nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (X.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-01 - 2016-10-27
Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (X.1.) önkormányzati rendelete
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „a hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésének a) b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határa, fogalom-meghatározások


1.§

 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Csókakő közigazgatási területén „a hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 27. pontjában meghatározott szolgáltatás.
 2. A közszolgáltatási terület határa Csókakő közigazgatási területe.
 3. E rendelet alkalmazásában,
 4. házhoz menő hulladékgyűjtés: a közszolgáltató által megvalósított olyan elkülönített gyűjtés, melynek keretében az önkormányzati rendeletben meghatározott hulladékfajtákat a közszolgáltató az ingatlanhasználótól átvéve szállítás során is elkülönítetten kezeli
 5. hulladékgyűjtő naptár: azon előre meghatározott ürítési napok jegyzéke, melyeken a vegyes hulladéknak, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladéknak az ingatlanhasználótól a Közszolgáltató általi szállítása megvalósul, és amely tartalmazza az ürítés útvonalát is.
 6. szüneteltetés: olyan jogintézmény, amelynek alapján az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felé tett írásbeli bejelentése alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása a Közszolgáltató által felfüggesztésre kerül.
 7. többlethulladék: az ingatlanhasználónál keletkező, a közszolgáltatási szerződés szerinti gyűjtőedény méretét alkalmanként meghaladó háztartási hulladék.
 8. üdülőingatlan: „a helyi adókról” szóló 1990. évi C. törvény 52. § 20. pontjában meghatározott ingatlan
 9. életvitelszerű tartózkodás: egy magánszemély akkor tartózkodik életvitelszerűen egy ingatlanban, ha az számára ténylegesen életvitelszerű lakóhelyéül szolgál, onnan szervezi életét (pl. rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza), ott folytatja az életviteléhez szükséges tevékenységeket (úgymint étkezés, főzés, mosás stb.), közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe annak kapcsán, illetve amely elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címeként) jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

A közszolgáltató tagjai, alvállalkozók aránya


2.§

1) Csókakő Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) „a Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott kötelező közfeladatot a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján látja el.

2) A Társulás a társulási megállapodásban rögzített feladatok ellátása érdekében a Depónia - VHG Konzorcium, 2024 január 24-ig fennálló hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötött.

3) A Depónia - VHG Konzorcium tagjai:

 1. Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.)
 2. Velencei tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft (2481 Velence, Tópart u. 26. 

4) A Depónia - VHG Konzorcium tagjainak a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya:

 1. Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft 77,029%,
 2. Velencei tavi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 22,971 %.

5)Csókakő közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási tevékenységet a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Kft (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

(6) A hulladékgazdálkodási tevékenység ellátásához kijelölt hulladékgazdálkodási létesítmény a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgy hulladéklerakó.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei, hulladékgazdálkodási bírság és a gyűjtőedényzet


3.§

1) Az ingatlanhasználó a települési hulladékot „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételiről” szóló 385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4.§ (1)-(6) bekezdései és (8)-(9) bekezdései, valamint 5. § (1)-(2) bekezdései, 8. § (2) bekezdése szerint, és „a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 4. § (1)-(2) bekezdései, valamint 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint gyűjti.

(2) Az ingatlan használó köteles a települési hulladék egyes 6.§ (1) bekezdésében meghatározott  fajtáit elkülönítetten gyűjteni.

3) A papírhulladékokat olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerszennyeződéstől mentesen összehajtogatva és összekötözve kell gyűjteni.

4) Műanyag/fém gyűjtése átlátszó zsákban történik.

5) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért a Ht. 38. §(2) bekezdésében foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet.

6) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó számla ellenében, a számla kézhezvételének napját követő 15 napos határidőn belül, negyedévente, utólag köteles megfizetni.

7) A közszolgáltatási díj fizetésének módja:

a) készpénz,

b) csoportos beszedési megbízás,

c) banki átutalás, vagy

d) készpénz-átutalási megbízás.

8) A díjfizetési módot az ingatlanhasználó szabadon választja meg, valamint jogosult a választott fizetési módot változás bejelentési eljárásban megváltoztatni.

