nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (III.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-04-01 - 2019-03-31
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (III.30.) önkormányzati rendelete
az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.§ (1), 94.§ (2), 147.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1.§

1. A rendelet célja


Az intézményi élelmezési nyersanyagnormák, valamint a fizetendő intézményi térítési díjak mértékének meghatározása, és a térítési díjkedvezmények megállapítása.


2.§

2. A rendelet hatálya


A rendelet hatálya Magyargéc közigazgatási területén a Magyargéci Szivárvány Óvoda és Konyha által biztosított gyermek-, szünidei-, munkahelyi és vendégétkeztetést igénybevevőkre terjed ki. 


3.§

3. Intézményi élelmezési nyersanyagnormák megállapítása
(1)   Óvodában napi háromszori étkezés                         278 Ft/nap

(2)   Általános Iskolában

a) tízórai                                                           50 Ft/nap

            b) ebéd                                                           240 Ft/nap

            c) uzsonna                                                        72 Ft/nap

(3)   Felnőtt étkeztetés

            a) tízórai                                                         100 Ft/nap

            b) uzsonna                                                      100 Ft/nap

            c) ebéd                                                           300 Ft/nap

(4) Szünidei gyermekétkeztetés                                    240 Ft/nap


4.§

4. A térítési díj megállapítása


(1)   Gyermekétkeztetés esetében a térítési díj összege a kerekítés szabályait alkalmazva

            a) óvodában                                       278 Ft/nap+ÁFA=355 Ft/nap

            b) Általános Iskolában                                  

                 ba) napi háromszori étkezés          362 Ft/nap+ÁFA=460 Ft/nap

                 bb) menza                                     240 Ft/nap+ÁFA=305 Ft/nap

                 bc) tízórai+ebéd                            290 Ft/nap+ÁFA=370 Ft/nap

(2)   Felnőtt étkeztetés

a) A szolgáltatás önköltsége a nyersanyagnorma és a rezsiköltség összegével azonos.

            Nyersanyagnorma                                300 Ft/nap

            Rezsi költség 158%                              474 Ft/nap

            Összesen:                                           774 Ft/nap

A kerekítés szabályait alkalmazva a felnőtt étkeztetés térítési díja 775 Ft/fő/nap.

b) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal alkalmazásban állók, a magyargéci általános iskolában dolgozók, valamint a helyi egyház képviselője részére a napi egyszeri meleg ebéd térítési díja 400 Ft/fő/nap.

c) A szociálisan nem rászorulók térítési díja az önköltség ÁFA-val növelt összegével azonos.

Az önköltség a nyersanyagnorma és a rezsiköltség összegével azonos.

            Nyersanyagnorma                                300 Ft/nap

            Rezsi költség 158%                              474 Ft/nap

            ÁFA 27%                                             209 Ft/nap

            Összesen:                                           983 Ft/nap

A kerekítés szabályait alkalmazva a szociálisan nem rászorulók térítési díja 985 Ft/fő/nap.

(3)   A (2) bekezdésben meghatározott díjak tartalmazzák az általános forgalmi adót (27%).


5.§

5. Kedvezmények megállapítása


(1)  Az önkormányzat az általános iskolában a 4. § (1) bekezdés ba) vagy bc) pontja szerinti étkeztetés valamelyikét igénybe vevő gyermek részére 65Ft/fő/nap térítési díjkedvezményt biztosít, amennyiben

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 21/B. § (2) bekezdés b) - c) pontjában meghatározott kedvezményekre jogosult vagy

b)a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kedvezményekre nem jogosult.

(2) Az önkormányzat az óvodában a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kedvezményekre nem jogosult gyermekek részére térítésmentesen biztosítja a napi háromszori étkezést.


6.§

 6. Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.

  1.  Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az élelmezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 3/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!