nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 14/2019 (IX.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-26 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 14/2019 (IX.26.) önkormányzati rendelete
a szociális célú széntámogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


  1. Általános rendelkezések


1. § E rendelet célja a szociális célú széntámogatásra való jogosultság feltételeinek, a szén rászorultsági alapon történő szétosztása, eljárási szabályainak meghatározása

2. § E rendelet hatálya kiterjed minden olyan személyre, aki – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint - Tiszacsege város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen él, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel.

3. § E rendeletben szabályozott ellátással kapcsolatos eljárásra, és az itt használt fogalmakra – amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben meghatározottakat kell alkalmazni.


2. A természetbeni juttatás


4. § (1) Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere — az elnyert támogatásból vásárolt 2149 mázsa barna kőszén mennyiségének (a továbbiakban: keret) erejéig — hivatalból indult eljárás alapján szociális célú szénre való jogosultságot állapít meg határozattal – ellenszolgáltatást nem igénylő módon - annak a személynek, aki

a) aktív korúak ellátásában részesül, vagy

b) időskorúak járadékában részesül, vagy

c) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás-ban, vagy gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, vagy

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2) Amennyiben a keret nem elegendő valamennyi, az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő személy támogatására, előnyben kell részesíteni a gyermeket nevelő és az egyedül élőket.

(3) A szociális szénre való jogosultság egy háztartásból – függetlenül a jogosultak számától - csak egy személy részére állapítható meg.

5. § (1) Nem jogosult szociális célú szén támogatásra – függetlenül a 4. § - ban meghatározott feltételek teljesülésétől – az a személy, aki

a) erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,

b) tűzifával, valamint szénnel egyáltalán nem fűthető ingatlanban lakik életvitelszerűen.


3. A jogosultság megállapítása


6.§ (1) Az eljárás hivatalból indul a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre álló aktív korúak ellátásában, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban, gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő személyekről vezetett nyilvántartások alapján.

(2) A támogatás mértéke jogosultanként legfeljebb 2,5 q barna kőszén lehet.

(3) A polgármester a szociális célú szén támogatásra való jogosultság megállapításáról  határozatában legkésőbb 2020. január 31. napjáig dönt.

(4) A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításával kell igazolni 2 példányban. Az átvételi elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a barnakőszén mennyiségét, valamint az átvétel idejét.


4. Záró rendelkezések


7. § Ez a rendelet 2019. szeptember 26. napján lép hatályba.

8. § Hatályát veszti a szociális célú szén támogatásról szóló 22/2018.(XII.10.) önkormányzati rendelet.


Tiszacsege, 2019. szeptember 26.

Szilágyi Sándor                                               Dr. Nagyné dr. Leel-Őssy Ildikó

               polgármester                                                                mb. jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!