9) A Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények megvásárlásáról, pótlásáról, elhelyezéséről és javításáról az ingatlanhasználó gondoskodik.

10) A szabvány gyűjtőedényt – igény esetén – a Közszolgáltató bérleti díj ellenében, bérleti szerződés alapján biztosítja az ingatlanhasználónak. Ezen jogviszonyra „a Polgári Törvénykönyvről” szóló 6:331. §-6:341. §-ának szabályai az irányadóak.

11) A közszolgáltató részére a gyűjtőedényt a szállítást megelőző napon 18 óra és a szállítás napján reggel 6 óra között kell a közterületre kihelyezni, kivéve a Közszolgáltatóval előzetesen egyeztetett szállítást. A kiürített edényeket a szállítás napján a közterületről be kell vinni.

(12) Az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de  ha az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles az ingatlanán  keletkező települési vegyes hulladékra a közszolgáltatást külön szerződéssel igénybe venni.


4.§

1) A Közszolgáltató a települési hulladék gyűjtése során a Korm. rendelet 6. §-a, 9. § -10. § bekezdései és az EüM rendelet 3. §-a, 4. § (3)-(4) bekezdései szerint köteles eljárni.

2) A Közszolgáltató köteles hulladékgyűjtő naptárt készíteni, valamint azt a honlapján közzétenni.

3) Az Önkormányzat helyben szokásos módon közzéteszi a hulladékgyűjtő naptárat.5. §

1) A gyűjtőedényben, nem a megfelelően elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezése esetén, a Közszolgáltató az elkülönített gyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, és az ingatlanhasználót felszólítja az elkülönített gyűjtés szabályainak jövőbeni betartására, valamint a gyűjtőedénybe elhelyezett hulladékot vegyes hulladékként hulladékkezelésre elszállítja.

2) A Közszolgáltató - (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő - felszólítását követően az ingatlanhasználó egy éven belül újabb alkalommal az elkülönített gyűjtés szabályainak az (1) bekezdésben foglalt ismételt megsértése esetén a Közszolgáltató az elkülönített hulladékgyűjtés szabályainak megsértését dokumentálja, a dokumentumokat megküldi a település jegyzője részére, és kezdeményezi a hulladékgazdálkodási bírság kiszabását.

3) A hulladékgazdálkodási bírság kiszabására „a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról” szóló 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bírságról szóló Korm. rendelet) 2. § (2)-(5) bekezdéseiben foglalt szabályokat kell alkalmazni.


6.§

1) Az Önkormányzat az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer keretében a vegyes hulladéknak:

a) a papír,

b) a fém,

c) a műanyag,

d) az üveg és

e) a zöldhulladék

hulladékfajtáktól elkülönített gyűjtését szervezi meg.

2) A 6. § (1) bekezdésének a), b), c) pontjában meghatározott hulladékfajták elkülönített gyűjtése házhoz menő gyűjtéssel valósul meg. A 6. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott hulladékfajta gyűjtése hulladékgyűjtő szigetek útján valósul meg. Az e) pontban meghatározott, nem komposztált hulladékfajta gyűjtését szabványos gyűjtőedényzet és hulladékgyűjtő zsák hiányában a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben kell gyűjteni.

3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a Közszolgáltató legalább havonta 1 alkalommal köteles elszállítani.

4) A többlethulladék gyűjtésére a Közszolgáltató által forgalmazott hulladékgyűjtő zsákot kell igénybe venni.

5) Az ingatlanhasználó naptári évente egy alkalommal jogosult a Közszolgáltatónál történő bejelentést és előzetes időpont-egyeztetést követően a háztartásában keletkező lomhulladék térítésmentes elszállíttatására. Térítésköteles a lomhulladék szállítása évi egy alkalmat meghaladóan, vagy közszolgáltatási díj-hátralék fennállásakor.

6) A vegyes hulladékot, a Közszolgáltató a teljes közszolgáltatási területről heti 1 alkalommal szállítja el, a hulladékgyűjtő naptárban megjelölt napokon. A szállítás a hulladékgyűjtő naptárban megjelölt napon történik.


