nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015 (IX.30.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2020-01-31 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015 (IX.30.) Ör. számú rendelete
a szociális ellátások és a szociális igazgatás helyi szabályairól

Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.) 32. § (3) bekezdésében, 37/D. § (3) bekezdésében továbbá a 132. § (4) bekezdés g.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyben jelentkező szociális gondok enyhítésére, a rászorulók megsegítésére az alábbi rendeletet alkotja:


I. fejezet

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK


1. §.

(1) E rendelet célja, hogy meghatározza a helyi sajátosságoknak megfelelő szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben biztosított szociális ellátások formáit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit.


(2) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy az általa biztosított és megszervezett szociális gondoskodás célja és rendeltetése az, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik életkoruk, egészségi állapotuk, jövedelmi és vagyoni helyzetük folytán problémáik megoldására önerőből nem képesek.


2. §.

(1) A rendelet hatálya – a Sztv. 3. §-ában foglaltak alapján - kiterjed:


a.) Ebes illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra;


b.) a település közigazgatási területén élő bevándorolt személyekre;


c.) a település közigazgatási területén élő, letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre;


d.) a magyar hatóságok által menekültként elismert, a település közigazgatási területén élő személyekre;


e.) arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevételekor úgy nyilatkozott, hogy tartózkodási helye a település közigazgatási területén van.


(2) Az önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül köteles az arra rászorulónak – ide értve a Sztv. 3. § (2) bekezdésében foglalt személyeket is – települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya az arra rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti.[1]


(3) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3.§ (2) és (3) bekezdésében foglalt, Ebes község közigazgatási területén élő személyekre.


(4) A rendelet hatálya a közfoglalkoztatás tekintetében kiterjed a Hajdúszoboszló Kistérségi Többcélú Társulásra.


II fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3. §.

(1) E rendeletet az Sztv.-vel és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rend.) együtt kell alkalmazni.


(2) [2]A szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(3) A szociális ellátásban részesülő a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a megállapító szervet.


(4) Az e rendelet alapján adható pénzbeli és természetbeni szociális ellátások iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális- és gyámügyi irodájában lehet előterjeszteni, az idevonatkozó jogszabályokban leírt tartalomnak megfelelően rendszeresített formanyomtatvány (1-7 8 sz. mellékletek) kitöltésével.


(5) Amennyiben a szociális ellátást kérő az általa kérelmezett ellátás helyett más ellátásra lenne jogosult, erre a tényre a figyelmét fel kell hívni, illetőleg amennyiben a benyújtott iratok alapján annak feltételei fennállnak, az ellátást részére hivatalból meg kell állapítani.


(6) A rendszeres ellátások folyósítása havonta utólag, kifizetése minden hónap 5-éig, a nem rendszeres ellátások kifizetése a határozat kézhezvételét követő 5 munkanapon belül történik.


4. §

(1) A rendelet által alkalmazott fogalmak értelmezésére az Sztv. 4. §‑ában foglaltakat kell alkalmazni.


(2) A jövedelem számításakor a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját megelőző hónap jövedelmét, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból vagy őstermelői tevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.


(3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők lehetnek: a munkáltató által kiadott keresetigazolás, rendszeres pénzellátásoknál az azt megalapozó határozat vagy a kifizetésről szóló igazolószelvény (pl. nyugdíjszelvény), egyéb jövedelmeknél az azokat megalapozó határozat, kifizetési bizonylat, igazolás, szerződés, stb.


(4) Nincs szükség igazolásra azon adatok tekintetében, melyek a hatóság nyilvántartásaiban fellelhetők.


(5) A Korm. rendelet által említett ellátások tekintetében a kérelemhez az ott felsorolt bizonyítékokat kell csatolni. Az egyéb ellátások tekintetében a Korm. rendelet 1. számú mellékletében szereplő vagyon-nyilatkozatot kell alkalmazni.


(6) Mellőzni kell a jövedelem-nyilatkozatot és a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül már részesült olyan ellátásban, amelyhez a jövedelmi-és vagyoni helyzetét igazolta, és vélelmezhető, hogy helyzetében nem történt a jogosultságát érintő változás. Erről a kérelmező írásban köteles nyilatkozni.


