nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-27 - 2019-09-29
Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Öttömös Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésnek a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az Öttömös Községi Önkormányzatra és az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.


2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése


2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 356 956 342 forintban állapítja meg.


3. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                 115 724 519 Ft

    amelyből

    aa) önkormányzatok működési támogatásai                           68 277 445 Ft

    ab) egyéb működési célú támogatások bevételei                    47 447 074 Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                                      25 400 000 Ft

     amelyből

     ba) vagyoni típusú adók                                                           2 000 000 Ft

     bb) értékesítési és forgalmi adók                                            20 000 000 Ft

     bc) gépjárműadó                                                                       3 400 000 Ft

c) működési bevételek                                                                                        25 960 930 Ft

d) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                5 386 048 Ft

e) előző évi maradvány igénybevétele                                                              192 484 845 Ft


4. § (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:

a) működési költségvetés                                                                                  171 211 909 Ft

      aa) személyi juttatások                                                          60 324 845 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

            szociális hozzájárulási adó:                                                8 908 649 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                              72 185 114 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            7 213 500 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                       22 579 801 Ft

      af) finanszírozási kiadások:                                                     1 516 384 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                             192 228 049 Ft

      ba) beruházások                                                                     67 228 049 Ft

      b) felújítások                                                                       125 000 000 Ft 


(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai:

a) közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beruházások                                               5 708 015 Ft

b) 4 évszakos korcsolyapálya megvalósítása                                                      23 182 200 Ft

c) termelői piac kialakítása az 55. számú főút mellett                                        37 229 834 Ft

d) önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése                                     125 000 000 Ft

e) EFOP-3.7.3-16 pályázat eszközbeszerzés                                                        1 106 000 Ft

f) részesedés vásárlás                                                                                                  2 000 Ft


(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) egyéb nem intézményi ellátások                                                                        7 213 500Ft


5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 28 fő.


(2) A 2. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. számú melléklet alapján hagyja jóvá.


6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósítandó programok, projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


7. § A Képviselő-testület a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2019. évre 46.380 Ft-ban állapítja meg.


3. Egyéb rendelkezések


8. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet a 2019. évre nem tervez.


4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


9. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(4) A Képviselő-testület a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint állapítja meg:5. Záró rendelkezések


10. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.

                         dr. Dobó István                                            Erdélyi-Nagy Renáta

                          polgármester                                                           aljegyzőA rendelet kihirdetve: 2019. február 14.                                                                                                Erdélyi-Nagy Renáta

                                                                                                           aljegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3. számú melléklet
11.4 KB
1. számú melléklet
20.74 KB
2. számú melléklet
13.41 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!