nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete
Hatályos:2019-12-08 - 2019-12-07
Budapest-Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2004. (VI. 23.) rendelete
Budapest-Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről

                             

Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény  (továbbiakban: Törvény) 54. § (1) és (3) bekezdésében, az 58. § (2) és (3) bekezdésében, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 2. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest-Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről az alábbi rendeletet alkotja. *1


I. fejezet


Általános rendelkezések *2


A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában álló épületekben lévő lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre (a továbbiakban: helyiségek), a társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú öröklakásokra és önálló ingatlanként telekkönyvezett önkormányzati tulajdonú helyiségekre, valamint a vegyes tulajdonban (részben önkormányzati, részben más) lévő ingatlanokban az önkormányzati tulajdoni hányadra.


Hatásköri szabályok


2. §


(1)  A Törvény, valamint e rendelet rendelkezéseinek végrehajtása a polgármester feladata.


(2) Ha a Törvény, vagy e rendelet alapján tulajdonosi nyilatkozat megtétele szükséges, nyilatkozat adására a polgármester jogosult.


 (3)A bérlő által lakott és az üres lakások értékesítésének előkészítése és lebonyolítása a Polgármesteri Hivatal feladata. A bérlő által használt és az üres helyiségek értékesítésének előkészítése és lebonyolítása külön szerződés alapján a Zuglói Zrt. feladata. *3


*1 Módosította: a 44/2008. (XII.1.) rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése

*2 Módosította: a 44/2008. (XII.1.) rendelet 2. §-a,

*3 Módosította: a 44/2008. (XII.1.) rendelet 3. § (1) bek., az 54/2008. (XII.19.) rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 8/2014. (II.18.) rendelet 1.§-a


(4) Üres telkek, üres lakások, üres helyiségek és a bérlők által lakott házas ingatlanok értékesítésének, valamint helyiség jelen rendelet 8.§ (5) bekezdés szerinti értékesítésének előkészítésére, a tulajdonosi döntés meghozatalára és a döntés végrehajtásának lebonyolítására a mindenkor hatályos vagyonról szóló helyi rendelet szabályai vonatkoznak. *1II. fejezet

Lakások elidegenítése *2


Elővásárlási jogosultság önkormányzati lakás esetén


3. §


(1) Önkormányzati tulajdonú lakás vásárlására jogosult elővásárlási joga alapján - a Törvényben megjelölt - bérlő, bérlőtárs, társbérlő, illetőleg hozzájárulásukkal egyenesági rokonuk, örökbefogadott gyermekük függetlenül attól, hogy tartózkodási helyük nem az elővásárlási joggal érintett lakás.


(2) Bérlőtársak esetén az elővásárlási jog csak a lakás egészére gyakorolható.


(3) A társbérlők a lakás tulajdonjogát az általuk kizárólagosan használt lakásrész arányában szerzik meg.


(4) Tartási szerződés fennállása esetén a jogosult (eltartott) a lakást csak akkor vásárolhatja meg, ha az eltartó ahhoz írásban hozzájárul.
Eljárási szabályok


4. §


(1) A vásárlási kérelmet a jogosultnak írásban kell benyújtania a Polgármesteri Hivatalhoz.*4


(2)A vásárlási kérelmet a Polgármesteri Hivatal terjeszti elő. A Képviselő-testület Gazdasági Bizottságát ruházza fel a vásárlási kérelem elbírálásával, ha az ingatlan forgalmi értéke nem éri el a 100 millió Ft-ot. Az ezen értékhatár feletti kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el. *3


(3) Amennyiben az ingatlan teleknagysága a Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatában (továbbiakban: ZKVSZ), valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervben (továbbiakban: ZKSZT) meghatározott minimális telekméreteket meghaladja és abból új telkek alakíthatók, az ingatlant meg kell osztani.*1 Módosította: a 44/2008. (XII.1.) rendelet 3. § (2) bek., az 54/2008. (XII.19.) rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 33/2011. (VI.29.) rendelet 1. §-a

