nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (V.7.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-07-01 - 2018-07-03
Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (V.7.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 131. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §    A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[2. § (1) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Képviselő-testület állapítja meg]
„k)   általános iskolai tanulók tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatást,”

2. §    Az R1. 16/A. §-a és az azt megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„Általános iskolai tanulók tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatás

16/A. § 
(1) Általános iskolai tankötelezettségének teljesítéséhez nyújtható települési támogatásra naptári évenként egy alkalommal jogosult a szülő, akinek gyermeke általános iskolai tankötelezettségét iskolalátogatási igazolással igazolva Gyöngyöstarjáni Általános Iskolában teljesíti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást a szülői felügyeleti jogokat gyakorló anya, ennek hiányában a szülői felügyeleti jogokat gyakorló apa részére kell megállapítani.
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összegéről a Képviselő-testület minden év május 31. napjáig dönt oly módon, hogy a támogatás összege jogosultanként azonos.”

3. §    Az R1. a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. §
(1) A természetbeni ellátásként biztosított intézményi gyermekétkeztetést a szülő a Gyöngyöstarjáni Napköziotthonos Óvoda intézményvezetőnél, a konyha szervezeti egységben benyújtott írásban  kérelmezheti. Az intézményvezető csak az ellátás visszautasítása esetén hoz határozatot, mely ellen Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez benyújtott fellebbezésnek van helye.
(2) Amennyiben a gyermek ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre jogosult, az (1) bekezdés szerinti kérelem helyett a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. vagy 8. melléklet szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
(3) Az intézményi gyermekétkeztetés igénybevétele a gyermek intézményi jogviszonyának utolsó napjáig az önkormányzat az intézmény oktatási-nevelési napjain, nyitvatartási napjain lehetséges.
(4) Intézményi gyermekétkeztetés megszüntetését a szülő kezdeményezheti, amennyiben nyilatkozik, hogy a gyermek étkeztetését saját maga kívánja biztosítani.”

4. §    A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014 (XII.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R2.) 12. § (1) bekezdés e) pontja a következő eg) ponttal egészül ki:
[(1)    A képviselő-testület által átruházott hatáskörében a polgármester:]
[e)   a szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben dönt]
„eg) idősek települési támogatásáról,”

5. §    A R2. 12. § (3) bekezdés cd) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(3)    A képviselő-testület a következő hatásköreit a Pénzügyi és Szociális Bizottságra ruházza át:]
„cd) dönt gyógyszerkiadáshoz nyújtható települési támogatásról, rendkívüli települési támogatásról, gyógyászati segédeszköz és gyógykezeléshez kapcsolódó igazolt kiadásokhoz nyújtható rendkívüli települési támogatásról, tankönyv- és tanszervásárlás támogatásként nyújtható települési támogatásról, gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtható települési támogatásról, az általános iskolai tanulók teljesítéséhez nyújtható települési támogatásról, a középiskolai tanulók és felsőoktatásban részt vevő hallgatók települési támogatásáról,”

6. §    A rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!