nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (VII. 04.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-07-05 - 2019-07-05
Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (VII. 04.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében, eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. Módosító rendelkezések


1. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) a következő 87/A. § - sal egészül ki:


„87/A. § (1) A képviselő-testület az Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján a polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel  a polgármester munkájának segítésére olyan alpolgármestert is választhat, aki nem tagja a képviselő-testületnek.


(2) Az Mötv. 75. § (2) bekezdése értelmében azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”


2. § Az önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3. § Az önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


2. Záró rendelkezések


4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
109.54 KB
2. melléklet
105.84 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!