nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6.§-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területén az alábbi helyi adókat vezeti be:

a) építményadó,

b) telekadó,

c) magánszemélyek kommunális adója,

d) idegenforgalmi adó,

e) helyi iparűzési adó.


2.  Építményadó


2. § (1) Mentes az építményadó alól  

a) a lakás, valamint

b) a nem lakás céljára szolgáló építmény, ide nem értve az üdülőt,

amennyiben magánszemély tulajdonában áll.

(2) Kérelemre mentesül az építményadó alól az a magánszemély tulajdonában álló üdülő, amely tulajdonosa állandó lakóhelyéül szolgál.

(3) A (2) bekezdés szerinti mentesség iránti kérelem az adóhatóság által e célra rendszeresített nyomtatványon terjeszthető elő.


3. § (1)  Az építményadó alapja  az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2)  Az adó évi mértéke  500  Ft/m2.


3/A. § (1) A Htv. 11/A. § -a szerinti esetben az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben számított felülete.

(2) Az adóalap évi mértéke az (1) szerinti adóalap esetén 500 Ft/m2.


3. Telekadó


4. § Mentes a telekadó alól a magánszemély tulajdonában álló telek.5. §  (1) A telekadó alapja a telek m2-ben számított területe.

(2) Az adó évi mértéke 10  Ft/m2


4. Magánszemélyek kommunális adója


6. § A magánszemélyek kommunális adója évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 12 000 Ft.


7. § (1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól

a) az az üdülő, amelyik után építményadót kell fizetni,

b) a külterületen található lakás.

(2) Mentes a magánszemélyek kommunális adója megfizetése alól   - egy adótárgy után -  a 70. életévét betöltött magánszemély.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adóalanyt a mentesség a feltételek bekövetkezését követő év első napjától illeti meg.5. Idegenforgalmi adó


8. § (1)  Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az idegenforgalmi dó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.


6. Helyi iparűzési adó


9. § (1)  Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mérték az adóalap 2 %-a.

(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 4000 forint.

(3) Mentes a helyi iparűzési adó alól az a háziorvos, védőnő, fogorvos vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.


7. Adómentesség


10. § ​Hatályát veszti.


8. Értelmező rendelkezések


11. § Jelen rendelet alkalmazásában;


8.  Záró rendelkezések


12. § (1)   Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

(2)  Hatályát veszti a helyi adókról szóló 20/2004.(V.3.) rendelet.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!