7.§

1) A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, választható gyűjtőedények mérete:


a) 60 literes gyűjtőedény,


b) 80 literes gyűjtőedény,

c) 110 literes gyűjtőedény,

d) 120 literes gyűjtőedény,

e) 240 literes gyűjtőedény,

f) 1100 literes gyűjtőedény.

2) A Közszolgáltató a Korm. rendelet 7. § -a szerinti formában köteles az ingatlanhasználó számára a gyűjtőedények közti választási lehetőséget biztosítani.


3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott gyűjtőedény használata a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználót illeti meg.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés


8. §

1) A közszolgáltató kezdeményezi az ingatlanhasználóval a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötését.

2) Az ingatlanhasználókkal megkötendő közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés az alábbiakat tartalmazza:

 1. a közszolgáltató azonosító adatait, valamint az ingatlanhasználónak a Ht. 38. § (3) bekezdése szerinti adatait,
 2. a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,
 3. a teljesítés helyét,
 4. az ingatlanhasználó által használt gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,
 5. a gyűjtőedények használatának jogcímét és módját,
 6. a közszolgáltatási díj megfizetésének módját,
 7. a szerződés módosításának, feltételeit,
 8. szerződéskötés helyét, idejét
 9. szerződő felek aláírását.

3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó, az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszony az (1) bekezdésben foglalt szerződés megkötésével, valamint a szolgáltatás igénybevételével jön létre, mely szerint a közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a szolgáltatást felajánlja úgy, hogy rendelkezésre áll a közszolgáltatás teljesítésére azáltal, hogy a megjelölt ürítési napokon megkísérli a hulladék átvételét és elszállítását.


Kedvezmények


9.§  Csókakő Községi Önkormányzat az ingatlanhasználó részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozóan 25%-os  kedvezményt  állapít meg, mely a   III.n. évre vonatkozóan kiállított számlában kerül érvényesítésre.


Az ingatlanhasználó részéről történő szüneteltetés, az üdülőingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok


10.§

1) A szüneteltetés alkalmanként legfeljebb hat hónap időtartamra kérhető. A kérelem korlátlan alkalommal megismételhető.

2) A szüneteltetés feltételei:

 1. a szüneteltetéssel érintett ingatlan vonatkozásában érvényes közszolgáltatási szerződés álljon fenn, és
 2. a szüneteltetéssel érintett ingatlan lakatlan, vagy beépítetlen ingatlan, üdülőingatlan, vagy üdülőként használt, de nem akként bejegyzett ingatlan.

3) Az ingatlan lakatlan, beépítetlen tényét, üdülő, valamint üdülőként használt jellegét a kérelmező ingatlanhasználónak kell igazolnia, a települési önkormányzat által kiállított erre vonatkozó igazolás alapján.

4) A szüneteltetésre vonatkozó kérelmet a rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon kell a Közszolgáltatónál benyújtani. A szüneteltetés együttes feltételeinek igazolása esetén a szüneteltetés joghatásai a kérelem benyújtásának napjával állnak be. A nyomtatványhoz mellékelni kell azt az igazolást, amely a szüneteltetés feltételeinek fennállását igazolja.

5) A szüneteltetés fennállása alatt bekövetkező, a szüneteltetést érintő bármely változást a kérelmező ingatlanhasználó köteles a változás bekövetkezésétől számított öt munkanapon belül a Közszolgáltatónál változás bejelentési eljárás keretében bejelenteni.

6) Ezen címben nem szabályozott kérdésekben a lakóingatlanra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.

7) Az üdülőingatlan ingatlanhasználója április 1.  és szeptember 30. közötti időszakban köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a díjfizetési kötelezettsége is ezen időszak alatt áll fenn.

Ha az üdülőingatlan ingatlanhasználója egész évben életvitelszerűen tartózkodik az ingatlanban, úgy kérelmére egész évben jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére, és köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása után az egész évre vonatkozó díj megfizetésére.


