nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2018 (XI.8..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-01-01 -tól
Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2018 (XI.8..) önkormányzati rendelete
a helyi adókról


Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (11.08) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontja alapján, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdése felhatalmazása szerint a  következőket rendeli el

A bevezetett helyi adók

1. § Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasszentmihály község illetékességi területén, határozatlan időre a következő helyi adókat vezeti be:

a) idegenforgalmi adó,

b) iparűzési adó.

I.

Idegenforgalmi adó

Az adókötelezettség, az adó alanya

2. § Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja

3. § Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke

4. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500 forint.


Adómentesség, adókedvezmény


5. § Az idegenforgalmi adó alól - állampolgárságra való tekintet nélkül - adómentességet élvez:

 a) l8.életévét be nem töltött magánszemély,

b)  a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján,

hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37.§. /2/ bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély,

c)  aki a község területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, illetőleg a tulajdonos vagy bérlő Ptk. szerinti közeli hozzátartozó,

d)  aki a képviselőtestület hivatalos meghívására tartózkodik a község területén.

II.

Helyi iparűzési adó

Az adókötelezettség, az adó alapja

6. § Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Az adó mértéke

7. § (1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 forint.

(3) Mentes a helyi iparűzési adó alól a vállalkozó háziorvos, védőnő, amennyiben vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

Vasszentmihály, 2018. november 7.

                     Császár István                                                  dr.Kelemen Marcell

                     polgármester                                                          jegyző
A rendelet 2018. november 8.napján kihirdetésre került.

                                                                                            dr.Kelemen Marcell

                                                                                                          jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
rendelet
38.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!