nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-31 -tól
FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (III.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya Budapest Főváros XIX. kerület Kispest közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában álló közterületekre terjed ki.


(2) A rendelet hatálya kiterjed az egyéb ingatlanok közhasználat részére átadott területrészére, az erre vonatkozó szerződés szerint.


2. Értelmező rendelkezések


2. §[1]


E rendelet alkalmazásában:


a) Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 négyzetmétert meg nem haladó alapterületű építmény.


b) Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2-12 négyzetméter alapterületű építmény.


c) Nyílt szerkezetű pult, állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.


d) Lakossági jellegű őrzött parkoló: ideiglenes jellegű parkoló, amely kizárólag az adott területen lakó népesség parkolási igényeit elégíti ki.


e) Látogatói csoport: olyan szervezett csoport, amely létszáma a 10 főt eléri, vagy meghaladja és célját tekintve elsősorban üzleti, kulturális, oktatási, vagy sport céllal kerül megszervezésre (iskolás, vagy óvodás csoportok, turista csoportok, stb.) ide nem értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:96. § és 4:97. § szerinti rokonságot.


f) Tömegközlekedési megálló: a tömegközlekedési járműre történő fel- és leszállás lefolytatására, vagy a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített terület, amely, ha kiépítése (így járdasziget jellege, korlátokkal való ellátása stb.) jellegéből vagy egyéb jelzésből más nem következik, a megállót, állomást jelző táblától a járda területéből


fa) autóbusz járműnél csuklós jármű esetén 2 m széles és 18 m hosszú, egyéb jármű esetén 2 m széles és 12 m hosszú, kettős megálló esetén 2 m széles és 36 m hosszú terület,


fb) villamos járműnél 2 m széles és 55 m hosszú terület,


valamint a megállóhelyeknél létesített utasváró.


g) Filmalkotás: a szerzői jogról szóló törvény szerinti filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram előzeteseként készülő filmalkotást, valamint a reklámfilmet; de ide nem értve a hírműsort, az aktuális és szolgáltató magazinműsort, a sportközvetítést, a beszélgetőműsort (talkshow), a játék- és vetélkedőműsort.


h) Fontos közérdek: Olyan ügy, amely az állampolgárok - különösen kerületi lakcímmel rendelkező állampolgárok - közül legalább 500 főt érint, és az ügyet illetően közös és önkéntes megegyezésük áll fent, amelyet írásban nevük, lakcímük, személyazonosításra alkalmas adataik megadásával és aláírásukkal igazolnak, vagy olyan fontos társadalmi, közösségi cél, illetve az önkormányzat feladatainak ellátását érintő kérdés, amelyről a képviselő-testület határozatot hoz.


i) Pedagógusigazolvány: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, illetve az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti pedagógusigazolvány.


3. A közterületek besorolása


3. §


A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket I. (fokozottan kiemelt), II. (kiemelt), III. (általános elbírálású) közterületi övezeti kategóriákba kell sorolni. Az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (kiemelt) besorolás alá tartozó közterületeket az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza. A III. (általános elbírálású) övezeti kategóriába tartoznak mindazok a közterületek, amelyek az I. és II. övezeti kategóriában nem szerepelnek.4. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás


4. §


(1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (továbbiakban: közterület-használat) a tulajdonos hozzájárulását is tartalmazó közterület-használati engedély (a továbbiakban: közterület-használati hozzájárulás) szükséges, kivéve az 5. § (2) bekezdésben írt eseteket.


(2) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendelet 5. §-ában megfogalmazott módon akadályozza.


(3)[2] A közerület használatára indokolt esetben a képviselő-testület felhatalmazása alapján hatósági szerződés is köthető.


