nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-01-30 - 2020-01-31
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 36/2015. (XII.3.) önkormányzati rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 36/2015. (XII. 3.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:


1. §


Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A beérkezett pályázatokat a képviselő-testületi döntés – pénzügyi szempontból – a Pénzügyi Bizottság véleményezi.”


2. §

Az R. 9. § (2)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A pályázathoz csatolandó mellékletek:

a) a szervezet létesítő okiratának másolata,

b) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a képviselő nyilatkozata,

c) a szervezet előző évi számviteli beszámolójának másolata,

d) Amennyiben a szervezet nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi állami adóhatósági igazolás,

e) szakmai program és pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan,

ea) működési támogatásra irányuló támogatási kérelem esetén szakmai program és pénzügyi terv a támogatási időszakban megvalósítani kívánt tevékenységére vonatkozóan.

f) szervezet működésének, rendezvényeinek, taglétszámának bemutatása,

(3) A (2) bekezdés a), c), f) pontjaiban meghatározott dokumentumokat évente egyszer kell benyújtani. Amennyiben a civil szervezet az adott évben kétszer kíván pályázni, abban az esetben a hivatkozott dokumentumokat az első félévre vonatkozó pályázathoz kell csatolni.”


3. §


Az R. 12. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel:

„(3) A szakmai beszámolót minimálisan a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell elkészíteni.


4. §


Az R. kiegészül a jelen rendelet 1. számú mellékletének megfelelő 2. számú melléklettel.


5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2020. január 22.Szabóné Karsai Mária s.k.

polgármesterDr. Morvai Gábor s.k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
indoklás
12.67 KB
melléklet
16.35 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!