nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE
Hatályos:2020-02-01 -tól
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE
A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

(egységes szerkezetben)


Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló az 1993.évi CXIII. és az 1994. évi XVII. törvényekkel módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 54. illetőleg 58.§-aiban kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


I.RÉSZ

A RENDELET HATÁLYA


1.§


(1)     E rendelet hatálya a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat tulajdonában lévő

          - lakásokra, és

          -nem lakás céljára szolgáló helyiségekre (továbbiakban: helyiség) terjed ki.


(2)       Hatályon kívül helyezveII.RÉSZ

A LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSE


A lakások vételára


2.§


 (1)    A lakás forgalmi értékét - a jogszabályi előírások figyelembe vételével - ingatlanforgalmi értékbecslés alapján kell megállapítani.


(2)     A vételár megállapításakor az (1) bekezdés alapján megállapított forgalmi értékből le kell vonni a bérlőnek a lakásra fordított, a bérbeadó hozzájárulásával elvégzett és meg nem térített értéknövelő beruházásainak számlákkal igazolt értékét.3.§


(1)     Ha a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: lakástörvény) 49. §-a szerinti elővásárlási joggal rendelkező személy (a továbbiakban: elővásárlásra jogosult vevő) vásárolja meg, úgy a lakás vételára – az 5. §-ban meghatározott kivételekkel – a 2. § szerint meghatározott forgalmi érték (a továbbiakban: forgalmi érték).


(2)     A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság önkormányzati érdekből a lakás vételárát az (1) bekezdésben, illetve az 5. §-ban meghatározottnál alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.


Fizetési feltételek


4.§


(1)     Részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén a vevőnek A vételárat – az első vételárrészlet befizetése után - tizenöt év alatt,  havonta, egyenlő részletekben kell megfizetnie. A vevő ennél rövidebb törlesztési időtartamot is vállalhat.


(2)     Részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén a szerződés megkötésekor a vevő a megállapított vételár 20 %-át egy összegben köteles megfizetni.


(3)     Részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén a vételárhátralékra a vevő évente, az érintett naptári év első napján érvényes jegybanki alapkamat + 4 % mértékű kamatot köteles fizetni.


5.§


(1)     Ha az elővásárlásra jogosult vevő a teljes vételárat az adásvételi szerződés megkötésekor az eladó részére egy összegben megfizeti, úgy a lakás vételára

   a)   szociális helyzet alapján megállapított és költségelven megállapított lakbérű lakás esetében, amennyiben a bérlő arra határozatlan időtartamú bérleti szerződéssel rendelkezik, a forgalmi érték 65 %-a,

   b)   szociális helyzet alapján megállapított és költségelven megállapított lakbérű lakás esetében, amennyiben a bérlő arra határozott időtartamú bérleti szerződéssel rendelkezik, a forgalmi érték 80 %-a,

   c)   piaci alapon megállapított lakbérű lakás esetében a forgalmi érték 99 %-a.

E bekezdés alkalmazásában egy összegű fizetésnek minősül az az eset is, ha a vevő a vételár megfizetéséhez – az adásvételi szerződésben rögzített módon – pénzintézettől kölcsönt, vagy bármilyen lakáscélú támogatást vesz igénybe és azt a pénzintézet a szerződés megkötését követően 120 napon belül ténylegesen folyósítja.


(2) Amennyiben az elővásárlásra jogosult  vevő részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén a részletfizetésre legfeljebb 1 évi időtartamot vállal, úgy a lakás vételára

   a)     az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a forgalmi érték 90 %-a,

   b)     az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a forgalmi érték 95 %-a,

   c)     az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a forgalmi érték 99,5 %-a.


(3) Amennyiben az elővásárlásra jogosult  vevő részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén a részletfizetésre 1 évnél hosszabb, de legfeljebb 10 évi időtartamot vállal, úgy a lakás vételára

   a)     az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a forgalmi érték 95 %-a,

   b)     az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a forgalmi érték 99 %-a,

   c)     az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a forgalmi érték 99,5 %-a.


(4) Részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén, ha a vevő a szerződéskötést követően a fennálló teljes vételárhátralékát az eladó részére egy összegben megfizeti, úgy őt a vételár még meg nem fizetett részéből

   a)     az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben 10 %-os mértékű,

   b)     az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben 5 %-os mértékű,

   c)     az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben 0,5 %-os mértékű

engedmény illeti meg. Az e bekezdés szerinti engedmény nem vehető igénybe a fizetési késedelem miatt felhalmozott vételártartozásra vonatkozóan.