A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


11.§

1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás nyújtása céljából jogosult kezelni az ingatlanhasználónak a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat.

2) A Közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adatokat – amennyiben e rendelet kivételt nem tesz – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés létrejöttének időpontjától a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjáig kezeli.

3) A (2) bekezdéssel ellentétben, amennyiben az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjában a közszolgáltatóval szemben, közszolgáltatási díjhátraléka áll fenn, a közszolgáltató az adatokat a hátralék, valamint a késedelmi kamat és a felmerült költségek összegének megtérüléséig, de legkésőbb a Ht. 52. § (4) bekezdésében meghatározott időpontig tartja nyilván és kezeli.

4) A Közszolgáltató belső szabályzatában köteles megteremteni és fenntartani az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodni az adatok biztonságáról, meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

5) Az adatkezelést a közszolgáltató azon munkavállalói végzik, akiknek az adatkezelés és feldolgozás és nyilvántartás a munkaköri feladatai közé tartozik. Az adatkezelést végzők e tevékenységüket úgy folytatják, hogy az adatokhoz az arra jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá, ne ismerhessék meg.

6) A közszolgáltató a közszolgáltatás kapcsán rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a közszolgáltatás biztosítása céljából használja fel, azokat harmadik személy részére tovább nem adja.

7) A Közszolgáltató a közszolgáltatás nyújtása céljából jogosult kezelni az ingatlanhasználónak a Ht. 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat.

8) A Közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adatokat – amennyiben e rendelet kivételt nem tesz – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés létrejöttének időpontjától a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjáig kezeli.

9) A (2) bekezdéssel ellentétben, amennyiben az ingatlantulajdonosnak a közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjában a közszolgáltatóval szemben, közszolgáltatási díjhátraléka áll fenn, a közszolgáltató az adatokat a hátralék, valamint a késedelmi kamat és a felmerült költségek összegének megtérüléséig, de legkésőbb a Ht. 52. § (4) bekezdésében meghatározott időpontig tartja nyilván és kezeli.

10) A Közszolgáltató belső szabályzatában köteles megteremteni és fenntartani az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodni az adatok biztonságáról, meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

11) Az adatkezelést a közszolgáltató azon munkavállalói végzik, akiknek az adatkezelés és feldolgozás és nyilvántartás a munkaköri feladatai közé tartozik. Az adatkezelést végzők e tevékenységüket úgy folytatják, hogy az adatokhoz az arra jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá, ne ismerhessék meg.

12) A közszolgáltató a közszolgáltatás kapcsán rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a közszolgáltatás biztosítása céljából használja fel, azokat harmadik személy részére tovább nem adja.Változás bejelentési eljárás és ellenőrzés


12.§

1) Amennyiben a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogviszonyban – különösen a nyújtott kedvezménnyel, vagy igényelt szüneteltetéssel kapcsolatban – változás áll be, akkor az érintett ingatlan ingatlanhasználója köteles azt, a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Közszolgáltatónak bejelenteni.

2) A változás bejelentése írásban, a rendelet 2. mellékletében meghatározott nyomtatványon történik.

3) Az ingatlanhasználó változása esetén a közszolgáltatás díját a szolgáltatóhoz történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.

4) A változás bejelentésének az elmulasztása esetén az ingatlanhasználót a települési önkormányzat jegyzője a Bírságról szóló Korm. rendelet 2. § (2)-(5) bekezdései szerinti bírsággal sújtja.


13.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fennállása során az annak alapjául szolgáló tényeket a települési önkormányzat jegyzője ellenőrizheti, ennek érdekében az életvitelszerű lakhatás igazolása során figyelembe veszi a lakcímnyilvántartás adatait.


Záró rendelkezések


14.§


1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével 2015. november 1-én lép hatályba.

2) E rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja és 7. § (3) bekezdése 2016. január 1-én lép hatályba.

3) Hatályát veszti „a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételének és az ingatlanok és közterületek tisztántartásának szabályairól” szóló 3/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
168.47 KB
2. melléklet
102.53 KB
3. melléklet
169.01 KB
4. melléklet
101.7 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!