nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-01 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. A rendelet célja


1. § A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza a település igazgatási területén a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapításnak a rendjét, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési-tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat.


2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:

  1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 2.§ 13. pontjában meghatározott terület.
  2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés j) pontjában meghatározott név.
  3. Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.


II. Fejezet


A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


3. A közterületek elnevezésének általános szabályai


3. § (1) Vámoscsalád község belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni. A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni. A mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.(2) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

(3) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor stb.) áll.

(4) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(5) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett és

b) élete, munkássága valamely módon kötődik a településhez.

(6) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, továbbá arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.

(7) A közterület nevének megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
4. A közterületek elnevezésének, az elnevezés módosításának eljárási szabályai


4.§  (1) A közterület nevének megállapítása és megváltoztatása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indul. A közterület elnevezését bárki kezdeményezheti.

(3) A javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Az előterjesztéshez térképvázlatot is csatolni kell, amely tartalmazza az elnevezni kívánt közterület határait és a hozzá tartozó ingatlanokat.

(4) Az új közterület elnevezésére beépítésének megkezdése előtt, területének közterületként való bejegyzésével egyidejűleg kell javaslatot tenni.

(5) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(6) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni.III. Fejezet


A HÁZSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK


5. A házszámozással érintett ingatlanok és jelölésük rendje


5. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat házszámmal kell ellátni. Külterületi ingatlant – közterületi elnevezés hiányában – helyrajzi számmal kell jelölni.

(2) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kisegítő jelzésként alátöréssel a magyar ABC ékezet nélküli betűi vagy arab számok is alkalmazhatóak.

(3) A házszámozást új utca esetén a telekalakítás elrendelésével (engedélyezésével) egyidejűleg kell elvégezni.

(4) A házszámozást a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni a befelé haladó irányt követve úgy, hogy az utca bal oldalán a páros, a jobb oldalán a páratlan házszámok legyenek. A csak egyoldalon beépíthető közterület házszám-megállapítása 1-től kezdődően folyamatosan is történhet.(5) Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot megállapítani, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

(6) Tömbtelken kialakított többszintes épületeknél minden lépcsőházat önálló házszámmal kell ellátni.

(7) Egy közterületre nyíló több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.

(8) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok azonosítását akadályozzák.
6. Eljárási szabályok


6. § (1) A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján hivatalból indul.

(2)Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg.

(3) Több ingatlant érintő házszám-megállapítás közterületenként egy határozatban történik.

(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival, továbbá az ingatlan- vagy lakcímnyilvántartó hatóságokkal.

IV. Fejezet


A  KÖZTERÜLETI NÉVTÁBLÁK ÉS HÁZSZÁMTÁBLÁK ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYAI


7. A közterületi névtáblák elhelyezésének szabályai


7. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2)A Közterületi név tábla kihelyezése, karbantartása és pótlása az önkormányzat feladata.

(3) A utcanév-táblákat jól látható, az eligazodást, tájékoztatást segítő helyen, a helyszíni adottságok figyelembevételével kell elhelyezni az utca mindkét oldalán, az utca elején és végén, valamint az utca útkereszteződéseinél minden sarokingatlanon kell elhelyezni.

(4) Az ingatlan tulajdonosa (használója) a névtábla elhelyezését tűrni köteles.

(5) A régi elnevezést feltüntető névtáblákat a változásról szóló döntést követő 1 évig átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi mellett kell elhelyezni.

(6) Az elhelyezett névtábla megrongálása, beszennyezése, olvashatatlanná tétele, szövegének megváltoztatása, engedély nélküli eltávolítása tilos.
8. A házszámtáblák elhelyezésének szabályai


8. § (1) A házszámtábla beszerzése, elhelyezése, karbantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának (használójának) kötelezettsége.

(2) Az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát (továbbiakban együtt: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezetre, a közterületről jól látható módon kell kihelyezni.


V. Fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK9. §  Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.
Vámoscsalád, 2014. augusztus 27.
                                                Németh Imre                               dr. Husz Norina

                                                 polgármester                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!