nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-06 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §- ában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:I. Általános rendelkezések


1.§.(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.II. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtása


2.§.

              

(1) A Képviselő- testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013.évi bevételei teljesítését 173.994.000. Ft-ban állapítja meg.                   

   

(2) Az önkormányzat összesített 2013.évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként :

      a.)működési célú támogatásértékű bevétel                        43.700 e Ft

           amelyből

           aa.) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                 2.260 e Ft

           ab.) helyi önkormányzatoktól                                       35.619 e Ft

           ac. Munkaügyi központtól                                               1.170 e Ft

           ad.) fejezeti kezelésű előirányzatból                                4.651 e Ft

      b.) önkormányzatok költségvetési támogatása                                          32.658 e Ft   

      c.)közhatalmi bevétel                                                                                 42.402 e Ft                   

      d.) intézményi működési bevétel                                                               16.307 e Ft

      g.) kölcsöntörlesztésből                                                                                   144 e Ft

      h.) előző évi pénzmaradvány                                                                        23.828 e Ft

      i.)  felhalmozási bevétel                                                                                 1.248 e Ft

            amelyből

            ia.) ingatlanértékesítés                                                                              1.248 e Ft


       (3)A költségvetési bevételek teljesülését forrásonként a 2. melléklet tartalmazza.


3.§.


      (1)A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített  2013.évi

             kiadásainak teljesítését 149.991.000   Ft-ban állapítja meg.

       (2)Az önkormányzat összesített 2013.évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt      

            előirányzatonként :

  1. működési célú kiadások                                      142.704 e Ft

melyből

                                 aa.) személyi juttatások                              57.165 e Ft

                                 ab.) munkaadót terhelő járulékok                  12.764 e Ft 

                                 ac.) dologi kiadások                                      39.921 e Ft

                                 ad.) társadalom és szocpol. juttatások             9.365 e Ft

                                 ae.) egyéb működési célú kiadások                 30.222 e Ft

2. felhalmozási célú kiadások:                                            7.287 e Ft(3) A kiadások teljesülését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését mérlegszerűen a 4. melléklet tartalmazza.


4.§.(1)A képviselő-testület az Önkormányzat 2013.évben képződött költségvetési pénzmaradványát 24.003.000. Ft összegben hagyja jóvá, mely összeget 2014. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használ fel.

(2) A pénzmaradvány kimutatást az 5. melléklet tartalmazza.5.§.


 (1)A képviselő-testület a Körjegyzőség Hivatala 2013. évi költségvetése bevételeinek 

 teljesítését 5.856 ezer Ft-ban, kiadásai teljesítését 5.856. ezer Ft-ban állapítja meg. 

 (2)A Körjegyzőség Hivatala 2013.évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt   előirányzatonként

  a.) működési bevételek                                                                  5.856 e Ft

       melyből:

  aa.) irányító szervtől kapott támogatás                                           5.586 e Ft

  (3)A Körjegyzőség Hivatala 2013.évi költségvetési kiadásainak teljesítése kiemelt  

  előirányzatonként

   a.) működési célú kiadások teljesítése:                    5.856 e Ft.

melyből:

                                aa.) személyi juttatások teljesítése                 3.969 e Ft

                                ab.) munkaadót terhelő járulékok teljesítése      962 e Ft 

                                ac.) dologi kiadások teljesítése                           925 eFt


 (4) A Körjegyzőség Hivatala 2013. évi bevételei és kiadásai  teljesítését jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.6.§.


 (1 )A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 39.261 ezer Ft-ban, kiadásai teljesítését 39.261. ezer Ft-ban állapítja meg. 

(2)A Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt   előirányzatonként

  a.) működési bevételek                                                                  39.261 e Ft

       melyből:

  aa.) irányító szervtől kapott támogatás                                           39.261 e Ft

  (3)A Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetési kiadásainak teljesítése kiemelt  

  előirányzatonként

   a.) működési célú kiadások:                                              39.261 e Ft.

melyből:

                                aa.) személyi juttatások                                    25.123 e Ft

                                ab.) munkaadót terhelő járulékok                       5.729 e Ft 

                                ac.) dologi kiadások                                            8.490 e Ft(4)A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi pénzmaradványát 1.843.000.- Ft összegben jóváhagyja, mely összeget 2014. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használhat fel.

                       

 (5)A Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai  teljesítését jogcímenként a 7. melléklet tartalmazza.


7.§.


(1 )A képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2013. évi költségvetése bevételeinek teljesítését 3.610. ezer Ft-ban, kiadásai teljesítését 3.610. ezer Ft-ban állapítja meg. 

(2)Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2013.évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként

  a.) működési bevételek                                                                  3.610 e Ft

       melyből:

  aa.) irányító szervtől kapott támogatás                                          3.610 e Ft

 (3)A Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2013.évi költségvetési kiadásainak teljesítése kiemelt előirányzatonként

     a.) működési célú kiadások:                                              3.610 e Ft.

melyből:

                                aa.) személyi juttatások                                    2.605 e Ft

                                ab.) munkaadót terhelő járulékok                       648 e Ft 

                                ac.) dologi kiadások                                            321 e Ft


(4)A képviselő-testület a Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2013. évi pénzmaradványát 939.000.- Ft összegben jóváhagyja, mely összeget 2014. évi költségvetésében a kiadásai finanszírozására használhat fel.                      

 (5)A Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda bevételei és kiadásai  teljesítését jogcímenként a 8. melléklet tartalmazza.


8.§.


(1) A képviselő-testület a 2013. évi mérleg főösszegét 938.458 e-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 271.148 e Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi mérleg főösszegét 1.043.000-Ft-ban állapítja meg, melyből a saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 239.000.-Ft. Az eszközök és források mérlegadatainak kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.


9.§.


A képviselő-testület 2013 évre az Önkormányzatnál a foglalkoztatottak létszámát 29 fővel, ezen kívül 1 fő főállású polgármester és 4 fő tiszteletdíjas képviselő alkalmazásával fogadja el. A létszámkeretet a 11. melléklet tartalmazza.


III. Záró rendelkezések


                                                                                     10.§.


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Uraiújfalu, 2014. április 30.


                                                 Vargyai Vilmos                       Dr.Husz Norina

                                                   polgármester                               jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
18 KB
2.melléklet
32.93 KB
3.melléklet
31.14 KB
4.melléklet
22.39 KB
5.melléklet
12.04 KB
6.melléklet
25.22 KB
7.melléklet
25.23 KB
8.melléklet
24.82 KB
9.melléklet
35.33 KB
10.melléklet
34.41 KB
11.melléklet
25.31 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!