nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014 (XII.22.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2014-12-23 - 2015-12-31
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014 (XII.22.) Ör. számú rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1.§

A rendelet hatálya


(1)A rendelet hatálya kiterjed az államháztartáson kívüli természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban együtt: támogatott), akik részére Ebes Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.

(2)A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociális rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, az ösztöndíjakra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

(3)A rendelet hatálya nem terjed ki Ebes község közigazgatási területén székhellyel rendelkező és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetekre, melyekre vonatkozó eljárást a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 1/2014 (I. 31.) Ör. számú önkormányzati rendelet tartalmazza.


2.§

Az államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok


(1)Az államháztartáson kívüli forrás átvételénél vizsgálni kell az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat, a pénzeszköz átvétel következményeit.

(2)Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a képviselő-testület dönt.

(3)Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről külön megállapodást kell kötni.


3.§

Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok


(1)A képviselő-testület a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatai terhére, egyedi döntéseiben nevesített támogatottak részére céljelleggel támogatást nyújthat. A támogatás nyújtása kérelemre történik, melyet írásban kell benyújtani az Ebesi Polgármesteri Hivatalhoz (4211 Ebes, Széchenyi tér 1.).

(2)Támogatásban részesülhet:

a)akinek javára az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének előirányzatában támogatás kerül megállapításra,

b)aki az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.

(3)A támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület bírálja el.

(4)Az államháztartáson kívüli forrás átadása esetén a pénzeszközt átvevő az átadott pénzeszközt a meghatározott célra köteles fordítani és annak felhasználásáról köteles elszámolni.

(5)Az (1) bekezdésben szereplő támogatások folyósítására támogatói megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban szükséges rögzíteni: a támogatás összegét, célját, rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás esetén a következményt.

(6)A támogatás kifizetése történhet:

a)utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában,

b)egy összegben, vagy részletekben időarányosan vagy teljesítésarányosan.

(7)Az elszámolást a Polgármesteri Hivatal ellenőrzését és a szakmai megfelelőség igazolását követően a képviselő-testület hagyja jóvá.

(8)A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal történik.

(9)A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása, valamint a határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő köteles a pénzeszköz teljes összegét a mindenkor érvényes, a forrás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben haladéktalanul, de legkésőbb a visszafizetésre okot adó körülmény felmerülésétől számított 30 napon belül visszafizetni.

(10)Az átvevő köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha a számára biztosított pénzeszközt egészben vagy részben nem kívánja felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használt támogatás összegét a megállapodás módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználásra előírt határidőig köteles kamatmentesen visszafizetni.4.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.             Ebes, 2014. december 11.
           Szabóné Karsai Mária s. k.                                                                    Dr. Hajdu Miklós s. k.

               polgármester                                                                                              jegyző                                                                        A rendelet kihirdetve:

                                                                   Ebes, 2014. december 22.
                                                                                                                       Dr. Hajdu Miklós

                                                                                                                             jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!