nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (III.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-11 - 2017-05-30
Somogyszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (III.10.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a szolgáltatások díjainak mértékéről

Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96.§ - ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §


(1) E rendelet hatálya Somogyszentpál Község közigazgatási területén történő   házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.


   (2)   E rendelet alkalmazásában:


2. §

(1)    Az anyakönyvi események lebonyolítása céljára Somogyszentpál Község Önkormányzata hivatali helyiséget biztosít.


(2)   Az anyakönyvi események hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolítását a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője engedélyezi az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével. Az engedély iránti kérelemre vonatkozó formanyomtatványt jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3)   Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez az anyakönyvvezető közreműködése a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata alapján magántulajdonban levő olyan ingatlanon is engedélyezhető, amely alkalmas az eseményhez méltó körülmények biztosítására, valamint eleget tesz a jogszabályban előírt követelményeknek, és ahol a személyes adatok védelme biztosított. A külső helyszínen zajló anyakönyvi események       lebonyolításakor az anyakönyvi alapiratok biztonságos szállításáért és épségéért az anyakönyvvezető felel.


(4)   Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése esetén, az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség (esőhelyszín) rendelkezésre áll.


(5)   Hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben, vagy hivatali munkaidőn túl történő  házasságkötéshez az anyakönyvvezető közreműködése akkor engedélyezhető, ha az a korábban előjegyzésbe vett házasságkötést, vagy az anyakönyvvezető munkakörének ellátását nem akadályozza.


  1. §


(1)     A anyakönyvi esemény tartása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként jelen rendeletben meghatározott mértékű díjat kell fizetni.

a) hivatali időn belül és hivatali helyiségen kívül 10.000.-Ft.

b) hivatali időn kívül és hivatali helyiségben        10.000.-Ft.

c) hivatali időn kívül és hivatali helyiségen kívül 20.000.-Ft.

d) hivatali időben és hivatali helyiségben díjmentes.


 (2)    Az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatás magában foglalja az ünnepség céljára megfelelően berendezett helyiség biztosítását, a zeneszolgáltatást, ünnepi beszéd, emléklap nyújtását.


(3)  A jelen § (1)-(3) bekezdései szerinti díjfizetési kötelezettséget legkésőbb az egyes anyakönyvi eseményt megelőző 5. munkanapon a Pusztakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal számlájára átutalással kell teljesíteni.


(4)   A szolgáltatás igénybevevői az 1. §-ban foglaltak szerint megállapított díj megfizetése alól mentesülnek, amennyiben a felek valamelyikének vagy mindkettőjüknek közeli halálával fenyegető egészségi állapota vagy egyéb különösen méltányolható rendkívüli esemény indokolja a hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény megtartását.


(5)   A befizetett szolgáltatási díj az anyakönyvi esemény elmaradása esetén visszatérítésre kerül.


(6)    A jelen § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott díj megfizetésének tényét a kérelmező az anyakönyvvezető előtt hitelt érdemlően, míg az anyakönyvi esemény elmaradásának tényét az anyakönyvvezető igazolja


4.§

(1)     Amennyiben a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezető nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja, őt – az illetményén felül - céljuttatás jogcímén bruttó 5.000,- Ft/alkalom, azaz alkalmanként bruttó ötezer forint díjazás illeti meg.


(2)   Az anyakönyvvezetőt évente az 60. 000 ft, azaz hatvanezer ruházati költségtérítés illeti meg a szertartások vezetéséhez méltó megjelenés elősegítése érdekében.


  (3)    A kifizetett ruházati támogatás felhasználása és elszámolása az alábbiak szerint

          történhet:


a) az anyakönyvvezető köteles a támogatás összegével a hivatal nevére szóló, a számviteli szabályoknak megfelelő számlával legkésőbb a tárgyév december 15. napjáig elszámolni;


b) a számlán feltüntetett vásárlási időpontként az adott év január 1-től december 15-ig terjedő időszak szerepelhet;


c) A számlákon megnevezhető:

            ca) felsőruházati termék: szoknya, kosztüm, blúz, nadrág, ing, blézer;

            cb) lábbeli: csizma, cipő, szandál, papucs;

            cc) kiegészítők: női táska, sál, harisnya, ékszerek;

cd) lehetőség van a ruházati termék egyedi elkészítésére is, ehhez anyagszámlát (szövet, stb.), valamint a szolgáltatói számlát kell hozni, megnevezve a készterméket.


Záró rendelkezések


5. §


 E rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba. 


                    Dr. Berényi Sándor                                          dr. Halász Péter
 
                            polgármester                                                        jegyző


Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Somogyszentpál,  2017. március 10.

                                                                                       dr. Halász Péter

                                                                                                    jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
kérelem
14.49 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!