(4)[3] A közterület rendeltetésétől eltérő használatával összefüggő ügyeket önkormányzati hatósági ügynek kell tekinteni. A közterület-használati ügyekben hozott döntéseit önkormányzati hatósági hatáskörben hozza meg.5. §


(1) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:


1. közterületbe 10 cm-en túl benyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet és azon hirdetőberendezés, reklámhordozó (ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezést, óriásplakátot is) elhelyezéséhez, fennmaradásához;


2. hirdetőberendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés közterületen történő elhelyezését, fennmaradását is, továbbá a közterületre jogszerűen - különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján - kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra (különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra, építési vagy egyéb célt szolgáló állványzatra) felszerelt reklám, reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; továbbá bármilyen, képek vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához;


3.[4] árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke létesítéséhez, fennmaradásához, a már meglévő ilyen fülkék, pavilonok működéséhez, fennmaradásához; áthelyezéséhez; nyílt szerkezetű pult, állvány, ideiglenes asztal, guruló kocsi létesítéséhez, fennmaradásához;


4. a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség elhelyezéséhez;


5. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai;


6. utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videofal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához;


7. totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá az utcai árusító és egyéb (különösen pénzváltó-, ital-, tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegy-, telefonkártya-, bank-, ATM) automaták felállításához, fennmaradásához;


8. építési munkával kapcsolatos létesítmények (különösen építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához;


9. alkalmi és mozgóbolti árusításhoz, idényjellegű árusításhoz; árubemutatáshoz üzlethelyiség előtt;


10. film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza, kivéve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti közterületi filmforgatást;


11. sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához;


12. a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (különösen vendéglátó-ipari terasz, előkert);


13. települési szilárdhulladék-gyűjtő konténernek a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra való kihelyezéséhez;


14. lakossági jellegű őrzött parkoló létesítéséhez, fennmaradásához;


15. üzemképtelen járművek, más gépek közútnak nem minősülő egyéb közterületen történő tárolásához;


16. utcazenéléshez, mutatványos és szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz;


17. az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín 12 órát meghaladó kizárólagos használatához;


18. civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;


19. ételosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;


20.[5] A 7/B. § (1) bekezdés szerinti közterületeket igénybe vevő látogatói csoportok részére.(2) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:


a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez;


b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez;


c) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez;


d) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez;


e) előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nem nyúlik be;


f) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez;


g) politikai rendezvényekhez, kivéve a kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzését;


h)[6] olyan látogatói csoport esetében, amely az Önkormányzat, illetve az Önkormányzat fenntartásában működő intézmény szervezésében veszi igénybe e rendelet 7/B §-ában meghatározott kiemelt köztereket, közparkokat.(3)[7]


6. §


(1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:


1. tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja, vagy arra a cégjelzések, reklám- és hirdetőberendezések elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelet lehetőséget biztosít;


2. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;


3. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt jelentősen vagy maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges vagy aránytalanul hosszú időt venne igénybe, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat;


4. közutak, hidak, felüljárók területén gazdasági reklámtevékenységhez;


5. a közút és a járda felületének reklám - ideértve a politikai reklámot is - céljára történő használatához;


6. közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához;


7. főútvonalak mentén árusító és az árusítással kapcsolatos fülke létesítéséhez, kivéve a virág- és hírlapárusítást és a tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegyárusítást, továbbá az alkalmi könyvárusítást;


8.[8]


9. olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné;


10. olyan létesítmények és berendezések létesítéséhez, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg;


11. jármű iparszerű javítására;


12. építési reklámháló elhelyezéséhez olyan épület vonatkozásában, amelynek homlokzatfelújítása kapcsán 10 éven belül építési reklámháló már kihelyezésre került, kivéve, ha az időközben szükségessé váló felújítási munkákat kiemelt városképi, élet- és balesetvédelmi, műemlékvédelmi szempontok indokolják;


13. az I. (fokozottan kiemelt) közterületi kategóriába tartozó közterületeken üzemképtelen járművek, vagy más gépek közterületen való tárolásához;


14. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához;