(5) Amennyiben a lakás olyan elővásárlásra jogosult  vevő részére kerül elidegenítésre, aki

   a)     nyugellátásban részesül és a háztartásában kizárólag nyugdíjasok, illetve 18. év alatti személyek élnek, vagy

   b)  a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján lakhatási támogatásban vagy lakbértámogatásban részesül,

úgy részletfizetési kedvezmény alkalmazása esetén a vevő a 4. § (3) bekezdésében meghatározott kamat 80 %-át köteles megfizetni.


(6) Az (5) bekezdésben szabályozott kedvezmény nem illeti meg azt, aki a szerződés megkötésekor lakástulajdonnal vagy üdülőtulajdonnal rendelkezik. Ezen körülmény fennállásának hiányáról a vevőnek írásban nyilatkoznia kell.


6.§


A részletek késedelmes megfizetése esetén a vevő - a Polgári Törvénykönyvnek a pénztartozás esetére megállapított szabályai szerint -  késedelmi kamatot köteles fizetni.


7.§


(1) A lakást az adásvételi szerződés alapján - az esetleges részletfizetési kedvezményre tekintet nélkül - a vevő tulajdonába kell adni.


(2)     Részletfizetési kedvezmény esetén a lakásra a vételár hátraléka és járulékai erejéig az eladó javára jelzálogjogot és ennek biztosítékaként elidegenítési és terhelési tilalmat kell alapítani. A jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével és törlésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.


8.§


Az elidegenítési és terhelési tilalom alóli mentesítést a vételár teljes megfizetése után lehet megadni.


A vételi jog gyakorlása


9.§


(hatályon kívül helyezve)


10.§


(hatályon kívül helyezve)


11.§


(hatályon kívül helyezve)


12.§


(hatályon kívül helyezve)Eljárási szabályok


13.§


(1)     Az elidegeníthető lakások körét a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság jelöli ki. A kijelölés nem jelent elidegenítési kötelezettséget.


(2)     A lakás elidegenítéséről – ha az értékesítésre a lakástörvény szerint elővásárlási joggal rendelkező személy részére kerül sor – az (1) bekezdés szerinti döntés figyelembe vételével a polgármester dönt.


(3)     A lakás elidegenítését a bérlő is kezdeményezheti.


(4)     Az (1) bekezdés alapján kijelölt lakások elidegenítését a lakástörvény szerint elővásárlási joggal rendelkező bérlőnél a polgármester is kezdeményezheti.


14.§


(Hatályon kívül helyezve)


15.§


(1)     Amennyiben a lakástörvény szerint elővásárlási joggal rendelkező bérlő a jogosultságával szabályszerű felhívás ellenére sem kíván élni, úgy az Önkormányzat a lakást – a lakástörvény 50. §-ában foglaltakra is figyelemmel - harmadik személy részére is értékesítheti.


(2)     Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, valamint az elővásárlási joggal nem terhelt, a 13. § (1) bekezdése alapján elidegeníthető lakások esetében a polgármester dönt a lakás  elidegenítésről, illetve – e rendelet keretei között - annak módjáról és feltételeiről.


(3)     Az e §-ban meghatározott esetekben a lakás eladási árát – a (4) bekezdésben meghatározott esetben a kikiáltási árat - a piaci forgalmi érték figyelembe vételével kell meghatározni. A vételárat a vevőnek egy összegben kell megfizetnie. Hitel felvétele esetében a polgármester részletekben történő fizetést is engedélyezhet, legfeljebb 120 napos határidőre.


(4)     Az e §-ban meghatározott esetekben a polgármester úgy is dönthet, hogy az elidegenítésre pályázat útján kerüljön sor.


16.§


(hatályon kívül helyezve)A szerződés megkötése


17.§


A lakások elidegenítéséről hozott döntések végrehajtásáról és az adásvételi szerződések megkötéséről a polgármester gondoskodik.


18.§


(1) Az eladó által tett eladási ajánlatnak tartalmaznia kell:

   a)     a lakás vételárát,

   b)     a vételár megállapítása alapjául szolgáló, az e rendeletben meghatározott körülményeket,

   c)     a fizetési feltételeket,

   d)     az ajánlati kötöttség időtartamát.


(2) Az eladó által tett eladási ajánlat alapján az ajánlati kötöttség időtartama a közléstől számított 60 nap.

19.§


(hatályon kívül helyezve)


20.§


Az adásvételi szerződés csak akkor köthető meg, ha a vevő igazolja, hogy az eladó felé nem áll fenn a lakással kapcsolatos tartozása.


20/A. §


A szerződéskötéssel kapcsolatos költségeket a vevő viseli. Ezen költségeket a vevő a szerződés megkötésekor köteles megfizetni.


III.RÉSZ

A HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSE


Eljárási szabályok


21.§


A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kijelölheti azon helyiségek körét, amelyeket az Önkormányzat hosszú távon nem kíván elidegeníteni (tilalmi lista).


