nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2004 (III.1..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-06-27 - 2019-12-17
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2004 (III.1..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

Gyöngyöstarján község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közművelődés intézmény -és tevékenységrendszerének védelme, a civil szerveződések feladatvállalása a közművelődésben a közművelődés finanszírozási rendszerének szabályozása, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében - a helyi sajátosságok figyelembevételével - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvényben (a továbbiakban: Tv.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §   (1)        Gyöngyöstarján község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevő intézmények és szervezetek támogatását.
    (2)        Az Önkormányzat feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását, a szakmai tevékenység és szolgáltatás tekintetében eltérő intézmények megfelelő szintű működését. Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges színterek, intézményi háttér és infrastruktúra feltételeinek megteremtéséről, a már meglévő intézményi háttér felújításáról, fejlesztéséről.
        
2. §        (1)        A közművelődési koncepció elkészítésével, majd ezután a rendelet megalkotásával a Képviselőtestület célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével - a helyi hagyományok lehetőségek és sajátosságok alapján - egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és finanszírozási alapelveket, továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához a község hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.
    (2)        Kulturális élethez kötődő további önkormányzati célok:
a)    a községi rangból adódó írott és íratlan kötelezettségek teljesítése
b)    részben az információs társadalom felé haladás, részben a magyarországi és a magyar nemzetet érintő globális folyamatok értelmezésének segítése
c)    a nemzeti, regionális és kistérségi stratégiák kialakításakor a község kulturális érdekképviselete, az esélyegyenlőség szolgálata
d)    a község sajátos kulturális értékei jellegzetességeinek megőrzése, ezen  értékek felkutatása és közkinccsé tétele, figyelmet fordítva a még meglévő, vagy feleleveníthető községi hagyományokra 
e)    a község népességmegtartó képességének megőrzése, illetve növelése
f)    a lakosság közösségi és képességfejlesztő erőinek, törekvéseinek szolgálata, támogatása,
g)    a község kulturális arculatának kialakítása a lakosság polgárosodásának elősegítése.
        
        A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és formái
        
3. §        (1)        A község minden polgárának és közösségének joga, hogy
a)    megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbség önismerete formálásában, valamint - a rendelkezésre álló eszközök útján - ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze
b)    igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények nyújtotta, valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő szolgáltatásokat
c)    gyarapítsa műveltségét, készségét, közösségi művelődési céljainak megvalósítása érdekében az önkormányzat közművelődési partnereitől színteret, szakmai, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.
    (2)        [5] Az Önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott és működtetett közművelődési intézmények, közösségi színterek és közművelődési megállapodások útján látja el.
    (3)        Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem kötelezhetik el magukat.
    (4)        Az Önkormányzat közművelődési megállapodást akkor köthet, ha az általa vállalt feladat ellátására nincs intézményi feltétel.
    (5)        A helyi közművelődési feladatok ellátásában, az Önkormányzat a civil közösségek, szervezet, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet végző gazdasági vállalkozók közreműködését is igénybe veszi.
    (6)        [2] Az Önkormányzat a Polgármester és a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság útján gondoskodik a település közművelődési feladatainak koordinálásáról.
    (7)        Az Önkormányzat intézményei útján is tájékoztatja a község lakóit a közművelődési lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy
a.    a közművelődési programokat ismertesse a helyben szokásos módon
b.    az önkormányzati fenntartású intézmények a programjaikat plakátokon, saját intézményi hirdetőplakátokon és szórólapokon is tegyék közzé.
        
        Az önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatai
        
4. §        (1)        Az Önkormányzat közművelődési feladatait szakmai koncepció alapján végzi, amelynek tartalmát a civil szervezetekkel, az intézményekkel és a polgárokkal egyeztetve határozza meg.
    (2)        Az Önkormányzat a településen kialakult művelődési hagyományokra, a község fejlesztésének koncepciójára valamint az intézmények, civil szervezetek és a polgárok tevékenységére alapozva a közművelődés sajátos eszközrendszerével biztosítja a vállalt feladatainak ellátását.
    (3)        Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatai:
a)    az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése
b)    a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása
c)    az egyetemes, nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása
d)    az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
e)    a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése
f)    a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése
g)    a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása
h)    egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
    (4)        Az Önkormányzat segíti, illetve támogatja továbbá
a)    a község szellemi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítését, a lakosság élet- és munkaképességének javítását
b)    a község tehetséges és kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységét
c)    az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit, közösségi életét
d)    a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését, művelődési kezdeményezéseit
e) a helyi kulturális értékek védelmét
f) a humán és közhasznú információs szolgáltatásokat, a helyi művelődésszociológiai kutatásokat.
        
        Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei
        
5. §        (1)        [2] Az Önkormányzat a 4. § (3) bekezdésében meghatározott feladatait, az általa fenntartott Integrált Közösségi és Szolgáltató Téren keresztül látja el, illetve szükség szerint közművelődési megállapodásokat köt. 
    (1a)    [5] Az Önkormányzat a 4. § (3) bekezdésében meghatározott feladatait a következő közösségi színtereken látja el:
a) Integrált Közösségi és Szolgáltató tér - Közösségi Ház: Gyöngyöstarján, Rákóczi út 1.
b) Művelődési ház - Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 5.
c) Falumúzeum - Gyöngyöstarján, Dobó u. 32.
    (1b)    [5] Az (1a) bekezdés c) pontjában megjelölt közösségi színtéren történő feladatellátás a Világos Szándékkal Gyöngyöstarjánért Egyesülettel együttműködésben történik.
    (2)        Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:
•    a község oktatási intézményeivel
•    a községi székhelyű, közművelődési feladatot is ellátó társadalmi szervezetekkel, civil szervezetekkel
•    egyházzal
•    közművelődési feladatot vállaló magánszemélyekkel
•    a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel
    (3)        A (2) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel és magánszemélyekkel sajátos, hiánypótló, az önkormányzati intézmények által nem ellátott községi jellegű közművelődési feladatok teljesítése érdekében az Önkormányzat közművelődési megállapodással szerződéses kapcsolatot létesíthet. A megállapodás megkötéséről a Képviselőtestület dönt.
        
        A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
        
6. §        (1)        A Tv. és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket az Önkormányzat képviselőtestülete gyakorolja.
    (2)        [2] Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmény tevékenységét szakmailag önállóan látja el, az alapító okiratban foglaltak szerint. Konkrét feladatait éves munkatervében rögzíti, amelyet minden évben a Képviselő-testület által meghatározott időpontban a Képviselő-testület elé kell terjesztenie jóváhagyás céljából.
    (3)        [2] Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér munkájáról évente köteles a képviselő-testületnek beszámolni
    (4)        [4] A településszintű rendezvények előkészítésében a Kulturális és Településfejlesztési Bizottság minden esetben részt vesz. A programok kidolgozása, és azok lebonyolítása szakmailag az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér feladata, melynek megvalósításában – a rendezvény jellegének megfelelően – a helyi köznevelési intézmények részt vesznek.
        
        A közművelődési feladatok finanszírozása
        
7. §        (1)        Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a különböző alapítványokból pályázati úton elnyerhető támogatás.
    (2)        Az Önkormányzat határozza meg a központi költségvetési forrásból - a közművelődési feladatok támogatására - biztosítandó pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt, lehetőleg az éves költségvetési rendeletében.
    (3)        Az intézmények a pénzmaradványaikat, illetve az elért többletbevételeiket csak képviselőtestületi jóváhagyást követően használhatják fel.  
    (4)        [4]
    (5)        [3] Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér épülethez tartozó helyiségek bérbeadása esetén a bérleti díjat az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér programszervezői szedik be.
    (6)        [4] A Művelődési Ház nagytermének és előterének bérbeadása esetén a Bérlővel történő egyeztetési feladatok ellátása, a bérleti szerződés előkészítése, a díjak beszedése és az Önkormányzat számlájára történő befizetése az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér programszervezők feladatkörébe tartozik, a bérleti díjról az Önkormányzat állítja ki a számlát.
    (7)        [3] Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér épülethez tartozó helyiségek bérbeadása esetén a bérleti szerződést az Önkormányzat köti meg.
    (8)        [4] A köznevelési feladatok ellátását is szolgáló Művelődési Ház épületében a köznevelési alapfeladatok ellátása és megszervezése megelőzi az Önkormányzat által ellátott közművelődési és egyéb feladatok megszervezését és ellátását. 
    (9)        [4] Az Önkormányzat által ellátott közművelődési és egyéb feladatok megszervezése és ellátása körében keletkezett költségeket és kiadásokat külön kell nyilvántartani.
        
8. §    [4]        
        
        Záró rendelkezések
        
9. §        (1)        Ezen rendelet 2004. március 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
    (2)        E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 8/2000. (V. 24) rendelet hatályát veszti.



[1].     A 7/2004. (III. 1.) rendelet kihirdetve 2004. március 1-jén, a kihirdetés napján lép hatályba.
[2].     A 26/2011. (X. 28) számú rendelet kihirdetve 2011. október 28-án, hatályba lép 2011. október 29-én.
[3].     A 12/2012. (VI. 22.) rendelet hatályba lép 2012. június 23-án.
[4].     A 32/2012. (XII. 21.) önkormányzati  rendelet hatályba lép 2013. január 1-jén.
[5] A 10/2015. (VI. 26.) önkormányzati  rendelet hatályba lép 2015. június 27-én.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!