15.[9] az I. (fokozottan kiemelt) közterületi kategóriába tartozó közterületeken árusításra szolgáló nyílt szerkezetű pult, állvány, ideiglenes asztal, guruló kocsi elhelyezésére.(2) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeken állatforgalmazási tevékenység nem végezhető.(3)[10] A közlekedés céljára biztosított, saját kezelésben lévő közterület, közút érintettsége esetén a döntés meghozatala előtt közútkezelő állásfoglalását be kell szerezni.(4) Közterület-használati hozzájárulás kizárólag az oldalanként legfeljebb 1 m2-es felületű megállítótáblák elhelyezéséhez, fennmaradásához adható.


5. A közterület-használat időtartama és a
közterület-használati hozzájárulás kérelmezése


7. §


(1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel - meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható.


(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére - közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható.


(3) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdetőberendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.


(4) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb (különösen építésügyi, egészségügyi, rendészeti) hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.


(5) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie.


(6) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:


a) a kérelmező nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének és telephelyének címét;


b) a közterület-használat célját és időtartamát;


c) a közterület-használat helyének helyrajzi szám szerinti, pontos területnagysággal és a használat módjával történő meghatározását és helyszínrajzon történő megjelölését, továbbá rendezvények esetén a tervezett résztvevői létszámot;


d) a közterületen folytatni kívánt tevékenységre jogosító okirat egyszerű másolatát;


e) építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében - a jogszabályban előírt esetekben - a jogerős építésügyi hatósági engedélyt.


f)[11]a településképi érintettség esetén településképi bejelentési eljárásról szóló igazolást;


g)[12] a közlekedés céljára biztosított, nem saját kezelésben lévő közterület, közút érintettsége esetén a közút kezelőjének hozzájárulását,


h)[13] az építményadóról szóló helyi rendelet hatálya alá tartozó reklámhordozók helyi adóhatóságnál történt bejelnetésről szóló igazolást. 


(7) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-használati hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást - ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján - igénybe veszi, vagy a hulladék jogszabályszerű elhelyezéséről más, igazolható módon gondoskodik.5/A A pavilonok közterület-használati hozzájárulás kérelmezésének különös szabályai[14]


 7/A. §[15]


(1) Az 2. § a), b) pontja szerinti, közterületen elhelyezett építmények esetében a közterület-használati hozzájárulást csak az építmény tulajdonosa kérheti.


(2) Ha a tulajdonos az építményt bérbe, vagy használatba adja, akkor 8 napon belül nyilatkozni köteles a bérlő, vagy használó személyéről.


(3) Amennyiben az 2. § a), b) pontja szerinti, közterületen elhelyezett építmények tulajdonosa, bérlője, vagy használója személyében változás következik be, akkor az építmény tulajdonosa 8 napon belül köteles azt bejelenteni.


(4) A (2) és (3) bekezdésekben foglaltak elmulasztása esetén a mulasztásból eredő károkért és egyéb következményekért a tulajdonos teljes felelősséggel tartozik.


(5) Az 2. § a), b) pontja szerinti, közterületen elhelyezett építmények esetében – függetlenül attól, hogy érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkezik, vagy a közterületet jogellenesen veszi igénybe –, a hatóság jogosult a közműszolgáltatóknál eljárni, hogy az építmény közműellátottságáról, illetve közműszolgáltatásból eredő tartozásáról adatokat kérjen.


(6) Az 2. § a), b) pontja szerinti, közterületen elhelyezett építmények esetében a tulajdonost az építményhez tartozó közszolgáltatások kapcsán, különösen a vízszolgáltatás, szennyvíz elvezetési szolgáltatás, áram szolgáltatás, szemétszállítási szolgáltatás adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Az adatszolgáltatás kiterjed:

a) a közszolgáltatási szerződés érvényességére,

b) a közszolgáltató részéről 30 napnál nem régebbi igazolás a tulajdonos, bérlő, vagy használóval szemben fennálló, 30 napon túli követelésre.


