nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (II.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-09-29 - 2019-03-29
Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018 (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed Szakonyfalu Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat)


2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje


2. § [1][2](1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési fő összegét

a) 88.505.854,- Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 51.514.586,- Ft

- felhalmozási bevételek összege: 15.133.000,- Ft

- finanszírozási bevételek összege: 21.858.268,- Ft.


b) 88.505.854,- Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 64.925.974,- Ft,

- felhalmozási kiadások összege: 22.651.296,- Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 928.584,- Ft.


[3][4](2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 20.929.684,- forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 13.411.388,- forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 7.518.296,- forint hiány.


[5][6](3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 20.929.684,- forint,

ebből:

aaa) működési célú 13.411.388,- forint,

aab) felhalmozási célú 7.518.296,- ezer forint.


(4) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 2018. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.


(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a 2. melléklet mutatja be.


(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.


(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat beruházásifelújítási kiadási előirányzatait a határozat 5. melléklete tartalmazza.


(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.


3. § Az önkormányzat összesített költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 0,- forint.


4. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.


3. Költségvetési létszámkeret


5. § Az önkormányzat 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg.


4. Adósságot keletkeztető ügylet


6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.


(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.


5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.


9 § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint

értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.


10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során

a) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendeletmódosítást terjessze a képviselő-testület elé.


11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.


6. Záró rendelkezések


12. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

[7][8]1. melléklet a 2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatai


                                                                                                                                                                                                                                                                          Ft-ban

Bevételek

2018. évi terv

Kiadások

2018. évi terv


Önkormányzat


Önkormányzat

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

29718481

Személyi juttatások

14995306

Közhatalmi bevételek

3730000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2878885

Működési bevételek

17990221

Dologi kiadások

35533225

Működési célú átvett pénzeszközök

75884

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1607400 Egyéb működési célú kiadások

9911158

Működési költségvetés

51514586

Működési költségvetés

64925974

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

15133000

Beruházások

1134164

Felhalmozási bevételek

0

Felújítások

21517132

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási költségvetés

15133000

Felhalmozási költségvetés

22651296

Maradvány igénybevétele

21858268

Államháztartáson belüli megelőlegezések

928584

Intézményfinanszírozás

0

Intézményfinanszírozás

0

Támogatásmegelőző hitel felvétele

0

Támogatásmegelőző hitel törlesztése

0

Finanszírozási bevételek

21858268

Finanszírozási kiadások

928584

Mindösszesen:

88505854

Mindösszesen:

88505854

Ebből:


Ebből:


Kötelező feladatok

75401273

Kötelező feladatok

71935828

Önként vállalt feladatok

13104581

Önként vállalt feladatok

13568236

Államigazgatási feladatok

0

Államigazgatási feladatok

3001790


[9]2. melléklet a 2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai


1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján

0


3

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1315700


4

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1856000


5

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100000


6

Közutak fenntartásának támogatása

1205370


7

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5000000


8

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés + bérkompenzáció


4269272


9

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

10200


10

Polgármesteri illetmény támogatása

1009100


11

Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)


14765642


12

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


0

13

Szociális feladatok egyéb támogatása

2633000


14

Szociális étkeztetés

885760


15

Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás

3100000


16

Szociális ágazati pótlék

67473


17

Gyermekétkeztetés támogatása

30210


18

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+…17)


6716443

19

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása


1800000

20

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások


3359548

21

Elszámolásból származó bevételek


0

22

Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+18+19+20+21)


26641633

23

Központi kezelési előirányzatok

0


24

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

1616550


25

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0


26

Elkülönített állami pénzalapoktól

1460298


27

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

0


28

Társulások és költségvetési szerveiktől

0


29

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0


30

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (23+…29)


3076848

31

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (22+30)


297184812. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


15133000

3

Központi költségvetési szervektől

0


4

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0


5

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0


6

Elkülönített állami pénzalapoktól

0


7

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

0


8

Társulások és költségvetési szerveiktől

0


9

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0


10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+…9)


0

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)


151330003. Működési célú átvett pénzeszközök

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Egyházi jogi személyektől

0


3

Egyéb civil szervezetektől

0


4

Háztartásoktól

75884


5

Egyéb vállalkozásoktól

0


6

Működési célú átvett pénzeszközök (2+..5)


758844. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Egyházi jogi személyektől

0


3

Egyéb civil szervezetektől

0


4

Háztartásoktól

0


5

Egyéb vállalkozásoktól

0


6

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2…+5)


0


3. melléklet a 2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei


Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Épület után fizetett idegenforgalmi adó

0


3

Magánszemélyek kommunális adója

200000


4

Vagyoni típusú adók (2+3)


200000

5

Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

2600000


6

Gépjárműadók

900000


8

Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)


3500000

9

Igazgatási és szolgáltatási díjak

0


10

Egyéb bírság

0


11

Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj)

30000


12

Egyéb közhatalmi bevételek(9+11)


30000

13

Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+12)