*2 Módosította: a 44/2008. (XII.1.) rendelet 4. §-a

*3 Módosította: az 1/2009. (I.29.) rendelet 3. § (1) bekezdése és a 35/2010. (XI.24.) rendelet 2. § d) pontja, a 8/2014. (II.18.) rendelet 3.§-a, a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. § (6) bekezdése, a 34/2014. (XII. 22.) rendelet 14. § (3) bekezdése, a 16/2019. (XI. 7.) rendelet 1. § (1) a

*4 Módosította: a 8/2014. (II.18.) rendelet 2. §-a
(4) Ha az elidegenítés bírósági, vagy közigazgatási eljárás jogerős befejezésének feltétele, erről az érdekeltet haladéktalanul értesíteni kell.


(5) A vásárlási kérelem elbírálásáról szóló döntésről a kérelmezőt a Polgármesteri Hivatal  tájékoztatja, kedvező döntés esetén az eladási ajánlat megküldésével, mely tartalmazza *2


a) az ingatlan 6 hónapnál nem régebbi értékbecslésen alapuló forgalmi értékét, *6

b) a vételárat,

c) a fizetési feltételeket,

d) az ajánlati kötöttség időtartamát, amely 90 nap,

e) *5

f) *5

                                                                        

(6)Az eladó által kötött vételár az ajánlati kötöttség időtartama alatt köti az eladót. *1


(7) Amennyiben az adás-vételi szerződést a bérlő nem köti meg az ajánlati kötöttség időtartama alatt, akkor az ismételt kérelmet 1 év eltelte után lehet újból beadni. *3Az önkormányzati lakás kedvezményes vételára *4


5. § *7


(1) Az önkormányzati lakás vételára összkomfortos és komfortos lakás esetén a lakás beköltözhető forgalmi értékének 80 %-a, félkomfortos lakás esetén a lakás beköltözhető forgalmi értékének 70 %-a, komfort nélküli lakás esetén a lakás beköltözhető forgalmi értékének 50 %-a, szükséglakás esetén a lakás beköltözhető forgalmi értékének 30 %-a.*8


(2)*9


(3)*9


(4)*9*1 Módosította a 46/2007. (XII.21.) rendelet 1. §-a

*2 Módosította: a 44/2008. (XII.1.) rendelet 5. § (1) bekezdése, valamint a 8/2014. (II.18.) rendelet 4 .§-a

*3 Módosította: a 44/2008. (XII.1.) rendelet 5. § (2) bekezdése

*4 Módosította: a 44/2008. (XII.1.) rendelet 6. § (1) bekezdése

*5 Hatályon kívül helyezte: a 44/2008. (XII.1.) rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja

*6 Módosította a 33/2011. (VI.29.) rendelet 2. §-a, valamint a 8/2014. (II.18.) rendelet 4 .§-a

*7 Módosította a 33/2011. (VI.29.) rendelet 3. §-a és a 22/2012. (III.30.) rendelet 1. §-a

*8 Módosította: a 8/2014. (II.18.) rendelet 5 .§-a

*9 Hatályon kívül helyezte: a 8/2014. (II.18.) rendelet 10. § (2) bekezdése


Lakások elidegenítésének fizetési feltételei *1


6. §


(1) Részletfizetés esetén a szerződés megkötésekor fizetendő első vételárrészlet a vételár 20 %-a. *5


(2) A vevő részére biztosított részletfizetés időtartama 15 év. *2


(3)A havi törlesztőrészleteket egyenlő mértékben kell megállapítani.


(4) A vételárhátralékot kamatfizetési kötelezettség terheli.


(5) A kamat mértéke: évi 8 %.