(7) A (6) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget évente egy alkalommal a tárgyévet követő március 31. napjáig köteles a hatóság részére írásban megküldeni.5/B [16] [17]  [18]

A kiemelet közterületek, kiemelt közparkok közterület-használati hozzájárulásának különös szabályai


7/B. §  [19] [20][21]


(1) E rendelet szerint kiemelt közparknak minősülnek:

a) a Kós Károly tér (hrsz.: 160576)

b) a Vizes Játszótér – Berzsenyi park (hrsz.: 161406/56)

c) a Központi játszótér (hrsz: 161957/23)


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közterületek látogatása során a házirend betartása kötelező.

a) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti közterület házirendjét e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

b) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti közterület házirendjét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

c) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti közterület házirendjét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.(3) A házirendben foglaltak megsértése jogellenes közterület-használatnak minősül és a jogsértéssel érintett közterület-használati engedély visszavonható. Ebben az esetben az e rendeletben foglalt jogellenes közterület-használatra vonatkozó szabályok alkalmazása szerint kell eljárni.


(4) A házirend betartását a közterület-felügyelet, illetve a közterület-használati hatóság bármikor ellenőrizheti.


(5) A látógatói csoport közterület-használati hozzájárulását a közterület-felügyelet, illetve a közterület-használati hatóság bármikor ellenőrizheti.


(6) Az a látogatói csoport, amely e rendelet 5. § (2) bekezdésének h) pontja szerint mentesül a közterület-használati engedélyezési eljárás alól, mentességét a látógatói csoport szervezője, kísérője által a helyszínen bemutatott pedagógusigazolvánnyal igazolhatja.8. §


(1)[22] A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, postai úton, vagy ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Irodáján.


(2) A közterület-használati engedély kiadása tárgyában a képviselő-testület, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben meghatározott esetekben – átruházott hatáskörben – a Tulajdonosi Bizottság vagy a Polgármester dönt.


(3)[23]


(4) Zöldfelület érintettsége esetén a döntés meghozatala előtt a Polgármesteri Hivatal Zöldprogram Irodájának az állásfoglalását be kell szerezni.


(5) A közterület nem rendeltetésszerű, de közterület-használati hozzájárulást egyébként nem igénylő igénybevételét az Önkormányzatnak - lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésével egyidejűleg - be kell jelenteni.


6. A közterület-használati hozzájárulás megadása


9. §


A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a Fővárosi Szabályozási Kerettervet [FSZKT, 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet], a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatot [BVKSZ 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet], a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatot (KVSZ), a Kerületi Szabályozási Tervet (KSZT), valamint a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, és érvényesíteni kell a jogszabályok előírásait is.


10. §


(1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:


a) a jogosult nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének, telephelyének címét;


b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes;


c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását;


d) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét;


e) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, egyéb esetben a díjmentesség tényét;


f) a közterület-használat jellegétől függően egyéb előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást;


g)[24] a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási, tisztán tartási, valamint a környező közterület tisztán tartására vonatkozó kötelezettség előírását, a közterület-használat jellegétől függően felújítási kötelezettség előírását;


h a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható.(2) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni:


a) a kérelmezőnek,


b) a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervnek.(3) A közterület-használati hozzájárulásról értesíteni kell:


a) a Budapest Főváros Önkormányzata kezelésében levő közterületek esetén Budapest Főváros Önkormányzatának Közterület-felügyeletét,


b) a rendezvényekkel kapcsolatosan a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIX. kerületi Rendőrkapitányságát.


11. §


(1) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni.


(2) A közterület-használati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a jogosult részére szól, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe.


7. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése


12. §


(1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik:


a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével;


b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével;


c) ha a területre fontos közérdekből szükség van, a visszavonásával;


d) a hozzájárulásban foglaltak, vagy a közterület-használattal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályok megsértése miatti visszavonással;


e) a használatba adott közterület tulajdonosának, vagy a közterületi ingatlan művelési ágának megváltozását eredményező ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel;


f) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnésével, a jogosultnak a tevékenység folytatására való jogosultsága elvesztésével;


g) a jogosult halálával vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén annak jogutód nélküli megszűnésével;


h ) ha a jogosult írásban bejelenti az Önkormányzatnak, hogy a közterület használatával - érdekkörében felmerült méltányolható okból - felhagy.(2) A közterület-használati hozzájárulás megszűnése esetén külön döntés nélkül a jogosult által már befizetett használati díj időarányos részét vissza kell fizetni a jogosult részére.


13. §


(1) Az Önkormányzat fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el.


(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő.


(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét külön döntés nélkül vissza kell fizetni a jogosult részére.


14. §


(1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát - különösen annak tisztaságát - haladéktalanul helyreállítani.


(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.


(3) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati hozzájárulás megszűnésétől a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel tízszeresét is meg lehet állapítani.


8. A közterület-használati díj


15. §


(1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni; a díjak mértékét a 4. melléklet tartalmazza. A díjat a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult a közterület tényleges használatára, vagy a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott tárgyidőszakra, éves díj esetében havonta előre.


(2)[25] E rendelet 4. melléklete alapján megállapított közterület-használati díj megfizetése alól mentesség adható - az Önkormányzat által ellátandó közfeladatokhoz kapcsolódó - humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység, sport- és kulturális rendezvények esetében.


(3) A vállalkozók közül a csökkent munkaképességűek 50 %, alkalmi árusítás esetén az öregségi nyugdíjkorhatárt elért személyek 30 % kedvezményben részesülnek.


16. §


(1) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni.


(2)[26] Hirdetőtábla esetén annak darabszámát, a vetített képek és reklámok esetén a vetítéssel érintett, négyzetméterben kifejezett felületet, a kivetítő- és videofalberendezés esetén a képernyő felületét kell számításba venni, míg óriásplakát, hirdetőoszlop esetében azok darabszámát kell figyelembe venni.


(3) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít.


(4) A kézből történő utcai árusítás esetében a fizetendő díj szempontjából az 1 fő által elfoglalt terület egységesen 1 négyzetméternek tekintendő.


(5) A közterület-használati díjak évi, havi, heti vagy napi díjak.


17. §


Nem kell közterület-használati díjat fizetni:


a) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítményekért, berendezésekért;


b) az Önkormányzat megbízásából végzett, végeztetett munkák esetében; az Önkormányzat vagy szervezetei (költségvetési szervei, gazdasági társaságai) által szervezett rendezvények esetében;


c) a fegyveres erő, a fegyveres és rendvédelmi szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért;


d) az Önkormányzat által szervezett garázsépítési akcióban résztvevő, a garázst saját finanszírozásban megvalósító építtetőknek;


e) 7 napot el nem érő időtartamú lakossági konténer tárolására;


f) ha a közterületet közösségi kert, városi, önellátó mezőgazdasági területként történő hasznosítás céljára veszik igénybe, feltéve, ha azt az igénybe vevő közösség tagjai saját felhasználásra, a közösségi kerten belül saját parcellaként művelik és ezzel kapcsolatosan az Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötöttek;


g) kizárólag a közterületi környezet szépítését szolgáló közterületi berendezések (különösen virágláda, virágtartó állvány) elhelyezéséért;


h) külön jogszabályban meghatározott esetekben,


i)[27] a taxi szolgáltatás céljára kijelölt állomáshelyekért,


j)[28] közforgalmú közlekedési szolgáltatás ellátása céljából létesített állomás és megállóhelyekért.


18. §


(1)[29] Nem adható közterület-használati hozzájárulás olyan személynek, akinek az Önkormányzattal szemben fennálló tartozása van, kivéve, ha a tartozás részletekben történő megfizetésére az Önkormányzattal megállapodást kötött és azt szerződésszerűen teljesíti.


