nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-09 - 2020-07-10
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete
a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 14/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében és a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőt rendeli el:


1. § A gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 14/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)


(1) 1. §-ában a „Mányi Mini Bölcsőde” szövegrész helyébe a „Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde” szöveg,

(2) 2. §-ában a „Mányi Mini Bölcsőde” szövegrész helyébe a „Mányi Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde” szöveg lép.


2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:


„3.§ (1) A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj: bruttó 1.700 Forint/gyerek/nap.”


4. § Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Ugron Zoltán

polgármester

Hopka Rita

jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!