(6) Ha a vevő a vételárat az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg megfizeti, akkor az 5. § (1) bekezdés esetén a vételárból 10 % kedvezmény illeti meg. *6


(7) Ha a vevő a vételárhátralékot a szerződés megkötése után bármikor egy összegben megfizeti a kedvezmény mértéke a vételárhátralék 10 %-a. *7


(8) Ha a vevő törlesztési kötelezettségét a 15 éves törlesztési időnél rövidebb futamidővel, magasabb havi törlesztőrészlettel teljesíti, a kedvezmény mértéke a többletfizetés után 20 %. *3


(9) A vételárhátralék kiegyenlítéséig az ingatlanon elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. *8


(10) A vételárhátralék kiegyenlítéséig:

a) azon társasházaknál, melyek felújítási alapot létesítettek, felújítási hitel esetében a terhelési tilalom feloldásához a Gazdasági Bizottság  hozzájárul,

b) egyéb esetben, amikor a kérelmezőnek családi és szociális körülményei indokolják az elidegenítési és terhelési tilalom feloldásának jogát, illetve a ranghely sorrendjének megváltoztatási jogát a Képviselő-testület a Városfejlesztési Bizottságra ruházza.*9


 Kívülálló részére történő értékesítés


7. §


Annak a bérlőnek a lakását, aki nyugdíjas vagy a külön jogszabályokban meghatározott nyugdíjrendszerű rendszeres szociális ellátásban részesül és az elővásárlási jogával nem él, a szerződésének fennállásáig harmadik személy részére csak a bérlő írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni. *4

*1 Módosította: a 46/2007. (XII.21.) rendelet 7.  § (1) bekezdése

*2 Módosította: a 46/2007. (XII.21.) rendelet 7.  § (2) bekezdése

*3 Módosította: a 46/2007. (XII.21.) rendelet 7.  § (3) bekezdése

*4 Módosította: a 46/2007. (XII.21.) rendelet 8. §-a

*5 Módosította: a 12/2009. (V.8.) rendelet 2. § (1) bekezdése

*6 Módosította: a 12/2009. (V.8.) rendelet 2. § (2) bekezdése, a 33/2011. (VI.29.) rendelet 4. §-a, valamint a   8/2014. (II.18.) rendelet 6. §-a

*7 Módosította: a 33/2011. (VI.29.) rendelet 4. §-a, valamint a 8/2014. (II.18.) rendelet 7. §-a

*8 Megsemmisítette: a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5007/2012/6. számú határozata (a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nappal) 2012. június 9-i  hatállyal.

*9 Módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. § (6) bekezdése, a 16/2019. (XI. 7.) rendelet 1. § b), c)


III. fejezet


Helyiségek elidegenítése *1


Elővásárlási jogosultság önkormányzati helyiség esetén


8. § *2


(1) A bérlőt akkor illeti meg az elővásárlási jog az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került helyiségekre, ha a kárpótlásra jogosult volt tulajdonos a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-ában biztosított elővásárlási jogáról lemond, vagy azzal élni nem kíván.


 (2) Az Önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került helyiségre a bérlőnek a Törvényben biztosított elővásárlási joga gyakorlását úgy teszi lehetővé, hogy az eladásra számításba vehető helyiséget a bérlőnek felajánlja megvásárlásra.


(3) Azt a helyiséget, amelynek bérlője van, más személynek csak akkor lehet eladni, ha az (1)-(2) bekezdés szerinti jogosult elővásárlási jogával nem él.


(4) Helyiség értékesítésítése a Gazdasági Bizottság feladatkörébe tartozik. *4


(5) Azokat az eladásra számításba vett helyiségeket, melyekre vonatkozóan az (1)-(2) bekezdés szerinti elővásárlási jog jogosultjai nem éltek jogukkal, az Önkormányzat a mindenkor hatályos vagyonról szóló helyi rendelet versenyeztetési szabályzata szerint lefolytatott eljárással értékesíti.


(6) Bérlőtársak esetén az elővásárlási jog a helyiség egészére gyakorolható


(7) Eltérő megállapodás hiányában a bérlőtársak a helyiség tulajdonjogát az általuk kizárólagosan használt helyiségrész alapterületének arányában szerzik meg.