(2) Amennyiben a közterület-használó három havi díjfizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére nem tesz eleget, az Önkormányzat a közterület-használati engedélyt visszavonhatja.


(3)[30] Amennyiben a közterület-használó három havi közterület-használati díjfizetési kötelezettségével azonos mértékű közüzemi díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget, akkor az Önkormányzat a közterület-használati engedélyt visszavonhatja.


9. A jogellenes közterület-használat következményei


19. §


(1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles az Önkormányzat vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.


(2) Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély, vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.


(3) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, azzal szemben - a ténylegesen használt időtartamra és területre - a 4. mellékletben meghatározott közterület-használati díj tízszerese is megállapítható.


(4) A jogosulatlan közterület-használat következményeiről a 8. § (2) bekezdés szerint döntésre jogosult dönt.


(5)[31] Amennyiben e rendelet 7/B. § (3) bekezdésében meghatározott jogellenes közterület-használat megállapításra került, akkor a közterület-használati hatóság 5.000 Ft-nak megfelelő közterület-használati díj utólagos megfizetésére kötelezheti. Ismételt vagy többrendbeli jogsértés esetén a közterület-használati hatóságnak a közterület-használati díj mértéken tekintetében mérlegelési lehetősége nincs. Ebben az esetben 50.000 Ft közterület-használati díj utólagos megfizetésére kötelezi a jogellenes használót.20. §


A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, továbbá az Önkormányzat által megbízott egyéb személyek a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.


10. A mozgóképről szóló törvény szerinti közterületi filmforgatások
jóváhagyásának különös szabályai


21. §


(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele (a továbbiakban: filmforgatási célú közterület-használat) vonatkozásában a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott eljárásban kell e rendelet szabályait alkalmazni, az e szakaszban foglalt eltérésekkel.


(2) Filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi feltételeinek a meghatározásáról, a kérelmezővel tartott egyeztetés eredményének jóváhagyásáról, valamint a jogellenes közterület-használat következményeiről - jelen rendeletben foglalt szempontoknak és szabályoknak megfelelően - a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a polgármester dönt.


(3) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban jelen rendelet meghatároz.


(4) A közterület-használati díjjal összefüggésben legfeljebb 90%-os kedvezmény akkor adható, ha a filmalkotás közérdekű célokat szolgál. Közérdekű célokat szolgál különösen a Önkormányzat saját szervezetei (pl. költségvetési szervei, gazdasági társaságai) javára, továbbá egyébként humanitárius, karitatív, oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás.


(5)[32] A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint rendkívüli természeti események esetén a közterület használatát lehetőség szerint öt napon belül újra biztosítani kell, kivéve, ha a tárgybani közterület használatára a települési önkormányzat harmadik személy részére ezen időtartamra engedélyt adott, vagy más, a települési önkormányzatnak nem felróható okból a közterület használata ezen időtartamon belül nem biztosítható. A felek ebben az esetben is kötelesek egyeztetéseket lefolytatni a közterület-használat mielőbbi ismételt biztosítása érdekében.


22. §


(1) Jelen rendelet 2013. április 01. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Kispesti Önkormányzat tulajdonában levő közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 16/2012. (V.18.), 6/2012. (III.8.), 39/2011. (X.26.), 21/2011.(IX.20.), 17/2011. (VI.21.), 3/2010. (II.19.), 16/2009. (V.22.), 28/2008. (IX.18.), 9/2008. (III.19.), 20/2007. (V.18.), 18/2006. (V.16.), 39/2005. (XI.15.), 17/2005. (VI.14.), 7/2005. (III.16.), 22/2004. (V.17.), 11/2003. (V.9.), 10/2002. (IV.17.), 39/2001. (XII.21.), 34/2001. (IX.20.), 15/2001. (V.25.), 9/2001. (III.23.), 26/2000. (V.26.), 2/2000. (I.19.), 18/1999. (V.31.), 20/1998. (V.29.), 1/1998. (I.29.), 23/1997. (XI.28.), 11/1997. (IV.25.), 32/1996. (IX.20.), 27/1996. (VI.21.), 20/1996. (V.2.), 9/1996. (III.14.) és 8/1996.(II.23.) önkormányzati rendeleteivel módosított 47/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelet.