5. §

(1) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei valamint környezettanulmány alapján köteles meghozni.


(2) Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült, és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás.


(3) Amennyiben a környezettanulmány eredményeként vélelmezhető, hogy a kérelmező jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt, az Sztv. 10. § (2) bekezdés szerint felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.


(4) Amennyiben a döntésre jogosult a szociális ellátás igénylésére vonatkozó kérelemben foglaltaknak helyt ad, az ügyben egyszerűsített határozat hozható.


6. §

(1) Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, és az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell:


a.)  a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,


b.) a természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására, vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére,


c.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes megfizetésére.


(2) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett ellátás megtérítését az igénybevételről való tudomásszerzésétől számított 3 hónapon belül rendelheti el a hatáskör gyakorlója. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetőleg folyamatos ellátás esetén az ellátás megszűnésétől 1 év már eltelt.


(3) A jogosulatlan igénybe vett ellátás és annak kamatai megtérítése elrendelése esetén a hatáskör gyakorlója az Sztv. 17.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján méltányossági jogkört gyakorolhat.


III. fejezet

SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ELLÁTÁSOK


Települési támogatás

7.§

(1) A képviselő-testület a települési támogatáson belül az alábbi ellátási formákat állapítja meg:


1.) [3]Rendkívüli települési támogatás és Katasztrófasegély


2.) Rendkívüli azonnali települési támogatás


3.) Gyermekszületéshez kapcsolódó települési támogatás


4.) Temetési települési támogatás


5.) Gyógyszerköltségekhez kapcsolódó települési támogatás


6.) Lakásfenntartási települési támogatás[4]


7.) Idősek települési támogatása[5] 8.) Beiskolázási települési támogatás[6]


9.) Első lakáshoz jutók települési támogatása[7]


(2) Az (1) bekezdés 1.), 5.) és 6.) pontjában meghatározott ellátásról - átruházott hatáskörben – az Egészségügyi és Szociális Bizottság dönt.[8]


[9](3) Az (1) bekezdés 2.), 3.), 4.), 7.) és 8) pontjában meghatározott ellátásról – átruházott hatáskörben – a Polgármester dönt.


A települési támogatások közös szabálya

8. §[10]

(1)[11] Valamennyi települési támogatási forma – a 7. § (1) bekezdés 7.) és 8.) pontjában szabályozott ellátások kivételével – pénzbeli és természetbeni ellátásként is nyújtható.

(2) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, gyógyszer, tüzelő, tankönyv, tanszer, tandíj biztosítása.

(3) A települési támogatás természetbeni ellátás formájában – az eset összes körülményeit mérlegelve - különösen akkor nyújtható, ha

a) a kérelmező családjában védelem alatt álló gyermek nevelkedik, vagy

b) a család, illetve a kérelmező lakhatási- családi- és életkörülményeire tekintettel alappal feltételezhető, hogy a pénzbeli támogatás nem a céljának megfelelően kerül felhasználásra, vagy

c) a kérelem kifejezetten természetbeni támogatásra irányul.

(4) A kérelmezőnek a (3) bekezdés a) pontjáról a kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell.

(5) Indokolt esetben a (3) bekezdés b) pontjában foglaltak vizsgálatakor a hatáskör gyakorlója kikérheti az Alapszolgáltatási Központ állásfoglalását.


Rendkívüli települési támogatás

9.§

(1) A Képviselő-testület átruházott hatáskörében az Egészségügyi- és Szociális Bizottság a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást állapít meg.


(2) Rendkívüli települési támogatás abban az esetben állapítható meg, ha:

a.) a kérelmező, illetve a vele egy családban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át,


b.) egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetén az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160%-át.


(3) A (2) bekezdésben szabályozottakon túlmenően is azokat a személyeket indokolt rendkívüli települési támogatásban részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak.


