nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 3/2018 (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-02-16 - 2019-05-31
Tiszacsege Város Önkormányzata 3/2018 (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva Tiszacsege Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya
1.§


A rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületére és annak bizottságaira, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

a) 1.485.571 ezer Ft költségvetési bevétellel, 

b) 1.498.696 ezer Ft költségvetési kiadással és

c) 13.125 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.


 (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 5.007 ezer Ft a működési hiány és 8.118 ezer Ft a felhalmozási hiány.


 (3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján határozza meg a képviselő-testület.


3.§


(1) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. - 4. mellékletek tartalmazzák.

(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák.

(3) A működési hiány belső finanszírozása az előző évi költségvetési pénzmaradvány felhasználásával történik.


3. A költségvetés részletezése

4.§


(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet határozza meg.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet határozza meg.


5.§


(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.

(3) A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.

(4) A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 13. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 14. melléklet szerint részletezi. 


6.§


(1) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a céljelleggel adott támogatások között az egyéb civil szervezetek és egyéb feladatok támogatására jóváhagyott keretösszeg (15. melléklet, 9. sorszám) felhasználását a polgármester hatáskörébe ruházza át.

(3) A (2) bekezdésben szereplő támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásának módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.

(4) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.


7.§


(1) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 16. – 36. mellékletek tartalmazzák. 

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2018. évi keretét 200.000 Ft-ban állapítja meg. 


8.§


(1) Az önkormányzat a kiadások között 8.000 ezer Ft általános tartalékot állapít meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékának felhasználási jogát a polgármesterre ruházza át, a polgármester a tartalékkeret felhasználásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.


9.§


(1) Államháztartáson kívüli forrás átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat. Az átvett pénzeszköz kizárólag a támogató által megjelölt célra használható fel. 


(2) A 2 millió Ft-ot meg nem haladó államháztartáson kívüli források átvételéről a polgármester, e fölötti összeg esetében a Képviselő-testület jogosult dönteni.


4. A költségvetés végrehajtásának, módosításának és a gazdálkodás szabályai

10.§


(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.

 (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten 50 millió Ft összeghatárig, esetenként pedig 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a képviselő-testületnek, és egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tenni. Ezen előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.

 (4) Az intézmények finanszírozása havi ütemezésben finanszírozási terv alapján nettó módon történik.

(5) A polgármester gazdasági eseményenként 8 millió Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. A polgármester a döntéséről legkésőbb a következő rendes ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(6) Az önkormányzat intézményeinél tervezett üres álláshelyek betöltése csak a polgármester előzetes engedélyével lehetséges. Az üres álláshelyekre betervezett előirányzat más kiadások finanszírozásához nem használható fel.


5. Hatályba léptető és záró rendelkezések

11 .§


(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. 

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 36/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.


Tiszacsege, 2018. február 16.                                                    Szilágyi Sándor                            dr. Bóné Mónika

                                                      polgármester                                      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
01_2018 melléklet_3_2018
681.03 KB
02_2018 melléklet_3_2018
629.73 KB
03_2018 melléklet_3_2018
626.98 KB
04_2018 melléklet_3_2018
624.45 KB
05_2018 melléklet_3_2018
320.91 KB
06_2018 melléklet_3_2018
369.71 KB
07_2018 melléklet_3_2018
260.19 KB
08_2018 melléklet_3_2018
329.59 KB
09_2018 melléklet_3_2018
251.66 KB
10_2018 melléklet_3_2018
279.08 KB
11_2018 melléklet_3_2018
260.38 KB
12_2018 melléklet_3_2018
266.61 KB
13_2018 melléklet_3_2018
269.05 KB
14_2018 melléklet_3_2018
262.16 KB
15_2018 melléklet_3_2018
269.25 KB
16_2018 melléklet_3_2018
543.06 KB
17_2018 melléklet_3_2018
543.03 KB
18_2018 melléklet_3_2018
541.66 KB
19_2018 melléklet_3_2018
540.98 KB
20_2018 melléklet_3_2018
422.69 KB
21_2018 melléklet_3_2018
422.69 KB
22_2018 melléklet_3_2018
383.52 KB
23_2018 melléklet_3_2018
422.33 KB
24_2018 melléklet_3_2018
426.09 KB
25_2018 melléklet_3_2018
423.87 KB
26_2018 melléklet_3_2018
384.27 KB
27_2018 melléklet_3_2018
383.8 KB
28_2018 melléklet_3_2018
423.34 KB
29_2018 melléklet_3_2018
422.9 KB
30_2018 melléklet_3_2018
423.14 KB
31_2018 melléklet_3_2018
383.88 KB
32_2018 melléklet_3_2018
409.43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!