nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-27 -tól
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének


a) kiadási főösszegét 19 755 ezer Ft-ban,

              ezen belül:

- Személyi jellegű kiadások                                       10 167 ezer Ft

- Munkaadót terhelő járulékok                                      2 110 ezer Ft

- Dologi és egyéb folyó kiadások                                 5 225 ezer Ft

- Támogatásértékű működési kiadások                           180 ezer Ft

- Működési célú pénze. átad. ÁH-n kívülre                      133 ezer Ft

- Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          75 ezer Ft

- Támogatási kölcsön nyújtása Áh-n kívülre                      50 ezer Ft

- Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.                         371 ezer Ft

- Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.                      62 ezer Ft

- Beruházások                                                            1 372 ezer Ft

- Részesedés vásárlás                                                    10 ezer Ft


b) bevételi főösszegét 24 300 ezer Ft-ban

            ezen belül:      

- Intézményi működési bevételek                                  1 302 ezer Ft

- Közhatalmi bevételek                                                 1 295 ezer Ft

- Működési célú költségvetési támogatás                       9 978 ezer Ft

- Támogatásértékű működési bevételek                         6 159 ezer Ft

- Működési célú pénzeszközök átvétele                            201 ezer Ft

- Államháztartáson belüli megelőlegezések                       426 ezer Ft

- Támogatási kölcsön visszatér. Áh-n kívülről                     50 ezer Ft

- Előző évek pénzm. működési célú igénybevét.             4 763 ezer Ft

- Sajátos felhalmozási és tőkebevételek                             26 ezer Ft

állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat 2015. évi teljesített működési bevételeit és működési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2015. évi teljesített felhalmozási célú bevételeit és felhalmozási célú kiadásait (felújítások, beruházások) e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
5. § A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § A képviselőtestület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 10. mellékletben foglalt részletezés alapján 40 616 ezer Ft-ban állapítja meg.
10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat 2015. évi maradvány-kimutatását e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
12. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
13. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
14. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
15. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések


16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Hosszúvíz, 2016. május 25.           

           Máté-Botos Ivett                                                                  Hajdu Szabina

             polgármester                                                                            jegyzőZáradék:


A rendelet 2016. május 26. napján kihirdetésre került.
Hosszúvíz, 2016. május 26.                                                                                                  Hajdu Szabina

                                                                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
36 KB
2. melléklet
28.5 KB
3. melléklet
37 KB
4. melléklet
24 KB
5. melléklet
21.5 KB
6. melléklet
23 KB
7. melléklet
29.5 KB
8. melléklet
10.68 KB
9. meléklet
13.86 KB
10. melléklet
12.83 KB
11. melléklet
13.04 KB
12. melléklet
10.04 KB
13. melléklet
11.8 KB
14. melléklet
12.56 KB
15. melléklet
12.34 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!