nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-08-26 -tól
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.23.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterületek rendjéről

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed az épített környezetet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 13. pontjában meghatározott, Magyargéc közigazgatási területén lévő közterületre, amennyiben a közterületet nem az Étv. 54. § (4)-(7) bekezdéseiben megfogalmazott rendeltetéseknek megfelelően kívánják használni.

(2) Turisztikailag kiemelt terület nincs Magyargéc közigazgatási területén.


2. § A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik állandó, vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.2. A közterület rendeltetésétől eltérő célú használata


3. § (1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) engedély szükséges.


4. § (1) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni:

a) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet elhelyezésére,

b) árusítóhely, árusító és egyéb fülke, sátor, pavilon, bódé (pl. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, ruházat árusítására szolgáló) elhelyezésére,

c) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdető-berendezés és köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, stb.) elhelyezésére,

d) közterület filmforgatási célú használatára

e) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére,

f) hulladékgyűjtő konténer közterületen történő 3 napot meghaladó tárolásához,

g) idény jellegű alkalmi és mozgóárusításra, javító-szolgáltató tevékenységre,

h) mozgóbolt üzemeltetésére

i) turisztikai célú közlekedési eszközökkel történő szolgáltatáshoz (hintó- és sétakocsikázás, kisvonatozás, sétarepülés, stb.)

j) kiállítás, vásár, alkalmi vásár-, sport-, kulturális és cirkuszi rendezvények, továbbá mutatványos (céllövölde, vásári játékok, körhinták) tevékenység céljára,

k) tüzelő 7 napon túli tárolásához,

k) ideiglenes jellegű építmény elhelyezésére, kialakítására (pl. felvonulási épület, lakodalmas sátor),

l) 2000 kg – 3500 kg legnagyobb össztömeget meghaladó súlyú üzemképes jármű, autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz pótkocsi és lakókocsi, valamint munkagép közterületen történő 24 órát meg haladó tárolásához. Tárolásnak minősül, ha a jármű engedély nélkül 24 óránál hosszabb ideig közterületen várakozik,

m) 3500 kg legnagyobb össztömeget meghaladó súlyú üzemképes jármű, autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz pótkocsi és lakókocsi, valamint munkagép közterületen történő 6 órát meg haladó tárolásához. Tárolásnak minősül, ha a jármű engedély nélkül 6 óránál hosszabb ideig közterületen várakozik,

n) 3500 kg legnagyobb össztömeget meghaladó súlyú üzemképes jármű, autóbusz, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz pótkocsi és lakókocsi, valamint munkagép közterületen történő 72 órát meg nem haladó tárolásához a Rákóczi út 75. szám előtt. Tárolásnak minősül, ha a jármű engedély nélkül 6 óránál hosszabb ideig közterületen várakozik,

o) üzemképtelen gépjármű tárolása,

p) a településen található forgalomkorlátozó tábla (pl.: súlykorlátozás) alóli engedély.


(2) Tilos árusítani:

a) baleseti gócnak tekintett útkereszteződés előtt és után 100 m távolságon belül,

b) közparkokban.


5. § (1) A közterület-használat:

a) állandó jelleggel – határidő nélkül, vagy

b) ideiglenes jelleggel – meghatározott időre, illetőleg feltétel bekövetkeztéig engedélyezhető.


            II. Fejezet

A közterület-használati engedélyezési eljárás szabályai


3. Az engedélyező hatóság és az engedély iránti kérelem


6. § (1)A képviselő-testület a közterület-használattal kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre

átruházza.

(2) A kérelmeket az önkormányzat hivatalnál kell előterjeszteni.


7. § (1) A közterület-használati engedélyt az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell kérelmeznie annak, aki a közterületet használni kívánja.

(2) Ha a közterület állandó jellegű használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület, vagy más építmény elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építési (létesítési) engedély iránti kérelemben az építtetőnek kell kérnie.

(3) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt az építtetőnek vagy a kivitelezőnek kell kérnie.

(4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakó- (székhely-, telep-) helyének címét, adóazonosító számát vagy jelét, a tevékenység végzésére jogosító okirat számát,

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt kérő állandó jelleggel kívánja használni, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes,

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását

(5) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát (pl.: vállalkozói igazolvány, iparjogosítvány, működési engedély, bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás, őstermelői igazolvány),

b) helyszínrajzot, vagy vázrajzot, amelyen feltüntetik a használni kívánt közterületen és annak közvetlen környezetében található létesítményeket, köztárgyakat és úttartozékokat, illetve az igénybe veendő közterületet.


8. § (1) A közterület-használati kérelem elutasítható, amennyiben a közterület korlátozott nagysága, befogadóképessége, illetve a tevékenység végzéséhez szükséges feltételek korlátozottsága ezt indokolja, vagy amennyiben a már kiadott közterület-használati engedélyhez kötött tevékenységek mellett további tevékenység végzése nem biztosítható.

