nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2015 (VI.24..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-06-25 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2015 (VI.24..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 2/2015. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 45. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § A települési támogatás megállapításának feltételeként jelen rendeletben szabályozott esetekben feltétele, hogy az ellátásra jogosult személy a települési önkormányzat által kijelölt szervtől (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv), a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatától (székhely: Gyöngyös, Kossuth u. 1.) a Szt. 64. § szerinti családsegítés szolgáltatást vesz igénybe. A határozatban meg kell állapítani az Szt. 64. § (4) bekezdése szerint a családsegítés formáját, időtartamát és rendszerességét.”

2. § A rendelet 10. § (3) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, aki eleget tesz a következő feltételek mindegyikének:
„d) kérelme benyújtásakor írásban nyilatkozik, hogy jelen rendelet 9. § szerinti szolgáltatást igénybe veszi.”

3. § A rendelet 14. § (1) bekezdésében a „jelen rendelet 9. §-a szerinti együttműködést vállalja.” szövegrész helyébe a „kérelme benyújtásakor írásban nyilatkozik, hogy jelen rendelet 9. § szerinti szolgáltatást igénybe veszi.” szövegrész lép.

4. § A rendelet 3. melléklet 3. pontjában a
    „Csatolja a nyilatkozatot, hogy együttműködik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal.”
szövegrész helyébe
    „Csatolja a nyilatkozatot, hogy igénybe veszi a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat megállapító határozat szerinti szolgáltatását.”

5. § Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!