nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 11/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-07-13 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 11/2019 (VII.12.) önkormányzati rendelete
Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2001. (XI.01.) sz. rendelete módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és a 62. §. (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében és a 42. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró:

továbbá

a Korm. rendelet 29. § a) pontjában a partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével,

és

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében az állami főépítészi hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


  1.  §


Az Alaprendelet III. fejezet 21 § (4) táblázata az alábbiak szerint módosul:


                                                     A z  é p í t é s i    t e l e k

Előírt max

építmény

magasság

(m)Beépítési módjÖvezeti jele

Legkisebb

Területe

(m2)

Legkisebb

Szélessége

(m)

Legkisebb

Mélysége

(m)

Legnagyobb

Beépítettsége

%
SzabadonállóIG-2

SZ


2000


40


50


409,02.   §

Az Alaprendelet III. fejezet 21 § (5) pontja kiegészül az alábbiakkal:


(5)      Egyedi telken az épületeket legalább 12,0 m előkerttel és az  előírás szerinti építmények közötti távolságot betartva, 

          de minimum 4,5 m oldalkerttel kell elhelyezni.

          Előkert mérete a 0441 hrsz-ú út – 0454 hrsz-ú út – 0460/16 hrsz-ú ingatlan által határolt területen belül a 0441 hrsz-ú

          út déli oldalán az utcai telekhatártól mért 3 méter távolságig csökkenthető.


3. §

Záró rendelkezések


  1. E rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba.


  1. E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés napjától iktatott új ügyekben kell alkalmazni.


Tiszacsege, 2019. július 12.
Szilágyi Sándor                                                                       dr. Bóné Mónika

 polgármester                                                                                     jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
HÉSZ indoklás
176.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!