(8) A helyiségek elidegenítése esetén a 4. §-ban meghatározott eljárási szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a vásárlási kérelmet a Zuglói Zrt-hez kell benyújtani, aki intézkedik a kérelem előterjesztése iránt. A vásárlási kérelem elbírálásáról szóló döntésről a kérelmezőt a Zuglói Zrt. tájékoztatja.*3


Önkormányzati helyiség vételára és fizetési feltételei


9. §


(1) Az önkormányzati tulajdonú, bérbeadás útján hasznosított helyiség vételára az üres helyiség forgalmi értékének 100 %-a.


*1 Módosította: a 46/2007. (XII.21.) rendelet 9.  § (1) bekezdése

*2 Módosította: a 33/2011. (VI.29.) rendelet 5. §-a

*3 Módosította: a  8/2014. (II.18.) rendelet 8. §-a

*4 Módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. § (6) bekezdése, a 14/2018. (VI.18.) rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése, a 16/2019. (XI. 7.) rendelet 1. § (2) bekezdése


Ha a bérbeadás útján hasznosított helyiséget már az önkormányzati tulajdonba kerülés előtt valamelyik történelmi egyház hitéleti célok gyakorlására használta, akkor a vételár eltérhet az üres forgalmi értéktől, illetve különösen méltányolható körülmények fennállása esetén a helyiség tulajdonjoga ingyenesen is átruházható.


Ebben az esetben kiköthető az azonos feltételek szerinti visszavásárlási jog, amennyiben a helyiséget az egyház nem hitéleti célok gyakorlására használja.


(2) A vételár fizetése legfeljebb két részletben történhet. Az első részlet a vételár 60 %-a.


(3) A vételár 40 %-ának egyösszegű fizetésére legfeljebb 1 évi fizetési haladék adható, kamatfizetési kötelezettség mellett.


(4) A helyiség vételára pénzintézeti hitelből is megfizethető az adás-vételi szerződés megkötését követő maximum 90 napon belül. Ebben az esetben az adás-vételi szerződésben ki kell kötni a tulajdonjog fenntartását a vételár teljes átutalásáig. *1


(5) A kamat mértéke a szerződéskötés időpontjában a Ptk. szerint számított késedelmi kamat. *1, *4


(6) A helyiség vételárának meg nem fizetése esetén az eredeti állapotot vissza kell állítani. *2


Szerződési feltételek


10. §


(1) Ha a vevő a lakást, vagy a helyiséget részletfizetéssel vásárolja meg az adásvételi szerződésben ki kell kötni:

a) *5

b) a vételár teljes kiegyenlítéséig elidegenítési és terhelési tilalmat,

c) az ingatlan biztosítására vonatkozó kötelezettséget,


(2) Az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett ranghely sorrendje megváltoztatható, amennyiben vevőnek nincsen vételár részletei tekintetében hátraléka. A ranghely megváltoztatás jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza. *3


(3) Ha a bérleti jogviszony fennállásának tárgyában vagy a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban bármilyen eljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig az ingatlant elidegeníteni nem lehet. *3

Egyéb rendelkezések


11. §


(1) A társasházi alapító okirat tervezetének előkészítésébe a leendő tulajdonostársakat be kell vonni.*1 Módosította: a 46/2007. (XII.21.) rendelet 10.  § (1) bekezdése

*2 Módosította: a 46/2007. (XII.21.) rendelet 10.  § (2) bekezdése

*3 Módosította: a 46/2007. (XII.21.) rendelet 11.  §-a, a 33/2011. (VI.29.) rendelet 7. §-a, valamint a 8/2014.(II.18.) rendelet 9.§-a

*4 Módosította: a 33/2011. (VI.29.) rendelet 6. §-a

 *5 Megsemmisítette: A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5007/2012/6. számú határozata (a Magyar Közlönyben való közzétételt követő nappal) 2012. június 9-i  hatállyal.

