nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.6.)
Hatályos:2018-01-01 -tól
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.6.)
a helyi adókról

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, a 6. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § A képviselőtestület az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

            a) magánszemélyek kommunális adója.

 b)[1] helyi iparűzési adó.II. Fejezet


Magánszemélyek kommunális adója


1. Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezés és megszűnése


2. § (1) Adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.


(2) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 25. §-a az irányadó.2. Az adó mértéke


3. § Az adó éves mértéke: 10.000 Ft/év.3. Adókedvezmény, adómentesség


4. § Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól, aki a Htv. 12. §-ában előírt adótárgy tulajdonjogával rendelkezik, vagy az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.II/A. Fejezet[2]


Helyi iparűzési adó


4. Az adókötelezettség, az adó alanya


4/A. § (1) Adókötelezettség terheli a Htv. 35. §-ában foglalt vállalkozó állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységét.


(2) Az alanya a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozó.5. Adókötelezettség keletkezése és megszűnése


4/B. § (1) Adókötelezettség keletkezésére a Htv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.


(2) Az adókötelezettség megszűnéséra a Htv. 38. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók.6. Az adó alapja


4/C. § (1) Az adó alapja állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. §-ában meghatározott összeg.


(2) Az adó alapja ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a Htv. 39. § (3) bekezdésében meghatározott naptári napok.7. Az adó mértéke


4/D. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó éves mértéke: az adóalap 0,5 %-a.


(2) Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó összege: 5.000 Ft/nap.III. Fejezet


Adóbevallás és az adó megfizetése


5. § (1) Az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 19. § és 32. § előírásai alapján köteles a bevallást megtételére.


(2) Az adó megfizetésére az Art. 2. melléklet II. pontjának előírásai az irányadók. IV. Fejezet


Záró rendelkezések


6. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.


(2) E rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba.


(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2003. (XII.1) önkormányzati rendelet, és a magánszemélyek kommunális adójáról szóló módosító 6/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelet.


(4) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.Kelevíz, 2015. november 05.
Vargáné Balatincz Krisztina                                                            Hajdu Szabina

                       polgármester                                                                               aljegyző

Záradék:


A rendelet 2015. november 06. napján kihirdetésre került.Kelevíz, 2015. november 06.


                                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                                            aljegyző

Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Kelevíz, 2017. november 30.


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                     jegyző
[1]

A 18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a iktatta be.

Hatályos: 2018. január 01. napjától.

[2]

A 18/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.

Hatályos: 2018. január 01. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!