nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 18/2014 (XI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-11-29 - 2015-12-18
Tiszacsege Város Önkormányzata 18/2014 (XI.28.) önkormányzati rendelete
a szociális célú széntámogatásról


Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


1. Általános rendelkezések


1. § E rendelet célja a szociális célú széntámogatásra való jogosultság feltételeinek és az igénylés részletes szabályainak a meghatározása.

2. § E rendelet hatálya kiterjed minden olyan személyre, aki – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint - Tiszacsege város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen él, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

3. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt rendelkezések az irányadóak.


2. A jogosultság feltételei


4. § (1) Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere — az elnyert támogatásból vásárolt 2285 mázsa szén mennyiségének (a továbbiakban: keret) erejéig — szociális célú szénre való jogosultságot állapít meg határozattal annak a személynek, aki

a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy

b) időkorúak járadékában részesül, vagy

c) lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

e) egyedül élő 60 év feletti és havi nettó jövedelme nem haladja meg a 80 000 Ft-ot, vagy

f) egyedül élő és nyugellátásból vagy egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásból él, melynek összege nem haladja meg a havi nettó 80 000 Ft-ot.

(2) Amennyiben keret nem elegendő valamennyi, az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő kérelmező támogatására, előnyben kell részesíteni a gyermeket nevelő és az egyedül élő kérelmezőket.

(3) A támogatás mértéke jogosultanként legfeljebb 2,5 mázsa szén lehet.

(4) A szociális szénre való jogosultság egy háztartásból csak egy személy részére állapítható meg.

(5) Amennyiben egy háztartásból több személy is nyújt be kérelmet, az elsőként kérelmet benyújtó személy részesíthető támogatásban, a többi kérelmet el kell utasítani.

5. §  (1) Nem jogosult szociális célú széntámogatásra – függetlenül a 4. § - ban meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, aki

a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,

b) szénnel egyáltalán nem fűthető ingatlanban lakik életvitelszerűen.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem igényelhető.

6. § (1) A támogatás forrása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 1. melléklete szerint az önkormányzat számára megállapított, 7.999.999,- Ft. összegű kiegészítő támogatás.

(2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 4. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek és a 7. § (2) bekezdésben meghatározott határidőre érkeztek -, el kell utasítani.


3. A támogatás igénylésének menete


7.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, melyet az e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványnak a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalba történő benyújtásával lehet megindítani.

(2) A kérelem benyújtásának határideje: 2014. december 5. napja.  A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2014. december 15. napjáig dönt.

4. Záró rendelkezések


8. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

9. § Hatályát veszti a szociális tűzifa-támogatásról szóló 23/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet.Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_18_2014
14.71 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!