21/A. §


A helyiségek elidegenítéséről szóló döntés meghozatalára, valamint az elidegenítésre vonatkozó egyéb szabályokra – az e rendeletben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel - a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet előírásait kell megfelelően alkalmazni.


21/B.§


Hatályon kívül helyezve


21/C.§

Hatályon kívül helyezve


22.§


(1) A helyiség vételára, illetve pályázat esetében a kikiáltási ára – az (1a) bekezdésben meghatározott kivételekkel – megegyezik az ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értékkel.

(1a) Amennyiben a helyiséget a bérlő vásárolja meg, a vételár meghatározásánál – a 21/A. § alapján döntésre jogosult szerv vagy személy döntése alapján – figyelembe lehet venni a bérlő által a helyiségben a bérbeadó hozzájárulásával végzett, olyan a bérbeadó kötelezettségi körébe tartozó beruházásokat, amelyek növelték az ingatlan értékét feltéve, hogy a beruházás költségeit a bérbeadó nem ellentételezte. Ebben az esetben a vételár megállapításánál a forgalmi érték csökkenthető a beruházás által eredményezett értéknövekedés időarányos értékével.

 (2) Ha a helyiséget a Lakástörvény alapján elővásárlásra jogosult veszi meg, a vételár mértéke – figyelemmel a Lakástörvény 60. §-ának rendelkezéseire - a helyi forgalmi értéket nem haladhatja meg.


23. §


(1) A helyiségek elidegenítését a bérlőnél a polgármester is kezdeményezheti. Ebben az esetben az ajánlati kötöttség időtartama 90 nap.

(2) A helyiség elidegenítését a bérlő is kezdeményezheti.


24.§


Hatályon kívül helyezve


25.§


Hatályon kívül helyezve
Fizetési feltételek


26.§


(1) A helyiség vételárát a vevőnek – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – egy összegben kell megfizetnie.

(2) A polgármester a vételár vagy annak egy része megfizetésére legfeljebb 120 napos haladékot engedélyezhet, amennyiben a vevő a vételárat részben vagy egészben banki hitelből fizeti meg.

(3) Amennyiben a helyiséget a bérlő vásárolja meg, úgy a 21/A. § alapján döntésre jogosult szerv vagy személy a vevő kérelmére részletfizetést engedélyezhet. Ebben az esetben a 21/A. § alapján döntésre jogosult szerv vagy személy döntésétől függően

   a)     a vevőnek a vételár legalább 30 %-át a szerződéskötéskor egy összegben meg kell fizetnie,

   b)     a vételárból fennmaradó részt a vevőnek legfeljebb 60 hónap alatt, egyenlő részletekben kell megfizetnie,

   c)     a vételárhátralékra a vevőnek évente, az érintett naptári év első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű ügyleti kamatot kell fizetnie.

(4) A (3) bekezdés szerinti részletfizetés engedélyezése esetén a helyiségre a vételár hátraléka és járulékai erejéig az eladó javára jelzálogjogot és ennek biztosítékaként elidegenítési és terhelési tilalmat kell alapítani. A jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével és törlésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.

(5) A (3) bekezdés szerinti részletfizetés engedélyezése esetén amennyiben a vevő 60 napot meghaladó késedelembe esik, úgy  a kedvezményt meg lehet tőle vonni..


A szerződés megkötése


27.§


Az adásvételi szerződés megkötéséről a polgármester gondoskodik.


28.§


Az adásvételi szerződés nem köthető meg a bérlővel, ha a bérbeadó vagy a közüzemi szolgáltatók felé tartozása áll fenn.


29.§


Hatályon kívül helyezve


IV.RÉSZ

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS SZABÁLYAI


30. – 44. §


Hatályon kívül helyezveV.RÉSZ

HATÁLYBALÉPÉS


45.§


Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


46. §


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elidegenítések lebonyolításáról az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött megállapodás útján gondoskodjon.

Módosította a 27/1994. (XI.4.), a 24/1998. (XI.09.), a 19/2000. /XI.06.), a 14/2003. (V.14.), a  15/2004. (IV.30.), a 27/2005. (XII.05.), a 28/2007. (XI.28.), a 17/2009. (V.29.), a 26/2009. (X.01.), a 27/2010. (XI.5.), a 42/2011. (XII.19.), a 15/2012. (II.28.), a 6/2014. (II.28.), a 20/2015. (VI.26.), a 7/2016. (IV.1.) , a 11/2016. (IV.28.) és az 5/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet.

elnevezést módosította az 5/2020. (I.31.) önko. rendelet

elnevezést módosította az 5/2020. (I.31.) önko. rendelet

elnevezést módosította 5/2020. (I.31.) önko. rendelet


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!