(4) A rendkívüli települési támogatás összege esetenként legalább kétezer és legfeljebb 10.000 forint. Az ügy összes körülményeire tekintettel különös méltánylást érdemlő esetben (különösen: haláleset, elemi kár, gyógyíthatatlan betegség) a rendkívüli települési támogatás összege ennél magasabb is, de legfeljebb húszezer forint lehet.


(5) Ha a rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elbírálásakor a Polgármesteri Hivatal ügyintézője által készített környezettanulmány, valamint a hivatal köztudomása alapján bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező a részére megállapított rendkívüli önkormányzati támogatást nem a saját vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre fordítaná, részére a rendkívüli települési támogatást kizárólag természetben lehet megállapítani.


(6) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a kérelem alapján az ügy összes körülményeire, különös tekintettel a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet elhúzódásának megakadályozása érdekében a rendkívüli települési támogatást három hónap időtartamra is megállapíthatja.


(7) Az (5) bekezdésben foglalt esetben a rendkívüli települési támogatás érvényesítésében az Alapszolgáltatási Központ működik közre.


(8) Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a döntése meghozatala során figyelembe veszi azt is, hogy a kérelmező milyen egyéb szociális ellátást kap az önkormányzattól, vagy önkormányzati intézménytől.


(9) Annak a kérelmezőnek, akinek a tárgy évben korábban már két alkalommal biztosított az Egészségügyi és Szociális Bizottság rendkívüli települési támogatást a harmadik kérelem elbírálása során kötelező környezettanulmányt végezni.


9/A. §[12]

Katasztrófasegély

(1) Az Egészségügyi- és Szociális Bizottság legfeljebb 150.000,- Ft krízistámogatást állapíthat meg azon kérelmező részére, akinek az általa lakott saját tulajdonú lakásában természeti katasztrófa, vagy rendkívüli esemény miatt súlyos kár keletkezett.

(2) Katasztrófasegély abban az esetben állapítható meg, ha

a) a kérelmező és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum ötszörösét, továbbá

b) a kérelmezőnek vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozójának más lakhatást biztosító használati joga nincs, vagy ha más lakhatást biztosító használati joga van, abban az esetben az adott lakóingatlan már nem felelne meg a benne lakó személyekre számítandó, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 3. §-ában rögzített méltányolható lakásigénynek, továbbá

c) Az (1) bekezdéstől eltérően a támogatás összege legfeljebb 250.000.-Ft lehet, amennyiben a kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakon kívül megfelel az alábbiak közül legalább egy feltételnek:

ca) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján ápolási díjban, vagy időskorúak járadékában részesül;

cb) nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül;

cc) saját jogú nyugellátásban, özvegyi nyugdíjban, szülői nyugdíjban, vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül;

cd) a családok támogatásáról szóló törvény alapján folyósított gyermeknevelési támogatásban részesül;

ce) családi pótlékra jogosult;

cf) közfoglalkoztatási jogviszonyban áll;

cg) egyedülélő.

(3) A Katasztrófasegély iránti kérelmet írásban postai úton vagy személyesen a Polgármesteri hivatal szociális irodájában, az Egészségügyi- és Szociális Bizottságnak címezve kell benyújtani. A kérelemben igazolni kell a jogosultsági feltételek fennállását, és csatolni kell a súlyos károsító esemény bekövetkeztét alátámasztó bizonyítékokat (pl. fényképek, hatóság igazolások és bizonyítványok stb.).


Rendkívüli azonnali települési támogatás

10. §


(1) A Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a Polgármester rendkívüli azonnali települési támogatást állapíthat sürgős szükség esetén, ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják. Sürgős szükségnek minősül különösen:


a.) a kérelmező vagy közeli hozzátartozója betegsége, kórházi ápolása esetén a gyógyszerkiváltás költsége,


b.) elemi kár (szélvihar, hóvihar, tűzeset, belvíz stb…) bekövetkezése,


c.) a kérelmező által lakott ingatlan központi berendezéseinek meghibásodása,


d.) családi krízishelyzet bekövetkezésekor élelmiszer vásárlása,


e.) A kérelmezőnek vagy családtagjának az élete, egészsége, testi épsége a támogatás biztosítása nélkül közvetlen veszélybe kerülne.