(2) A társasházi alapító okirat tervezetét (közös tulajdonba kerülő épületrészek és berendezések felsorolását, az alapító okirat rendelkező részét) a jogosultakkal ismertetni kell.


(3) *4


(4) Az önkormányzati szolgálati lakást külön tulajdonként kell az alapító okiratban felvenni.


(5) *4


(6) *4


(7) A lakás bérlőjét - a Törvény hatálybalépése előtt létrejött bérleti jogviszony esetén - nyilatkozattételi kötelezettség terheli a családi állapotára vonatkozóan.


(8) A forgalmi érték az értékesítéskor a külső független ingatlanforgalmi értékbecslő által a Képviselő-testület egyedi határozatával elfogadott Értékbecslési Szabályzat szerint meghatározott piaci érték. *5


Hatálybalépés


12. §


(1) E rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba. A rendelkezéseket a hatályba lépés után érkezett kérelmek elbírálásánál kell alkalmazni. Az 1999. április 30-ig beadott, de még el nem bírált kérelmeket a beadás időpontjában hatályos jogszabály alapján kell elbírálni abban az esetben, ha a tulajdonosi döntés már megtörtént az ingatlan elidegenítésre kijelöléséről. *1


(2) A korábbi jogszabályok vételárra, törlesztőrészletre és engedményre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, illetőleg a szerződésbe foglalni, ha az eladó a bérlőnek eladási ajánlatot tett és a bérlő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatot elfogadta. Amennyiben a bérlő az ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatot nem fogadta el, vagy nem nyilatkozott, az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó rendelkezések az irányadók. *2


(3) *3  E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg

a) Budapest-Zugló Képviselő-testületének 18/1994. (V. 05.) számú rendelete Budapest-Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről,

b) Budapest-Zugló Képviselő-testületének 35/1995.(IX.27.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 18/1994. (V.05.) sz. ZKT rendelet módosításáról,

c) Budapest-Zugló Képviselő-testületének 22/1997.(VII.04.) sz. rendelete a Budapest-Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló többször módosított 18/1994.(V.05.) sz. ZKT rendeletének módosításáról,


*1 Módosította: az 55/2004. (X.21.) sz. rendelet 1. §-a

*2 Módosította: az 55/2004. (X.21.) sz. rendelet 2. §-a

*3 Módosította: az 55/2004. (X.21.) sz. rendelet 3. §-a

*4 Hatályon kívül helyezte: a 44/2008. (XII.1.) rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja

*5 Hatályba léptette: a 33/2011. (VI.29.) rendelet 8. §-a


d) Budapest-Zugló Képviselő-testületének 2/1999.(II.09.) sz. rendelete Budapest-Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 18/1994.(V.05.) sz. rendelet módosításáról,

e) Budapest-Zugló Képviselő-testületének 16/2000.(III.27.) sz. rendelete Budapest-Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 18/1994.(V.05.) sz. rendelet módosításáról,

f) Budapest-Zugló Képviselő-testületének 32/2000.(IX.22.) sz. ZKT rendelete Budapest-Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló 18/1994.(V.05.) sz. ZKT rendelet módosításáról,

g) Budapest-Zugló Képviselő-testületének 37/2001. (XII.29.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest –Zugló Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről szóló többször módosított 18/1994. (V.05.) rendeletének módosításáról

hatályát veszti.


(4) *1 A Törvény, illetőleg e rendelet hatálybalépése előtt kötött adásvételi szerződések változatlan tartalommal érvényesek.13. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. *2

                        Rátonyi Gábor                                                           dr. Szikora Zsolt

                         polgármester                                                                       jegyző
*1 Módosította: az 55/2004. (X.21.) sz. rendelet 3. §-a

*2 Hatályba léptette: a 38/2009. (IX.21.) rendelet 1. §-a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!