nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 21/2016 (XII.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 21/2016 (XII.14.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 28/2012.(XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. § cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6.§-ában és 39/C. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:1. § A helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:


„(3) Mentes a helyi iparűzési adó alól az a háziorvos, védőnő, fogorvos vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.”2. § A Rendelet 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:7. Adómentesség


10. § (1) A 9. § (3) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. l.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján leltet nyújtani.

(2) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(3)     A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.  A nyilatkozat jelen rendelet 1. mellékletét képezi.

(4)     A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély ősszegi támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha. a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(7) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.

(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést kővető 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni."3. § A Rendelet az alábbi, 11. §-al egészül ki:8. Értelmező rendelkezések


11. § Jelen rendelet alkalmazásában;

-     állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

-     egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,

-     háziorvos, védőnő vállalkozó: az a vállalkozó, aki/amely - gazdálkodó szervezetként vagy egyéni vállalkozóként - külön jogszabály alapján háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi alapellátási vagy védőnői tevékenységet végez és nettó árbevételének legalább 80%-a e tevékenység (tevékenységek) végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.”


4. § A Rendelet „7. záró rendelkezések” címének helyébe a „8. záró rendelkezések” cím lép, a Rendelet korábbi 10. §-a 12. §-ra változik.


5. § A Rendelet az 1. melléklettel egészül ki.


6. § A Rendelet a 2. melléklettel egészül ki.


7. § Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Csatolmányok

Megnevezés méret
20_2016_1_melléklet
823.26 KB
20_2016_2_melléklet
123 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!