nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.26.)
Hatályos:2016-05-27 -tól
Kelevíz Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.26.)
Kelevíz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kelevíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 76 825 ezer Ft-ban,

            ezen belül:

- Személyi jellegű kiadások                                         28 187 ezer Ft

- Munkaadót terhelő járulékok                                        4 838 ezer Ft

- Dologi és egyéb folyó kiadások                                  12 266 ezer Ft

- Támogatásértékű működési kiadások                             120 ezer Ft

- Működési célú pénze. átad. ÁH-n kívülre                        572 ezer Ft

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       3 691 ezer Ft

- Támogatási kölcsön visszatérítése                             2 000 ezer Ft

- Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.                          555 ezer Ft

- Hitel törlesztés                                                         12 000 ezer Ft

- Beruházások                                                           12 596 ezer Ft


b) bevételi főösszegét 77 533 ezer Ft-ban

            ezen belül:      

- Intézményi működési bevételek                                  1 555 ezer Ft

- Közhatalmi bevételek                                                 2 110 ezer Ft

- Működési célú költségvetési támogatás                     20 348 ezer Ft

- Támogatásértékű működési bevételek                       31 385 ezer Ft

- Működési célú pénzeszközök átvétele                               8 ezer Ft

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                       577 ezer Ft

- Hitel felvétel                                                             12 000 ezer Ft

- Sajátos felhalmozási és tőkebevételek                              74 ezer Ft

- Gépek, berendezések értékesítés                                1 550 ezer Ft

- Támogatás értékű felhalmozási bevétel                        7 925 ezer Ft

állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2015. évi teljesített működési bevételeit és működési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített felhalmozási célú bevételeit és felhalmozási célú kiadásait (felújítások, beruházások) e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 10. mellékletben foglalt részletezés alapján 120 102 ezer Ft-ban állapítja meg.
10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.14. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések


16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Kelevíz, 2016. május 25.           

           Vargáné Balatincz Krisztina                                                           Hajdu Szabina

                      polgármester                                                                             jegyző
Záradék:


A rendelet 2016. május 26. napján kihirdetésre került.
Kelevíz, 2016. május 26.                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
37 KB
2. melléklet
28 KB
3. melléklet
38 KB
4. melléklet
24.5 KB
5. melléklet
21.5 KB
6. melléklet
22 KB
7. melléklet
28 KB
8. melléklet
10.29 KB
9. meléklet
13.6 KB
10. melléklet
12.99 KB
11. melléklet
12.83 KB
12. melléklet
9.95 KB
13. melléklet
11.49 KB
14. melléklet
12.28 KB
15. melléklet
11.96 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!