet 2017. március 31-én kelt VEB/005/1273-2/2016 ügyszámú irat


Csatolmányok

Megnevezés méret
7.BA_SZT-1.
93.35 KB
7.BA_SZT-2
114.11 KB
7.BA_SZT-3
98.26 KB
7.BA_SZT-4
103.58 KB
7.BA_SZT-5
134.36 KB
7.BA_SZT-6
144.77 KB
7.BA_SZT-7
137.54 KB
7.BA_SZT-8
130.34 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!