nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.8.) rendelete
Hatályos:2017-02-08 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.8.) rendelete
Akasztó Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


A költségvetési rendelet (a továbbiakban: R.) hatálya Akasztó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.


2. §


(1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                    296.590.124 Forint,

b) Felhalmozási bevételek                                                  2.400.000 Forint,

c) Működési kiadások                                                      91.398.705 Forint.

d) Felhalmozási kiadások                                                   5.300.000 Forint,

e) Finanszírozási kiadás                                                      5.404.409 Forint.


(2) Az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                       3.810.000 Forint,

b) Működési kiadások                                                    121.733.000 Forint.


(3) A Faluház Akasztó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                          600.000 Forint,

b) Működési kiadások                                                      14.215.017 Forint,

c) Felhalmozási kiadások                                                      279.400 Forint.


(4) Az Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                       8.378.000 Forint,

b) Működési kiadások                                                      38.499.098 Forint,

c) Felhalmozási kiadások                                                      484.900 Forint.


(5) Az Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételeit és kiadásai a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési kiadások                                                      76.565.600 Forint,

b) Felhalmozási kiadások                                                      827.000 Forint.


(6) Költségvetési egyenleg összege:                        42.929.005 Forint hiány.

a) Működési bevételek és kiadások egyenlege:        38.437.705 Forint hiány,

b) Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:     4.491.300 Forint hiány.


(7) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Költségvetési maradvány                                              42.929.005 Forint.  

aa) Működési célra                                                           38.437.705 Forint,

ab) Felhalmozási célra                                                        4.491.300 Forint.


(8) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 1. melléklete tartalmazza.


(9) Az önkormányzat által irányított Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 2. melléklete tartalmazza.


(10) Az önkormányzat által irányított Faluház Akasztó költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 3. melléklete tartalmazza.


(11) Az önkormányzat által irányított Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 4. melléklete tartalmazza.


(12) Az önkormányzat által irányított Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 5. melléklete tartalmazza.


(13) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit kormányzati funkciók szerint az R. 6. melléklete tartalmazza.


(14) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek működési kiadásait kormányzati funkciók szerint, valamint az engedélyezett létszámkeretet – a közfoglalkoztatottak létszámát is beleértve – az R. 7. melléklete tartalmazza.


(15) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási kiadásait kormányzati funkciók szerint az R. 8. melléklete tartalmazza.


(16) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek finanszírozási bevételeit kormányzati funkciók szerint az R. 9. melléklete tartalmazza.


(17) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek finanszírozási kiadásait kormányzati funkciók szerint az R. 10. melléklete tartalmazza.


3. §


(1) A képviselőtestület fejlesztési céljai között a Területi Operatív Programok kapcsán kiírt pályázatok megvalósítása szerepel, melyek egy része 2017. év folyamán kerül kiírásra, valamint a beadott pályázatokról döntés 2017. évben várható. Eredeti előirányzatként ezzel kapcsolatosan bevételi és kiadási összeg nem kerül tervezésre.


4. §


A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat 2017. évre nem tervez.

5. §


(1) A Képviselőtestület az alábbi kiemelt előirányzatok esetében ad felhatalmazást a polgármester részére az önálló forrásfelhasználásra:

a) Személyi juttatások

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

c) Dologi kiadások

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai

e) Egyéb működési célú kiadások

ea) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

eaa) KTKT tagdíj

eab) Orvosi ügyelet hozzájárulás

eac) Ebtelep működési hozzájárulás

ead) Katasztófavédelmi működési hozzájárulás

eae) Ivóvízminőség javító program hozzájárulás

eac) KDV működési hozzájárulás

eb) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

eba) KÖSZ tagdíj

ebb) TÖOSZ tagdíj

ebc) Üde-Kunság Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj


6. §


A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja az R. 9. §-ában szereplő likvid hitelek igénybevételén kívül.


7. §


(1) A Képviselőtestület a 2. §-ban meghatározott egyéb működési kiadások összegen belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét 1.400.000 Forintban állapítja meg.

(2) A Képviselőtestület a 2. §-ban meghatározott egyéb működési kiadások összegen belül általános tartalékok és céltartalékok között 4.000.000 Forintot különít el pályázati önerőként a 2017. évben beadásra kerülő mezőgazdasági gép beszerzés pályázathoz.8. §


(1) A Képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármester részére – 10.000.000 Forint értékhatárig – az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.


(2) A Képviselőtestület felhatalmazást ad az intézményvezetők részére a jóváhagyott intézményi kiadási előirányzatokon belül és az előirányzatok közötti átcsoportosításra.