(2) Közterületi értékesítéshez, alkalmi rendezvényen történő árusítás, és mozgóbolt útján történő árusításhoz közterület-használati engedély csak akkor adható, ha a kereskedő rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabály által előírt feltételekkel.


9. § A közterület-használat mértékének és módjának ellenőrzése a polgármester által megbízott személy feladata.


4. A közterület-használati engedély


10. § (1) A közterület-használat a 7. § (2) bekezdésében említett esetben csak az építési munka végzésének tartamára engedélyezhető.

(2) A közterület időszakonként megismétlődő használatára (pl. gyümölcs- és zöldségárusítás, göngyöleg elhelyezése céljából) esetenként legfeljebb 1 évre (idényre, hónapra) lehet engedélyt adni.

(3) Érvényes közterület-használat jogutódlásának engedélyezését kérni kell az engedélyező hatóságtól.


11. § (1) Az engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes nevét, lakóhelyének, székhelyének címét, a tevékenység végzésére jogosító okirat számát,

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes,

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét, a fizetésének módját, a díjfizetés elmulasztásának esetén annak jogkövetkezményeit,

e) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot helyreállítására a közterület-használat folytán előállt rongálások saját költségén történő helyreállítására, valamint a használt közterület visszaadás előtti feltakarítására való kötelezettség előírását,

f) figyelmeztetni kell az engedélyest arra, hogy az általa engedély alapján használt közterületet – tartozékaival együtt (járda, útburkolatok, fák, csatornák, árkok, korlátok, építmények, úttartozékok) – mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani, ahányszor az általa gyakorolt közterület-használat következményeként jelentkező hiba kiújul,

g) figyelmeztetni kell arra, hogy ha e rendeletben foglalt a kötelezettségének nem tesz eleget, az engedélyező hatóság az engedélyes veszélyére és költségére jogosult elvégeztetni a közterület és tartozékai eredeti állapotának helyreállítását.

(2) Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset-, és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet és nem zavarhatja a gyalogos és gépjármű közlekedését.

(3) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell jelölni, hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen vagy közvetlen kézből vagy járműről történhet-e.

(4) Építési munkával kapcsolatban az engedélyben elő kell írni, hogy a közterületet használó köteles az igénybevett terület és annak közvetlen környékét folyamatosan tisztántartani, a téli síkosság-mentességet biztosítani, a göngyöleg és a szemét elszállításáról, valamint a közterületi létesítmény karbantartásáról gondoskodni.

(6) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(7) Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell:

a) kérelmezővel,

b) pénzügyi előadóval, mint a közterület-használati díj beszedésével megbízott személlyel.


12. § (1) A közterület-használat szabályszerűségének ellenőrzéséről a polgármester gondoskodik.

(2) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélkül, vagy attól eltérő használata esetén a használót a polgármester határidő kitűzésével felhívja a használat megszüntetésére, és a közterület saját költségen – kártalanítási igény nélkül történő – eredeti állapotának helyreállítására.


5. A közterület-használat időtartama


13. § (1) A közterület-használati engedélyt határozott – legfeljebb 1 éves – időtartamra lehet kiadni, a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel.

(2) A közterület-használati engedély

a) ideiglenes jelleggel, meghatározott időpontra, vagy meghatározott időszakra,

b) a megállapított feltétel bekövetkeztéig,

c) visszavonásig

érvényes.

(3) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.

(4) A filmforgatás célú közterület használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.

(5) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterületet-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti eseményt esetén az esetleges kárelhárítás és helyreállítást követően újra biztosítani kell.

(6) A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik.

(7) A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható.

(8) A közterület-használati engedély visszavonható, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra, vagy módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti. Erre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.


6. A közterület-használati díj


14. § (1) Az engedélyes a közterület használatáért a 2. számú mellékletben meghatározott díjat köteles fizetni.

(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3) A közterület-használati díj az önkormányzat költségvetését illeti meg.

(4) A fizetendő közterület-használati díjat és megfizetésének módját a képviselő-testület rendeletében foglaltak alapján az engedélyben a polgármester határozza meg.

(5)  

a) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett naptári év, hó, nap, valamint m2 egésznek számít.

b) A  díj mértékét a mellékletben feltüntetett idő és terület egységnél kevesebb időre számítani nem lehet.

(6) A közterület-használati díjat Magyargéc Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára, vagy házipénztárába kell befizetni.

a) ideiglenes, alkalmi jellegű közterület-használat esetén legkésőbb az engedély jogerőre emelkedésekor

b) állandó jellegű közterület-használat - határozatlan vagy 1 hónapnál hosszabb időtartamú közterület-használati engedély – esetén havonta, illetve legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig a településen töltött alkalmak alapján kell a közterület-használati díjat megfizetni.

c) a közterület-használati díj legkisebb mértéke 200 Ft-nál kevesebb nem lehet.

