nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (III.27.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2014-05-02 - 2014-05-03
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (III.27.) Ör. számú rendelete
Ebes Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2009. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Az Ebes Község Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló 1/2009. (I.29.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) 6.§ (4) bekezdésének helyére a következő rendelkezés lép:


  1. „Falusias lakózóna (Lf)

a., A zóna jellemzően alacsony laksűrűségű, összefüggő nagykertes, legfeljebb 2 rendeltetési egységet magába foglaló, legfeljebb 4,5 m-es építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.

b., A zóna területén elhelyezhető:

1., lakóépület

2., a telken történő növénytermesztéshez, állattenyésztéshez és termékfeldolgozáshoz szükséges építmények,

3., a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület.

4., helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 5., hulladékudvar

c, A zóna területén kivételesen helyezhető el:

1., szálláshely szolgáltató épület, de legfeljebb 10 férőhellyel,

2., sportépítmény,

3., üzemanyagtöltő állomás,

4., mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény.

d., A zóna területén nem helyezhető el:

1., a lakóépületet (a főrendeltetés épületét) megelőzően melléképület,

2., kézműipari építmény,

3., a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény,

e., A technológiai építményekre (tornyok, kémények, silók stb.) a magassági korlátozás nem vonatkozik, ezeket az építmény magasság számításakor figyelmen kívül kell hagyni.”

2.§ A HÉSZ 7.§ (2) bekezdésének címe helyére az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Intézményi vegyes zóna (Vi)”

3.§ (1) A HÉSZ 18.§ 1.a táblázatának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Választható beépítési módok és teleknagyságok a településépítészeti karakter szerint K = kialakult / T = tervezett / x = választható

1. a.

Beépítési

mód és

kódja

Telek

nagyság

kód

1. Polgári

2. Városi Kertségi

3.Hagyo-
mányos kertségi

4. Külsőségi

5. Egyéb

K
0

T
1

K
0

T
1

K
0

T
1

K
0

T
1

K
0

T
1

Szabadon álló telepsz

1

7


x

8


x

9


x

Szabadon álló

általános

2

3
x


x

4
x


x
x

5
x


x


x


x

6


x


x


x

7


x


x


x

8


x


x


x

9


x


x


x

Oldalhatáron

álló

3

3


x


x


x

4


x


x


x
x

5


x


x


x


x


x

6


x


x


x

7


x


xIkres 4

3
x4
x


x

5
x


x

Zártsorú

általános

5

1


x


x


x

2


x


x


x

3


x


x


x

4


x


x5


x

6


x

7


x

Zártsorú

keretes

6

3456


x

7


x

8


x

9


x

Adottságoktól Függő, kialakult, tön övezet méretű 0

0

x


x


x


x


xTeleknagyság alatt a kialakítható legkisebb telekterület-méretet kell érteni.”


(2) A HÉSZ 18.§ 3. táblázatának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Választható építménymagasság a településépítészeti karakterek szerint

3.

kód

előírt - megengedett építménymagasság (m)

1. Polgári

2. Városi Kertségi

3.Hagyomá-ny
kertségi

4. Külsőségi

5. Egyéb

K
0

T
1

K
0

T
1

K
0

T
1

K
0

T
1

K
0

T
1

1

-4,5

x

x

x

x

x

x

2

-6,0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

-7,5

x

x

x

x

x

x

4

-10,0

x

xx

x

5

-12,5

x

x

6

-15,0

x

x

7

A szomszédos épületek magassága ± 1,5 m

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

legfeljebb a legmagasabb meglévő

x


x


x


x


x


"

4.§ (1) A HÉSZ 20.§ (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Ha a szabályozási tervlap vagy sajátos előírás másként nem rendelkezik, újonnan a telek homlokvonalán, illetőleg a kialakult építési vonalon, vagy 3,0 m előkert elhagyásával az utcával párhuzamos gerincű magas tetős, legfeljebb 10 m építménymagasságú épületek helyezhetők el.”

(2) A HÉSZ 20.§ (5) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A telek oldalsó telekhatárán álló határfalat tűzfalként kell kialakítani. A szomszédos telek felé tetőfelület nem lejthet.”

5.§ A HÉSZ 21.§ (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Ha a szabályozási tervlap vagy sajátos előírás másként nem rendelkezik, újonnan a kialakult beépítési vonalon, vagy 3,0 m előkert elhagyásával magas tetős, legfeljebb 7,5 m építménymagasságú épületek helyezhetők el.”