(2)[33] Az 5/B alcímben foglalt szabályokat a már megadott közterület-használati hozzájárulások esetében is alkalmazni kell.
Gajda Péter s. k.                                                         dr. Kiss Anna s. k.

   polgármester                                                               megbízott jegyző


Kihirdetési záradék: 2013. március 29.

[1]

A rendelet szövegét a 14/2019.  (V.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. május 31-től

[2]

A rendelet szövegét a 41/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a iktatta be. Hatályos: 2013. december 21-től

[3]

A rendelet szövegét a 41/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. január 1-jétől

[4]

A rendelet szövegét a 10/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016.május 15-től

[5]

A rendelet szövegét a 14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2019. május 31-től

[6]

A rendelet szövegét a 14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2019. május 31-től

[7]

Hatályon kívül helyezte a 31/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2017. november 1-jétől

[8]

Hatályon kívül helyezte az 5/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2019. április 30-tól

[9]

A rendelet szövegét a 10/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése módosította. Hatályos: 2016. május 15-től

[10]

A rendelet szövegét a 31/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017. november 1-jétől

[11]

A rendelet szövegét a 31/2017. (IX.29.) Ör. 1. § (1) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2017. november 1-jétől

[12]

A rendelet szövegét a 31/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2017. november 1-jétől

[13]

A rendelet szövegét a 8/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. március 1-jétől

[14]

Az alcímet a 31/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2017. november 1-jétől

[15]

A rendelet szövegét a 31/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2017. november 1-jétől

[16]

Az alcímet a 41/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelet  2. § (1) bekezdése iktatta be. Hatályos:  2018. január 1-jétől

[17]

Az 5/B. alcímet hatályon kívül helyezte a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köf.5036/2018/3. számú határozatával 2018. január 1-jei hatállyal.

[18]

A rendelet szövegét a 14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2019. május 31-től

[19]

A rendelet szövegét a 41/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be. Hatályos: 2018. január 1-jétől

[20]

A 7/B. §-t hatályon kívül helyezte a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Köf.5036/2018.3. számú határozatával 2018. január 1-jei hatállyal.

[21]

A rendelet szövegét a14/2019. (V30.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2019. május 31-től

[22]

A rendelet szövegét a 10/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2016. május 15-től

[23]

Hatályon kívül helyezte a 14/2014. (V.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2014. május 22-től

[24]

A rendelet szövegét a 10/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2016. május 15-től

[25]

A rendelet szövegét a 13/2013. (IV.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2013. április 23-tól

[26]

A rendelet szövegét a 14/2014. (V.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2014. május 22-től

[27]

A rendelet szövegét a 41/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 3. §-a iktatta be. Hatályos: 2013. december 21-től

[28]

A rendelet szövegét a 14/2014. (V.20.) önkormányzati rendelet 3. §-a iktatta be. Hatályos: 2014. május 22-től

[29]

A rendelet szövegét a 10/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2016. május 15-től

[30]

A rendelet szövegét a 31/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017. november 1-jétől

[31]

A rendelet szövegét a 14/2019. (V.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a iktatta be. Hatályos: 2019. május 31-től

[32]

A rendelet szövegét a 29/2013. (X.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a iktatta be. Hatályos: 2013. október 16-tól

[33]

A rendelet szövegét a 41/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelet 3. § (2)  bekezdése iktatta be. Hatályos: 2018. január 1-jétől


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
87.64 KB
2. melléklet
124.32 KB
3. melléklet
95.91 KB
5. melléklet
179.1 KB
6. melléklet
181.8 KB
7. melléklet
183.1 KB
4. melléklet
241.97 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!