nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 5/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-03-05 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 5/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.


2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

             a) 1.208.894 ezer Ft költségvetési bevétellel,

             b) 1.263.388 ezer Ft költségvetési kiadással,

             c) 54.494 ezer Ft költségvetési hiánnyal

      állapítja meg.

 (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 33.332 ezer Ft a működési hiány és

      21.162 ezer Ft a felhalmozási hiány.(3)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4)  A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. mellékletek tartalmazzák.

(5)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák.


(6) A működési hiány belső finanszírozása az előző évi költségvetési pénzmaradvány felhasználásával történik.


3. A költségvetés részletezése

3.§

 1. (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet határozza meg.
 2. (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
 3. (3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célokat eredeti előirányzatként nem tervez.
 4. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
 5. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
 6. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projektet, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat eredeti előirányzatként nem tervez.

(7) A Dr. Papp József Város Könyvtár és Művelődési Otthon költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 32. melléklet részletezi.


4.§

 1. (1) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
 2. (2) A képviselő-testület a céljelleggel adott támogatások között az egyéb civil szervezetek és egyéb feladatok támogatására jóváhagyott keretösszeg (11. melléklet, 12. sorszám) felhasználását a polgármester hatáskörébe ruházza át.
 3. (3) A (2) bekezdésben szereplő támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásának módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.
 4. (4) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
 5. (5) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 12. – 31. mellékletek tartalmazzák.
 6. (6) A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2013. évi keretét 200.000 Ft-ban állapítja meg.
 7. (7) Az önkormányzat a kiadások között 4.000 ezer Ft általános tartalékot állapít meg.
 8. (8) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékának felhasználási jogát a polgármesterre ruházza át, a polgármester a tartalékkeret felhasználásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

(9) Államháztartáson kívüli forrás átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat. Az átvett pénzeszköz kizárólag a támogató által megjelölt célra használható fel.

(10) A 2 millió Ft-ot meg nem haladó államháztartáson kívüli források átvételéről a polgármester, e fölötti összeg esetében a Képviselő-testület jogosult dönteni.


4. A költségvetés végrehajtásának, módosításának és a gazdálkodás szabályai

5.§

(1)  Az önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-áig vállalható kötelezettség.

(2)  A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten 50 millió Ft összeghatárig, esetenként pedig 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3)  A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a képviselő-testületnek, és egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot tenni. Ezen előirányzat-módosítási jogkör 2013. december 31-ig gyakorolható.

 (4)  Az intézmények finanszírozása havi ütemezésben finanszírozási terv alapján nettó módon történik.


5. Záró és vegyes rendelkezések

6 .§

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.Csatolmányok

Megnevezés méret
5_2013_4melléklet
209.82 KB
5_2013_7melléklet
25.76 KB
5_2013_8melléklet
35.28 KB
5_2013_15melléklet
121.62 KB
5_2013_18melléklet
89.33 KB
5_2013_19melléklet
94.63 KB
5_2013_23melléklet
98.08 KB
5_2013_27melléklet
90.68 KB
5_2013_30melléklet
81.34 KB
5_2013_31melléklet
81.85 KB
5_2013_10melléklet
31.49 KB
5_2013_24melléklet
54.45 KB
5_2013_25melléklet
54.65 KB
5_2013_26melléklet
52.4 KB
5_2013_32melléklet
31.7 KB
5_2013_1melléklet
1 MB
5_2013_2melléklet
119.92 KB
5_2013_3melléklet
120.69 KB
5_2013_5melléklet
54.47 KB
5_2013_6melléklet
63 KB
5_2013_9melléklet
47.38 KB
5_2013_11melléklet
46.55 KB
5_2013_12melléklet
89.92 KB
5_2013_13melléklet
87.98 KB
5_2013_14melléklet
81.89 KB
5_2013_16melléklet
51.37 KB
5_2013_17melléklet
51.36 KB
5_2013_20melléklet
58.17 KB
5_2013_21melléklet
58.79 KB
5_2013_22melléklet
59.52 KB
5_2013_28melléklet
52.22 KB
5_2013_29melléklet
49.19 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!