nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-30 - 2017-03-31
Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§ - ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:    1.Az Önkormányzat 2016. évi költségvetése

1.§.


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 169.247.000.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:


költségvetési bevétel

123.620.000 Ft
ebből:

működési bevétel:

123.620.000.-Ft

finanszírozási bevétel

45.627.000.-Ft
ebből:

előző évi maradvány:

45.627.000.-Ft

Bevétel összesen:169.247.000.-Ft


(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:


költségvetési kiadás

97.223.000.-Ft
ebből:

működési kiadás:

96.569.000.-Ftfelhalmozási kiadás:

654.000.-Ft

finanszírozási kiadás:

72.024.000.-Ft
ebből:

irányítószervi támogatás folyósítása:

69.978.000.-Ftállamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:2.046.000.-Ft

Kiadás összesen:169.247.000.-Ft


(4)Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az  1. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és álami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklete tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított kiadásokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a  3. melléklete tartalmazza.
2. §


(1) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A beruházásokat és felújításokat az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az irányító szervi támogatást a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a 8. melléklet tartalmazza.

(6) A Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetés általános és céltartalékát a 10. melléklet tartalmazza.


3.§.


A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3.§.(1) bekezdése szerinti  adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.2. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése


4.§.


(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 58.523.000.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:


finanszírozási bevétel

58.523.000.-Ft
ebből:

előző évi maradvány:

3.175.000.-Ftirányítószervi támogatás:


55.348.000.-Ft

Bevételek összesen:58.523.000.-Ft


(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:


költségvetési kiadás

58.523.000.-Ftebből:

működési kiadás:


58.423.000.-Ft


ebből:

személyi juttatások:

38.588.000.-Ftmunkaadókat terhelő járulékok:


9.658.000.-Ftdologi kiadások:

8.465.000.-Ftegyéb működési célú kiadások:


1.712.000.-Ft


felhalmozási kiadás:


100.000.-Ft


ebből:

beruházás

100.000.-Ft

kiadások összesen58.523.000.-Ft


(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.3. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2016. évi költségvetése


5.§.


(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 15.751.000.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:


finanszírozási bevétel

15.751.000.-Ft
ebből:

előző évi maradvány:

1.121.000.-Ftirányítószervi támogatás:


14.630.000.-Ft

Bevételek összesen:15.751.000.-Ft(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:


költségvetési kiadás

15.751.000.-Ftebből:

működési kiadás:


15.751.000.-Ft


ebből:

személyi juttatások:

11.163.000.-Ftmunkaadókat terhelő járulékok:


3.030.000.-Ftdologi kiadások:

1.434.000.-Ftegyéb működési célú kiadások:


124.000.-Ft

Kiadások összesen:15.751.000.-Ft


                        

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.


5. Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2016. évi költségvetése


6.§.


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 243.521.000.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:


költségvetési bevétel

123.620.000 Ft
ebből:

működési bevétel:

123.620.000.-Ft

finanszírozási bevétel

119.901.000.-Ft
ebből:

előző évi maradvány:

49.923.000.-Ftirányítószervi támogatás:


69.987.000.-Ft

Bevétel összesen:243.521.000.-Ft


(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:


költségvetési kiadás

171.497.000.-Ft
ebből:

működési kiadás:

170.743.000.-Ftfelhalmozási kiadás:

754.000.-Ft

finanszírozási kiadás:

72.024.000.-Ft
ebből:

irányítószervi támogatás folyósítása:

69.978.000.-Ftállamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:2.046.000.-Ft

Kiadás összesen:243.521.000.-Ft


(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 15. melléklete tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadásokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a  16. melléklete tartalmazza.


7.§.(1)Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetésében az

a.) működési bevételek és működési kiadások egyenlege 47.123.0000.- Ft hiány

b.) Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 754.000.- Ft hiány

(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti hiány finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 47.123.000.- Ft összegben

(3) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti hiány finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 754.000.- Ft. összegben.


8.§.


Az önkormányzat 2016. évi létszám előirányzatát a 17. melléklet tartalmazza.6. A költségvetés végrehajtásának szabályai8. §


A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


9. §


A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2016. december 31-i hatállyal dönt.


10. §


(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


11. §


Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.


12. §


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa. 

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3)A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.7. Záró rendelkezések


13. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától alkalmazni kell.    


Uraiújfalu, 2016. február 18.                                                Vargyai Vilmos                                            dr. Husz Norina

                                                 polgármester                                                   jegyző Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
25 KB
4. melléklet
26 KB
5. melléklet
45.5 KB
6. melléklet
46.5 KB
7. melléklet
25 KB
8. melléklet
32.5 KB
9. melléklet
25 KB
12. melléklet
68.5 KB
13. melléklet
48.5 KB
14.melléklet
68 KB
17.melléklet
46.5 KB
2. melléklet
71 KB
3. melléklet
66 KB
10. melléklet
24.5 KB
12. melléklet
54.5 KB
15. melléklet
58 KB
16. melléklet
69 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!