nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015 (X.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-30 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015 (X.29.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli források átvételének szabályairól

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    (1) A rendelet hatálya Kulcs Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és az általa fenntartott Intézmények felé az államháztartás alrendszerein kívüli jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, társadalmi, civil szervezetek, természetes személyek (a továbbiakban: szervezet) részéről érkezett vissza nem térítendő forrásra.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a Kulcs község közigazgatási területén székhellyel rendelkező és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetekre, melyekre vonatkozó eljárást a civil szervezetek tárgyévi támogatási rendjéről szóló  önkormányzati rendelet tartalmazza.


2. §  E rendelet alkalmazásában az államháztartáson kívüli forrás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § hatálya alá nem tartozó szervezettől kapott pénzeszköz, ingó és ingatlan vagyon.


3. §   (1) Államháztartáson kívüli ingatlan vagyon, és alapítványi forrás átvételéről a Képviselő-testület határozattal dönt. Az alapítványi forrás kivételével az államháztartáson kívüli ingó vagyon és pénzeszköz átvételéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

(2) Az átvételnél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel következményeként esetlegesen felmerülő kiadásokat, kötelezettségeket. A felajánlott ingó, vagy ingatlan vagyon esetében a döntés meghozatalához be kell mutatni annak forgalmi értékét, a vagyon működtetésével, fenntartásával kapcsolatos költségeket és egyéb kötelezettségeket, továbbá javaslatot kell tenni a hasznosítás mikéntjére és a vagyontárgy besorolására.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről külön megállapodást kell kötni. A bankszámlára beérkezett támogatások esetében a hatályos jogszabályoknak megfelelően igazolást kell kiállítani.

(4) A megállapodásnak tartalmaznia kell legalább:

a) a megállapodó felek pontos megnevezését, azonosításra szolgáló adatait,

b) az átvett forrás pontos megnevezését, értékét, összegét, annak célját,

c) az átvett forrás felhasználására vonatkozó szabályozást,

d) a forrás rendelkezésre bocsátásának ütemezését,

e) az átvett forrás felhasználásáról szóló elszámolás módját, határidejét,

f) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(5) Az Önkormányzat bankszámlájára beérkező támogatások összegét elkülönítetten kell nyilvántartani, azok felhasználásról be kell számolni.


4. § A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló keretein belül tájékoztatja a Képviselő-testületet az államháztartáson kívülről átvett forrásokról és azok felhasználásáról.


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Jobb Gyula sk.                                                                                        Dr. Árva Helga sk.

polgármester                                                                                           jegyző


Záradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2015. október 5. napjától 2015. október 27. napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.

A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel nem érkezett.

Kulcs, 2015. október 29.


Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2015. október 29. napján.


Dr. Árva Helga  sk.

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!