(2) A kérelmezőnek a fennálló sürgős szükséghelyzetet a kérelmében igazolnia (orvosi beutaló, orvosi vény, igazolás stb..), illetve valószínűsítenie szükséges, amellyel megalapozza az azonnali települési támogatás igénybevételét.


(3) A kérelemről a Polgármesternek legkésőbb 3 napon belül döntenie kell.


(4) [13]A rendkívüli azonnali települési támogatás alkalmankénti összege legfeljebb 5000 forint vagy azzal egyenértékű természetbeni juttatás lehet.


Temetéshez nyújtott települési támogatás

11. §

(1) Temetéshez nyújtott települési támogatást az a tartásra kötelezett hozzátartozó kérelmező kaphat, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén 500 %-át.[14]


(2) Temetéshez nyújtott települési támogatás nem állapítható meg annak, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban részesül.


(3) A temetéshez nyújtott települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről - a kérelmező vagy vele egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított - számlák másolati példányát.


(4) A kérelemmel egyidejűleg be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát is, amennyiben az elhunyt személy nem ebesi lakos volt, vagy nem a település területén hunyt el.


 (5) [15]A temetéshez nyújtott temetési hozzájárulás összegét a Képviselő- testület minden évben felülvizsgálja a helyben szokásos legolcsóbb temetés összegének figyelembevételével. A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének meghatározására az ebesi köztemetőben alkalmazott, tárgyév január 1-jei árak az irányadók. A temetéshez nyújtott települési támogatás összege ennek az összegnek legalább a 10% -a, vagy legalább 30.000.- Ft.

Kivételes esetben, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti, akkor a temetéshez nyújtott önkormányzati segély összege elérheti a számlával igazolt temetési költség teljes összegét.


(6) A temetéshez nyújtott települési támogatásról a Képviselő-testület átruházott hatáskörében a Polgármester dönt.


(7) A temetéshez nyújtott települési támogatás kifizetése a döntést követő 8 napon belül a Polgármesteri Hivatal házipénztárából történik.


(8) A temetéshez nyújtott települési támogatásra vonatkozó kérelem a temetést követő 6 hónapon belül nyújtható be.


Gyógyszerköltségekhez kapcsolódó települési támogatás

12. §

(1) A gyógyszerköltségekhez kapcsolódó települési támogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.


[16] (2) A gyógyszerköltségekhez kapcsolódó települési támogatásra az a kérelmező jogosult akinek:


a.) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  220 %-át nem haladja meg; vagy


b.) egyedül élő esetén a jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 270 %-át nem haladja meg

és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri vagy meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át.


(3) A gyógyszerköltségekhez kapcsolódó települési támogatást átruházott hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottság állapítja meg.


(4) [17]A jogosultság legalább hat, legfeljebb tizenkét hónapra kerül megállapításra, és legfeljebb két egyenlő részletben – kizárólag természetben - kerül folyósításra.


(5) A gyógyszerköltségekhez kapcsolódó települési támogatás összege évente huszonnégyezer forint.


(6)[18]A gyógyszerköltségekhez kapcsolódó települési támogatás iránti kérelemhez csatolni szükséges a havi gyógyszerszükséglet igazolására szolgáló dokumentumokat. Ezen belül a csatolni szükséges az illetékes kormányhivatal határozatát a közgyógyellátás elutasításáról, továbbá a háziorvos igazolását a kérelmező által folyamatosan szedett gyógyszerekről. 

A gyógyszerköltségekhez kapcsolódó települési támogatásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalát követő nap


(7) Nem jogosult gyógyszerköltségekhez kapcsolódó települési támogatásra, aki normatív vagy alanyi közgyógyellátásban részesül.


Gyermekszületéshez kapcsolódó települési támogatás

13. §

(1) A gyermekszületéshez kapcsolódó települési támogatás a szülők számára a gyermek megszületését követően nyújtott egyszeri szociális pénzbeli ellátás. A támogatásról a polgármester átruházott hatáskörben dönt.


