nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (II.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-23 -tól
Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017 (II.22.) önkormányzati rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól

Halászi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 29. §-ára figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


1. § (1) A településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszközök, a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet (továbbiakban: tervtípus) készítéséhez, módosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés és társadalmi bevonása településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: TFR) előírásaival összhangban és e rendelet alapján történik.

(2) Az egyeztetésben az alábbi személyek vehetnek részt partnerként:

a) mindazon természetes és jogi személyek, akik tulajdonában, álló, avagy vagyoni értékű jogával terhelt ingatlanát az adott tervtípus elfogadása, illetve annak módosítása közvetlenül érinti;

b) az a természetes, vagy jogi személy, aki a tervtípus módosítását kezdeményezte és

c) egy-egy konkrét tervtípus készítés, vagy módosítás kapcsán az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelyet a Képviselő-testület e tervtípus kidolgozásának, vagy módosításának megkezdése előtt - kérelme alapján, vagy hivatalból - külön önkormányzati határozatban partnerként megnevez.

(3) A partnerek tájékoztatása a véleményadásra vonatkozó felhívás és az egyeztetés tárgyát képező dokumentációk Halászi Közös Önkormányzati hivatal honlapján történő közzététele útján valósul meg, azonban bármely partner előzetesen, írásban igényelheti, hogy a tájékoztatás közvetlenül a részére elküldött E-mail üzenet formájában is történjen meg.

(4) A településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszköz, a települési arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetének (továbbiakban: tervezet) társadalmi egyeztetése a véleményezési szakasszal párhuzamosan is történhet a TFR szabályai szerinti módon.


2. A javaslatok, vélemények benyújtásának módja, határideje és nyilvántartásának módja


2. § (1) Javaslatot, véleményt írásos formában tehetnek a partnerek a következő módon:

a) postai úton Halászi Község Önkormányzata címére (9228 Halászi, Kossuth Lajos utca 38.) küldött levélben,

b) az önkormányzati hivatalban személyesen átadott levélben, vagy

c) elektronikus levélben a felhívásban közzétett e-mail címre.

(2) Amennyiben a településrendezési eszköz készítése és módosítása, településfejlesztési koncepció készítése során van előzetes tájékoztatási szakasz, a javaslatok, vélemények benyújtásának határideje 21 nap.

(4) Településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet kidolgozása előtt a partnerek 10 napon belül adhatnak javaslatot.

(5) A tervezetre adandó javaslat, vélemény benyújtásának határidejét a TFR rendelet tervtípusra előírt egyeztetési szabályok figyelembe vételével kell meghatározni. A határidő nem lehet kevesebb, mint a TFR-ben meghatározott, egyeztetésekre előírt minimális határidő, de nem haladhatja meg a 30 napot.

(6) Településrendezési eszköz tárgyalásos, vagy állami főépítészi eljárásban történő módosítása esetén a tervezetre 10 napon belül adhatnak javaslatot a partnerek.

(7) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja az iratkezelés általános rendje szerint történik.

(8) A tervezetre beérkezett véleményeket és a partnerségi egyeztetés során keletkezett jegyzőkönyvet az önkormányzati hivatal a tervezőnek megküldi.

(9) Az e rendelkezés szerinti határidőket a honlapon történő közzétételt követő naptól kell számítani. A határidőt akkor kell megtartottnak tekinteni, ha a javaslat, vagy vélemény a határidő alatt a címzetthez megérkezik.


3. Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indoklásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje


3. § (1) A javaslatok, vélemények elfogadására, illetve el nem fogadására, valamint mindezek indokolására a tervező javaslatot tesz, amelyet a döntéshozó Képviselő-testülettel ismertetni kell.

(2) A javaslatokról, vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról az (1) bekezdés szerint kidolgozott javaslatról a képviselő-testület a TFR szabályainak figyelembe vételével dönt.

(3) A beérkezett javaslatokról, véleményekről készített összefoglalót, az el nem fogadott véleményeket és azok indoklását a polgármester a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvben összesíti.


4. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések


4. § (1) A polgármester az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézkönyv és településképi rendelet nyilvánosságát a TFR-rel összhangban biztosítja.

(2) A szervezeteket és tulajdonosokat – az egyeztetésben részt vett államigazgatási szervekkel párhuzamosan – elektronikus úton értesíti az (1) bekezdés szerinti dokumentumok elfogadásáról és elérhetőségéről.


5. Záró rendelkezés


5. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!