6.§ A HÉSZ 23.§ (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A zóna területén újonnan legfeljebb 4,5 m építménymagasságú lakóépületek, és 6,0 m építménymagasságú melléképületek helyezhetők el. Lakó rendeltetési zónában telkenként legfeljebb 1 darab, legfeljebb kétlakásos, illetőleg két rendeltetési egységet tartalmazó épület helyezhető el. Nem lakás esetén minden megkezdett 80 m2 nettó épületszintterület egy rendeltetési egységnek számít.”


7.§ A HÉSZ 25.§ (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(11) Gazdasági és különleges rendeltetési zónában az előírt építménymagasság felső korlátját a technológiai építményekre (tornyok, kémények, silók, stb.) nem kell figyelembe venni. Ezeket az építmény magasság számításakor figyelmen kívül kell hagyni.”


8.§ A HÉSZ 36.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A község területén állattartás céljára szolgáló építmény elhelyezése a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások együttes figyelembevételével engedélyezhető. Lakó rendeltetési zónában az állattartásra szolgáló épületek a lakóépülettől (a fő rendeltetés épületétől) baromfi esetében 6,0 m-től, más haszonállat esetében 10,0 m-től, trágya- és trágyalé tároló esetében 12,0 m-től kisebb nem lehet.”


9.§ A Helyi Építési Szabályzat rajzi mellékletei (HÉSZ 40. §.) jelen rendelet 1. számú mellékletében szereplő Tm-2SZ; Tm-3SZ; Tm-4SZ; Tm-5SZ, Tm-6SZ; Tm-7-8SZ; Tm-9SZ; Tm-10SZ; Tm-13SZ tervlapokkal módosulnak.


10.§ A HÉSZ 10.§-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Különleges mezőgazdasági üzemi (Km-üz)

a.         Az övezet elsősorban a külterületen már meglévő majorközpont (állattartó telepek) ill. mezőgazdasági üzemek, építményei elhelyezésére szolgál. Az övezet területén kivételesen elhelyezhető igazgatási és egyéb irodaépület, valamint a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló max. 1 lakás, az országos érvényű rendelkezések és a Szabályozási terv szerinti kialakítással, beépítési feltételekkel.b.       Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá az építhető építménymagasság mértékét a következő táblázat szerint kell meghatározni.A z  é p í t é s i    t e l e k

Legnagyobb

építmény

magasság

(m)


  Beépítési módjaÖvezeti jele

Legkisebb

Területe

(m2)

Legkisebb

Szélessége

(m)

Legkisebb

Mélysége

(m)

Legnagyobb

Beépítettség

%

Szabadonálló

Km-üz

    1500

-

-

30

7,5c.       A szakhatósági előírások alapján (amennyiben szükséges) védőterületet kell meghatározni. A védőterületet az építési telekhez kell csatolni, vagy az építtető köteles azt biztosítani. A védőterületen belül lakó-, (szolgálati lakás kivételével) szállás-és üdülőépület nem építhető, azok részére telek nem alakítható.                  d. A teljes közművesítettség és a technológiához tartozó ellátó biztonsági rendszerek kialakítása kötelező.

                  Közműpótló berendezések a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően létesíthetők.


                  e. A telek minimális zöldterületi fedettsége 40%.


                  f. A meglévő, kialakult állattartó telepek technológiája korszerűsíthető, de bővítésük, állattartó telepként történő

                  rendeltetés-módosításuk, használatba vételük csak akkor engedélyezhető, ha 10. § (2) bekezdésének

                  követelményeinek mindenben megfelelnek.”


11.§ A HÉSZ 20.§-a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Zártsorú vagy zártsorú keretes beépítési módhoz tartozó telkek esetén a melléképületek szabadon állóan vagy oldalhatáron álló beépítési móddal is építhetők.”

12.§       (1) A HÉSZ 23.§ (7) és (8) bekezdése hatályát veszti.

              (2) A HÉSZ 30.§ (7) bekezdésének g) pontja hatályát veszti.


13.§ Ez a rendelet 2014. május 02-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.               Szabóné Karsai Mária s. k.                                          Dr. Hajdu Miklós s. k.

                          polgármester                                                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
2.01 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!