(2)[19] A támogatás összege gyermekenként egyszeri 30.000.- Ft, amelyet a gyermek három hónapos koráig lehet igényelni. A támogatás iránti kérelmet a szülők együttesen nyújthatják be az önkormányzathoz, amelyhez mellékelni szükséges a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és a szülők személyi igazolványának másolatát.


(3) A támogatás további feltételei, hogy a szülők a gyermek születésének időpontjában ebesi állandó lakóhellyel rendelkezzenek, és a családban az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.[20]


(4) Egyedülálló szülő esetén az a szülő jogosult támogatásra, aki gyermekével egy háztartásban él. Erről a kérelmező írásban nyilatkozik.


(5) Egyedülálló szülő esetén a kérelmező egyedülálló szülőre kell alkalmazni a (3) bekezdést.


Lakásfenntartási települési támogatás

13/A. §[21]

(1) A lakásfenntartási települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott támogatás.


(2) Lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.


(3) [22]A lakásfenntartási települési támogatás összege havonta 4000.- Ft, amelyet a beadás hónapjának első napjától számítva egy évi időtartamra kell megállapítani.


(4) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


13/B. §[23]

Idősek települési támogatása


(1) Idősek települési támogatása nyújtható Ebes Község területén életvitelszerűen élő azon 65 éves kor feletti személyeknek, akiknek a családjában (nyilatkozatuk alapján) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a legkisebb öregségi nyugdíj nyolcszorosát.

(2)[24] A támogatás összege évente a

a) nőtlen, hajadon, elvált vagy özvegy családi állapotú kérelmezők esetén 4.000.- Ft/fő.

b) házaspárok esetén 3.000.- Ft/fő.
13/C. §[25]

Beiskolázási települési támogatás


(1) Beiskolázási települési támogatásban részesülhet

a) az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy

b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig, vagy

c) az a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 25. életévének betöltéséig

aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének négyszeresét.

(2) [26]A beiskolázási települési támogatás évente egy alkalommal adható és összege személyenként 4.000.- Ft pénzbeli ellátás.

(3) A támogatásra irányuló kérelem a 9. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, a tárgy év szeptember és október hónapban nyújtható be, amelyhez csatolni szükséges az (1) bekezdés szerinti tanulói jogviszony fennállását igazoló dokumentumot.”


13/D. §[27]

első lakáshoz jutók települési támogatása

(1) [28] Támogatásban részesülhetnek a lakástulajdonnal korábban nem rendelkező első lakástulajdonukat megszerezni kívánó ebesi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárok közül az alábbi feltételek szerint:

a.) a település területén lakás építéséhez, lakás vásárlásához:

1. a fiatal házasok, élettársak akik közül egyikük a 35., a másikuk a 40. életévét a kérelem benyújtásakor még nem töltötte be,

2. a kiskorú gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő, ha a szülő a kérelem a benyújtásáig a 40. életévét nem töltötte be,

3. egyedülálló személy, feltéve, hogy a kérelem benyújtásáig a 40. életévét nem töltötte be.

b.) Amennyiben a házaspár egyik tagja már részesült ilyen támogatásban, abban az esetben a házastársat a házaspárnak járó támogatás 50%-a illeti meg. 

(2) [29]A kérelem benyújtásakor az egyedülálló személynek, valamint a házastársak, élettársak esetében legalább az egyik félnek minimum 3 éve folyamatosan ebesi állandó lakóhellyel kell rendelkeznie.

(3) Lakásépítés esetén a kérelmezőnek igazolnia kell az építési telken fennálló tulajdonjogát.

(4) A lakásvásárlók, lakásépítők részére nyújtható támogatás mértéke:


    a.) gyermekes fiatal házasok/élettársak:                                          400.000 Ft,


b.) gyermektelen fiatal házasok/élettársak:                                      270.000 Ft,


    d.) gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő:                                      400.000 Ft,


    e.) egyedülálló részére:                                                                  130.000 Ft.


(5) [30]A támogatás további feltétele, hogy a támogatásra jogosító ingatlanon a visszterhesen megszerezni kívánt résztulajdon aránya elérje az ½ mértékű tulajdoni hányadot.

