nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-10-01 - 2019-03-31
Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete
Az intézményi térítési díjakról

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 151. § (2f) bekezdése és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdés b) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet célja


1. § A rendelet célja, hogy meghatározza a nevelési-oktatási, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások napi személyi térítési díjának alapjául szolgáló intézményi térítési díjakat, rendelkezzen ezek beszedéséről.A rendelet hatálya


2. § A rendelet hatálya kiterjed az e rendelet 1. mellékletében és 2. mellékletében felsorolt szolgáltatást nyújtó önkormányzati intézményekre és a szolgáltatást igénybevevőkre.Az intézményi térítési díj


3. § (1)[1] A családi bölcsődét igénybe vevő gyermekeknek, az óvodai nevelést igénybe vevő gyermekeknek, és az önkormányzat közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott oktatási intézmény tanulóinak gyermekétkeztetéssel kapcsolatos intézményi térítési díját e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(2) Az egyéb étkezési díjakat – dolgozó, alkalmazottak, vendégebéd – e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat és egyéb intézményeinek alkalmazottai, a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Marcali Tankerület Mesztegnyői Iskolájának alkalmazottai, és a társönkormányzatok alkalmazottai térítési díjként a (2) bekezdésben foglalt dolgozói, alkalmazotti térítési díjat fizetik.


(4)[2] Az önkormányzat közigazgatási területén biztosított szociális étkeztetés és bölcsődei ellátás számított önköltségét és intézményi térítési díját e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(5)[3] A házi segítségnyújtásért térítési díj nem kerül felszámításra.


(6)[4] A családi bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj összege nulla forint.4. §[5] A térítési díjak beszedéséről az élelmezésvezető gondoskodik. Az étkezés térítési díja a Mesztegnyői Óvoda bevétele.Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 3/2009. (III.12.) önkormányzati rendelet, a 4/2009. (IV.08.) önkormányzati rendelet, a 19/2009. XII.16.) önkormányzati rendelet, a 6/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet, a 9/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet, a 6/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelet, a 9/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet, a 2/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet, az 5/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet és a 9/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Mesztegnyő, 2014. április 30.
            Nagy László Péter                                                                 Károlyné Csobod Hajnalka

                 polgármester                                                                                   jegyzőZáradék:


A rendelet 2014. április 30. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2014. április 30.                                                                                              Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                              jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2016. március 30.


                                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                                            jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2017. március 28.


                                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                                            jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2018. március 29.


                                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                                            jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2018. szeptember 27.


                                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                                            jegyző[1]

A 9/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. október 01. napjától.

[2]

A 9/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. október 01. napjától.

[3]

A 9/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. október 01. napjától.

[4]

A 9/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a iktatta be.

Hatályos: 2018. október 01. napjától.

[5]

A 9/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 5. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. október 01. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
16.95 KB
2. melléklet
18.1 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!