(7) A közterület használati díjból maximum 50% díjkedvezmény adható.


7. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól


15. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) a fegyveres erők, a rendészeti szervek, a mentők és létesítményeik elhelyezése,

b) a közműveknek (elektromos-, gáz-, víz- és csatornázási művek), valamint a köztisztasági feladatok ellátását szolgáló közérdekű létesítmények és berendezések elhelyezése,

c) a postai és a hírközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezése,

d) a közforgalmú közúti szervek (vállalatok) a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezése,

e) a szobrok, emlékművek, dísz-kutak, vízmedencék, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és köztárgyak elhelyezése,

f) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után.

   g) kifejezetten közérdekű sport, kulturális vagy jótékonysági rendezvényekhez.


(2) A közterület-használati engedélyt – a közterület-használati díj fizetésére történő kötelezés mellőzésével – kell kiadni továbbá:

a) az önkormányzat saját és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek beruházásában végzett építési, felújítási munkálatok esetében a vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidő lejártáig,

b) az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek által szervezett valamennyi rendezvény esetében,

c) karitatív, jótékonysági rendezvény esetén, kivéve, ha a rendezvény szervezője egyéni vagy társas vállalkozó.


16. § (1) A polgármester a díj fizetésének kötelezettsége alól, kérelemre mentességet adhat:

a) ha a közterület használatára tartós közérdek,

b) adomány-gyűjtés, vagy jótékony célú rendezvény céljából kerül sor, feltéve, hogy az a

település kulturális és szociális érdekeinek megfelel, és nem kapcsolódik hozzá

kereskedelmi tevékenység

c) Filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat esetén mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.

(2) Abban az esetben, ha a közterületi építési munka végzése miatt a közterületi értékesítés

vagy a kereskedelmi tevékenységből képződő bevétel csökkenése várható, a 2. mellékletben

meghatározott díjat a polgármester átruházott hatáskörében legfeljebb 50%-al csökkentheti.


17. § A közterület-használati díj megfizetésének kötelezettsége alól nem adható felmentés, ha

a kérelmező a közterületet a szükséges engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól

eltérően használja.


8. A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása


18. § (1) Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig ismételten nem tesz eleget.

(2) Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély egyidejű visszaadása mellet az engedélyező hatóságnak bejelenteni.

(3) Ha az engedély érvényét veszti, az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. Ez a kötelezettség az engedélyest építési (létesítési) engedély alapján végzett építési munka esetében csak akkor terheli, ha az engedély megadásának feltételeként előírják.

(4) Ha a közterület-használat a (2) vagy (3) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.


9. A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei


19. § (1) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyező hatóság felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani.

(2) Azt, aki közterületet engedélyhez kötött esetben engedély nélkül vagy az engedélyben foglalt feltételektől eltérő módon használ, az engedély nélküli vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére lehet kötelezni.

(3) Ha a közterület engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel – kérelmére – a hatóság a közterület-használatot engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett következmények alól.


10. A játszótér használatának szabályai


20. § (1) Magyargéc Község Önkormányzat tulajdonában álló játszóteret, azon felállított játékokat, rendeltetésének, korosztályának megfelelően, saját felelősségére bárki ingyen használhatja.

(2) A játszótéri eszközök álagának – a természetes elhasználódáson túli-romlása, rongálása nélkül használhatók. A gondatlan károkozók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szabályai, míg a szándékosan kárt okozók ezen, felül a kár mértékétől függően szabálysértési vagy büntető jogi felelősséggel tartoznak.

(3) A játszótéri játékokat 14 éven aluli gyerekek használhatják. A játszótereket 6 éven aluli gyerekek csak felnőtt felügyelete mellet látogathatják.

(4) A játszótérre a közegészségügyi követelmények betartása érdekében szigorúan tilos kutyát, vagy más állatott bevinni, beengedni.

(5) A játszótereken alkoholt fogyasztani, szemetelni, a növényzetet károsítani tilos!

(6) A játszótéren kerékpározni, motorkerékpározni, mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni tilos!III. Fejezet

Záró és vegyes rendelkezések


21. § A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.22. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Magyargéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról és használati díjairól szóló 7/2001. (VII. 6.) önkormányzati rendelete.Magyargéc, 2013. augusztus 21.Velki Róbert

Szelesné Skrabák Éva

polgármester

jegyző megbízásából
Szivos-Lőrik Edit


aljegyző


Kihirdetve:

Magyargéc, 2013. augusztus 23.

                                                                                                    


Szelesné Skrabák Éva


jegyző
Szivos-Lőrik Edit


aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Közterület-használati kérelem
31.5 KB
A közterület-használati díjak
42 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!