(6) A támogatásra vonatkozó kérelmet

a.) lakóépület építése esetén az elektronikus építési naplóban rögzített munkaterület átadás időpontjától számított legfeljebb 4 éven belül,

b.) lakásvásárlás esetén a tulajdonjog földhivatali bejegyzést követő 1 éven belül lehet benyújtani.


(7) [31]Nem részesülhet támogatásban az az igénylő

a) aki a kérelmet a (6) bekezdésben meghatározott határidőn túl nyújtotta be;

b) akinek az önkormányzat felé köztartozása van;

c) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát meghaladja.

(8) Az első lakáshoz jutók települési támogatása vissza nem térítendő támogatás.

(9) Az első lakáshoz jutók települési támogatása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális irodájába. A támogatásról a Képviselő-testület az Egészségügyi- és Szociális Bizottság javaslata alapján dönt.

(10)[32] Az (1) bekezdés alkalmazása során első lakástulajdont megszerezni kívánónak kell tekinteni azt, akinek nincs és nem is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50%-ot elérő tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga. A jogosultság megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az özvegyi haszonélvezeti joggal terhelt, továbbá az olyan lakástulajdont, amelyet nagykorú vagyonszerző esetén a nagykorúság elérését megelőzően idegenítettek el.


IV. fejezet

Záró rendelkezések

14. §

Hatályba léptető rendelkezés

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


15. §

Átmeneti rendelkezések

(1) A rendelet szabályait a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Amennyiben a kérelmező méltányossági közgyógyellátásban részesül – az ellátás fennállása alatt – gyógyszerköltségekhez kapcsolódó települési támogatásra nem jogosult.


16. §

Hatályon kívül helyező rendelkezések

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások és a szociális igazgatás helyi szabályairól szóló 11/2013. (VI. 3.) Ör. számú rendelete.            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                Dr. Hajdu Miklós s. k.

                       polgármester                                                                        jegyző
[1]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.03.01-től

[2]

A rendelet szövegét a 22/2019 (VI.27.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.06.28-től

[3]

A rendelet szövegét a 3/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.01.25.-től

[4]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II. 04.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2016.03.01.-től

[5]

A rendelet szövegét a 18/2017. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2017.08.19-től

[6]

A rendelet szövegét a 18/2017. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2017.08.19-től

[7]

A rendelet szövegét a 17/2018 (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2018.09.29-től

[8]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.03.01.-től

[9]

A rendelet szövegét a 18/2017. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2017.08.19-től

[10]

A rendelet szövegét az 16/2016. (VIII. 22.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.08.23.-tól

[11]

A rendelet szövegét a 18/2017. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2017.08.19-től

[12]

A rendelet szövegét a 3/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2019.01.25.-től

[13]

A rendelet szövegét a 3/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.01.25.-től

[14]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.03.01.-től

[15]

A rendelet szövegét a 3/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.01.25.-től

[16]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.03.01-től

[17]

A rendelet szövegét a 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.01.31.-től

[18]

A rendelet szövegét a 18/2017. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2017.08.19-től

[19]

A rendelet szövegét a 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.01.31.-től

[20]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II. 04.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2016.03.01-től

[21]

A rendelet szövegét az 1/2016. (II. 04.) önkormányzati rendelet egészített ki. Hatályos: 2016.03.01-től

[22]

A rendelet szövegét a 3/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.01.25.-től

[23]

A rendelet szövegét a 18/2017. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2017.08.19-től

[24]

A rendelet szövegét a 2/2020. (.I.30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2020.01.31.-től

[25]

A rendelet szövegét a 18/2017. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2017.08.19-től

[26]

A rendelet szövegét a 3/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.01.25.-től

[27]

A rendelet szövegét a 17/2018 (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2018.09.29-től

[28]

A rendelet szövegét a 3/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.01.25.-től

[29]

 A rendelet szövegét a 3/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.01.25.-től

[30]

A rendelet szövegét a 22/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.06.28.-től

[31]

A rendelet szövegét a 22/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.06.28.-től

[32]

A rendelet szövegét a 3/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet egészítette ki. Hatályos: 2019.01.25.-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
59.5 KB
melléklet
120 KB
melléklet
21.91 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!