nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 18/2018 (X.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-11-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 18/2018 (X.31.) önkormányzati rendelete
a Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2001. (XI.01.) KT számú rendeletének módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatáról szóló 16/2001. (XI.01.) KT számú rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) pontjában meghatározott kizárólagos hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.r. 42. § szerint (tárgyalásos eljárás) előírt államigazgatási szervek megkereséséhez biztosított véleményezési jogkörében eljáró:

valamint

a Korm. rendelet 42. § (4) b) szerint (tárgyalásos eljárás) előírt érintett területi, települési önkormányzatok megkereséséhez biztosított véleményezési jogkörében eljáró:

továbbá

a Korm. rendelet 29. § a) pontjában a partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével,

és

a Korm. rendelet 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében az állami főépítészi hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal végső véleményének kikérésével az Önkormányzat a rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


  1. §


(1) E rendelet 1. sz. melléklete - „Sz-2.7.” jelű (dátum: 2018. 07. hó) belterület szabályozási tervlap, mely a tervlapon ábrázolt tervezési területen belüli (változással érintett terület) részletre érvényes – a 16/2001. (XI.01.) KT számú rendelettel jóváhagyott Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: Alaprendelet) 12. számú mellékletét képezi.


(2) E rendelet 2. sz. melléklete - „Sz-2.8.” jelű (dátum: 2018. 06. hó) belterület szabályozási tervlap, mely a tervlapon ábrázolt tervezési területen belüli (változással érintett terület) részletre érvényes – a 16/2001. (XI.01.) KT számú rendelettel jóváhagyott Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: Alaprendelet) 13. számú mellékletét képezi.


(3) E rendelet 3. sz. melléklete - „Sz-2.9.” jelű (dátum: 2018. 07. hó) belterület szabályozási tervlap, mely a tervlapon ábrázolt tervezési területen belüli (változással érintett terület) részletre érvényes – a 16/2001. (XI.01.) KT számú rendelettel jóváhagyott Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: Alaprendelet) 14. számú mellékletét képezi.  1. §


(1) Az Alaprendelet

I. Lakóterületek

A lakóterületek tagozódása

3.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:

„KL-2*   Kisvárosias lakóterület - belvárosi intézményi terület”


(2) Az Alaprendelet

I. Lakóterületek

fejezet előírásai kiegészülnek az alábbiakkal:

„KL-2* építési övezet

Kisvárosias lakóterület – belvárosi intézményi terület

7/A. §


(1) Az építési övezetbe a szabályozási terven KL-2* jelölésű belvárosi intézmény területek tartoznak.

(2) Az építési övezetben elhelyezhető:

- lakóépület

- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, illetve rendeltetési egység

- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, illetve rendeltetési egység

- sportlétesítmény

- igazgatási épület

- a fentiekben felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények (garázs, tároló épület)


(3) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető az OTÉK 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével

- a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kézműipari épület,

- szálláshely szolgáltató épület.


(4) 

A „KL-2*” építési övezetben a

- kialakítható legkisebb telekterület méret: 900 m2

- beépítési mód: oldalhatáron álló*

- beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 35%

- megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,5 méter

- közművesítettség mértéke: teljes

- zöldfelület legkisebb mértéke: 20%

- terepszint alatti építmény területe az építési helyen belül max. 50 %

- az építési övezetet teljes közművesítettséggel kell ellátni.


*Amennyiben az építési telek szélessége a 18 métert eléri, vagy meghaladja, jelen szabályzat 6. § (6) pontja értelmében, az építési helyen belül az épület szabadonállóan is elhelyezhető, min. 4,0 méter oldalkert biztosítása mellett.”


  1. §


(1) Az Alaprendelet

IV. Különleges területek

Általános előírások

„23. § (1) A város területén az OTÉK 6. § (3) és 24. § alapján azon létesítmények számára melyek különlegességük miatt helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezet megengedett hatásaitól is védelmet igényelnek, és jelen szabályzatban eddig felsorolt beépítésre szánt területi, övezeti kategóriákba nem, vagy csak korlátozásokkal tartoznak, különleges besorolású területek lettek kijelölve a következők szerint:”

felsorolása kiegészül alábbiakkal:

„Ksz építési övezet   Különleges szennyvíztisztító terület (beépítésre szánt terület)”


(2) Az Alaprendelet

IV. Különleges területek

fejezet előírásai kiegészülnek az alábbiakkal:

„Ksz építési övezet

Különleges szennyvíztisztító terület (beépítésre szánt terület)

27/A. §


(1) Az építési övezetben a szennyvíztisztítással, és -kezeléssel kapcsolatos technológiai és kezelő építmények, műtárgyak helyezhetők el.

(2) Az építési övezeten belül a tevékenységet kiszolgáló műtárgyakon kívül csak az alaprendeltetést kiszolgáló, ahhoz szorosan kötődő raktár, iroda és járműtároló helyezhető el.

(3) A „Ksz” építési övezetben a

- kialakítható legkisebb telekterület méret: 2000 m2

- beépítési mód: szabadonálló

- beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40%

- megengedett legnagyobb építménymagasság: 9,0 méter

- közművesítettség mértéke: teljes

- zöldfelület legkisebb mértéke: 40%

- terepszint alatti építmény területe az építési helyen belül max. 20 %

- az építési övezetet teljes közművesítettséggel kell ellátni.


4. §

Záró rendelkezések


(1) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az

Alaprendelet

I. Lakóterületek

A lakóterületekre vonatkozó általános előírások 6. § (5) bekezdése.


(2) E rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba.


(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés napjától iktatott új ügyekben kell alkalmazni.


Tiszacsege, 2018. október 31.
Szilágyi Sándor                                          dr. Bóné Mónika

 polgármester                                                      jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1_3 melléklet 18-2018
218.84 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!