3730000


4. melléklet a 2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai


Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)

73000


3

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

0


4

Családi támogatások (2+3)


73000

5

Települési támogatás (lakásfenntartás)

734400


6

Települési támogatás (gyógyszer)

240000


7

Települési támogatás (átmeneti pénzbeni)

560000


8

Települési támogatás (temetési támogatás)

0


9

Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)

0


10

Egyéb nem intézményi ellátások (5+….9)


1534400

11

Ellátottak pénzbeni juttatásai (4+10)


1607400

[10][11]5. melléklet a 2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat beruházásai, és felújításai


                                                                                                                                                                                                                                           Ft-ban

Feladat megnevezése

2018. évi terv


Önkormányzat1. Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

2. Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

3.Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

893042

egyéb tárgyi eszközök

102897

fűnyírótraktor

590543

fűkasza

105433

mikro

15429

hűtő

78740

4. Beruházási célú ÁFA

241122

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

11341641.Ingatlanok felújítása

16942590

TOP pályázat (orvosi rendelő felújítása)

16942590

2. Felújítási célú ÁFA

4574542

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

21517132                                                        
[12][13]6. melléklet a 2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai


1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

2018.évi előirányzat

2018.évi előirányzat

2

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

3031790


3

Társulásoknak

5244839


4

Nemzetiségi önkormányzatoknak

0


5

Működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülre (2+…4)


8948449

6

Elvonások, befizetések


338529

7

Működési célú támogatások államháztartáson

belülre (5+6)


86151582. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 Ft-ban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

2018.évi előirányzat

2018.évi előirányzat

2

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0


3

Társulásoknak

0


4

Nemzetiségi önkormányzatoknak

0


5

Felhalmozási célú támogatások kiadások államháztartáson belülre (2…+4)


03. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 Ft-ban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

2018.évi előirányzat

2018.évi előirányzat

2

Egyéb civil szervezeteknek

0


3

Háztartásoknak

1296000


4

Egyéb vállalkozásoknak

0


5

Működési célra átadott pénzeszközök (2+…4)


12960004. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 Ft-ban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

2018.évi előirányzat

2018.évi előirányzat

2

Egyéb civil szervezeteknek

0


3

Háztartásoknak

0


4

Egyéb vállalkozásoknak

0


5

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök(2+..4)


0[14]7. melléklet a 2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése


Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés (rovat)

2018.évi előirányzat

2

Bevételi

Kiadási

3

TOP pályázat (orvosi rendelő)

18976259

21517132

4
5


8. melléklet a 2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat 2018. évi létszám előirányzata

Megnevezés

Szakonyfalu Község Önkormányzata

Köztisztviselők létszáma

0

Közalkalmazottak létszáma

4

Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma

-

Közfoglalkoztatottak létszáma

1

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:

5

polgármester (főállású)

-

polgármester (tiszteletdíjas)

1

alpolgármester

1

Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja

3

Választott tisztségviselők összesen

5

Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma

1

Külső munkavállalók összesen:

1
9. melléklet a 2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek


Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:


 Ft-ban


A

B

C

1

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

Futamidő/kezesség

érvényesíthetőségi

határideje

Kötelezettség

összesen

2

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

-

-

3

Összesen


-


A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban


A

B

C

1

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,

esedékessége

Bevétel összege

2

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2018.03.15

2018.09.15

2830000

3

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

folyamatosan

2448510

4

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel


0

5

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


0

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel


0

7

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés


0

8

Összesen


5278510

10. melléklet a 2/2018. (II.24.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai


Ft-ban


A

B

1

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

2

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi

jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

-----------

0

4

Bevételek összesen


5

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

6

A környezetvédelmi alap tervezett kiadások

jogcímek

Jogcím szerinti összeg

7

-------------

0

8

Kiadások összesen

0

[1]

A rendelet szövegét a 3/2018 (IV.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.23-tól

[2]

A rendelet szövegét a 6/2018 (IX.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018.09.29-től

[3]

A rendelet szövegét a 3/2018 (IV.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.23-tól

[4]

A rendelet szövegét a 6/2018 (IX.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018.09.29-től

[5]

A rendelet szövegét a 3/2018 (IV.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.23-tól

[6]

A rendelet szövegét a 6/2018 (IX.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018.09.29-től

[7]

A rendelet szövegét a 3/2018 (IV.22.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.23-tól

[8]

A rendelet szövegét a 6/2018 (IX.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2018.09.29-től

[9]

A rendelet szövegét a 6/2018 (IX.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2018.09.29-től

[10]

A rendelet szövegét a 3/2018 (IV.22.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.23-tól

[11]

A rendelet szövegét a 6/2018 (IX.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2018.09.29-től

[12]

A rendelet szövegét a 3/2018 (IV.22.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.23-tól

[13]

A rendelet szövegét a 6/2018 (IX.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2018.09.29-től

[14]

A rendelet szövegét a 3/2018 (IV.22.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2018.04.23-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!