nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (VI.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-07-01 -tól
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (VI.19.) önkormányzati rendelete
az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló – többször módosított – 1993. évi III. törvény és végrehajtására kiadott 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 3.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 2§ (2) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:

2.§.

(2) d) Szociálisan rászorulók térítési díja a napi háromszori étkezők esetében: A szolgáltatás önköltsége (1.091 Ft) és a normatív állami hozzájárulás tervezett ellátotti létszámra jutó napi összegének (220 Ft) a különbsége 870 Ft/ellátási nap (685 Ft + ÁFA 185 Ft = 870 Ft).

A szolgáltatás önköltsége:

Nyersanyagnorma: 462 Ft

Rezsi költség:86% 397 Ft

ÁFA:27% 232 Ft

Összesen: 1.091 Ft


2.§.

Az „R” 3. § (1) és (2) bekezdéseiben az „ingyen” szövegrész helyébe a „térítésmentesen” szövegrész lép.


3.§.

Az „R” 3. § (3) bekezdés helyébe az alábbi szövegrész lép:

3.§

(3) Az étkezéshez az önkormányzat 120 Ft/nap kedvezményt biztosít minden szociálisan rászoruló részére.


4.§.

Az „R” 3. §. az alábbi (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki:

3. §

(4) Az önkormányzat 335 Ft/nap kedvezményt biztosít azon szociálisan rászoruló részére, aki a nappali ellátás szolgáltatást igénybe veszi.

(5) Az önkormányzat 340 Ft/nap kedvezményt biztosít minden szociálisan rászoruló részére napi háromszori étkezés esetében.


Záró rendelkezések

5.§.

E rendelet 2014. július 1-én lép hatályba. A rendelet 3.§ (4) és (5) bekezdéseit 2014. március 1-től kell alkalmazni.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!