nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2019. (XI.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-12 - 2019-11-13
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2019. (XI.12.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.26.) Ör. számú rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében, a 92.§ (1) bekezdés a) pontjában, a 92.§ (2) bekezdésében és a 115.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015 (III.26.) Ör. számú rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§

Az. R. 2. § (1) bekezdésében és a 7. §-ában az „Alapszolgáltatási Központ” szövegrész helyébe az „Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona” szövegrész lép.


2. §

A R. 6. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. november 6.


Szabóné Karsai Mária s. k.

polgármester

Dr. Morvai Gábor s. k.

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
Indoklás
13.14 KB
Melléklet
13.98 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!