(3) A 8. § (1) és (2) bekezdés szerinti a módosításokat a soron következő költségvetési rendelet-módosításba be kell építeni.


9. §


(1) A Képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármester részére, hogy év közben bevétel megelőlegezése céljából éven belüli, likvid hitelt igényeljen 10.000.000 Forint értékhatárig.


(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti likvid hitel igénybevételére sor kerül, arról a polgármester a hitel igénybevételének időpontját követő soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselőtestületet.


10. §


Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve az Akasztói Polgármesteri Hivatal.


11. §


(1) A köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók jutalmazására, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzésre vagy személyi ösztönzésre a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére teljesíthető kifizetés, melyről önkormányzat esetében a polgármester, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni előzetesen egyeztetve az Akasztói Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportjának vezetőjével. 


(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatások összege nem haladhatja meg az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját költségvetésében szereplő személyi juttatások kiemelt előirányzat 12 %-át.


(3) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek készpénzben történő kifizetéseket az alábbi jogcímeken teljesíthetnek:

a) jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,

b) személyi juttatások közfoglalkoztatottak esetében ha a közfoglalkoztatott nem rendelkezik bankszámlával,

c) utólagos elszámolásra kiadott előleg,

d) eseti kifizetések (dologi és egyéb működési kiadások),

e) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetés,

f) jogcímtől függetlenül 200.000 Forint összeg alatti kifizetés,

g) esetenként a polgármester külön engedélye alapján 200.000 Forintnál nagyobb összegű kifizetés (kiemelt önkormányzati rendezvények, pályázatok).


12. §


(1) A Képviselőtestület a helyben működő bejegyzett civil szervezetek, az önszerveződő helyi közösségek, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az Akasztói Általános Iskola, valamint egyéb szervek és személyek részére az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművet térítésmentesen biztosítja, hozzájárulva így azok működéséhez. Ennek lebonyolítása, valamint az így biztosított közvetett támogatások nyilvántartása az Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv feladata, a közvetett támogatások igénybevételéről szóló külön rendelet előírásai figyelembevételével.


(2) A Képviselőtestület a helyben működő bejegyzett civil szervezetek, az önszerveződő helyi közösségek, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az Akasztói Általános Iskola, valamint egyéb szervek és személyek részére az önkormányzat irányítása alá tartozó Faluház Akasztó költségvetési szerv helyiségeit, valamint eszközeit térítésmentesen biztosítja, hozzájárulva így azok működéséhez. Ennek lebonyolítása, valamint az így biztosított közvetett támogatások nyilvántartása a költségvetési szerv feladata, a közvetett támogatások igénybevételéről szóló külön rendelet előírásai figyelembevételével.


(3) A Képviselőtestület a helyben működő bejegyzett civil szervezetek, az önszerveződő helyi közösségek, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az Akasztói Általános Iskola, valamint egyéb szervek és személyek részére az önkormányzat irányítása alá tartozó Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv gépjárművét térítésmentesen biztosítja, hozzájárulva így azok működéséhez. Ennek lebonyolítása, valamint az így biztosított közvetett támogatások nyilvántartása a költségvetési szerv feladata, a közvetett támogatások igénybevételéről szóló külön rendelet előírásai figyelembevételével.


(4) A Képviselőtestület által a civil szervek támogatása jogcímen tervezett 3.000.000 Forint összegű kiadási előirányzatának felhasználása – külön rendelet alapján – pályázati eljárás lefolytatását követően lehetséges.


(5) A Képviselőtestület az Akasztói Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére tűzoltó autó beszerzéséhez felhalmozási célú, vissza nem térítendő támogatást biztosít 2.500.000 Forint összegben.


13. §


(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


(3) Hatályát veszti 2017. április 30-ával Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.4.) önkormányzati rendelete.


Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VIII.11.) rendelet 43. § (1) bekezdésében a jegyző helyettesítésével megbízott:      Suhajda Antal                                                                    Némethné Nagy Nóra   

      polgármester                                                                          főtanácsosZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetésre került 2017. február 8.


Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VIII.11.) rendelet 43. § (1) bekezdésében a jegyző helyettesítésével megbízott:                                                                                              Némethné Nagy Nóra

                                                                                                    főtanácsosCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
33 KB
2.melléklet
33 KB
3.melléklet
33 KB
4. melléklet
33 KB
5. melléklet
33 KB
6. melléklet
45 KB
7. melléklet
49 KB
8. melléklet
34.5 KB
9. melléklet
32.5 KB
10. melléklet
30 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!